drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Odrzucenie zażalenia, Minister Finansów, Oddalono zażalenie, II FZ 505/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 505/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
III SA/Wa 3712/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-23
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.178 w związku z art. 197 par.2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Jacek Brolik po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia G.O. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 3712/06 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi G. O. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 3712/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił, na podstawie art. 178 w związku z art.197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), zażalenie G. O. wniesione od postanowienia z dnia 3 lipca 2008 r. oddalającego wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy.

W zażaleniu skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i ponowne rozpoznanie sprawy, a także o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, które zostało odrzucone oraz o przyznanie pomocy prawnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Skonstatować bowiem należy, że zaskarżone postanowienie jest zgodne z prawem. Z akt sprawy wynika, że postanowienie WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 3712/06 , zostało doręczone stronie w dniu 14 lipca 2008 r. (k-132 akt sądowych). Zażalenie nadane zostało natomiast 4 sierpnia 2008 r. (k-137 akt sądowych), a zatem po upływie 7-dniowego terminu zakreślonego w art.194 § 2 p.p.s.a. W konsekwencji prawidłowo Sąd I instancji zastosował treść art. 178 w związku z art.197 § 2 p.p.s.a. i odrzucił zażalenie skarżącej jako wniesione po terminie.

Na marginesie podkreślić należy, że nie mogą zostać urzeczywistnione w przedmiotowym postępowaniu zażaleniowym wnioski o przywrócenie terminu oraz o przyznanie prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze, wobec nie naruszenia prawa przez Sąd I instancji, a tym samym braku podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia, należało zażalenie oddalić, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt