drukuj    zapisz    Powrót do listy

6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Oświata, Rada Miasta, Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części, I SA/Bk 150/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 150/20 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2020-07-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-02-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Andrzej Melezini /sprawozdawca/
Dariusz Marian Zalewski /przewodniczący/
Jacek Pruszyński
Symbol z opisem
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Oświata
Sygn. powiązane
I GSK 1439/20 - Wyrok NSA z 2020-12-16
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 2203 art. 38 ust. 1 w zw. z art. 36 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, Sędziowie sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.), sędzia WSA Jacek Pruszyński, Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 lipca 2020 r. sprawy ze skargi "Ż." Sp.z o.o. w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej Ł. z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ł. przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania 1. stwierdza nieważność § 6 ust. 10 pkt 4 zaskarżonej uchwały, 2. w pozostałym zakresie oddala skargę, 3. zasądza od Rady Miejskiej Ł. na rzecz skarżącego "Ż." Sp.z o.o. w Ł. kwotę 797 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W dniu [...] października 2019 r. Rada Miasta Ł. podjęła uchwałę nr [...] (dalej jako: "uchwała") w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ł. przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa P. z dnia 5 listopada 2019 r. (poz. 5150).

Budzącymi spór w sprawie przepisami Rada uchwaliła m.in., że w myśl § 6 ust. 1 uchwały, organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania. Z kolei § 6 ust. 6 stanowi, że Kontrole prawidłowości pobrania dotacji mogą być przeprowadzane w miejscach i w czasie realizacji przez podmiot kontrolowany podstawy programowej lub innych zadań statutowych. W § 6 ust. 10 uchwały wskazano zaś, że kontrolujący ma prawo do m.in.: swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli (pkt 1), żądania od kontrolowanego sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem (pkt 4), żądania od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prawidłowości kontroli zestawień i obliczeń opartych na dokumentach w terminie uzgodnionym z kontrolowanym (pkt 6), przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych (pkt 7).

C. "Ż." Sp. z o.o. w Ł. (dalej także jako: "strona skarżąca") wniosła na powyższą uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Zaskarżając ją w całości, zarzuciła:

- naruszenie art. 36 ust. 1 i 2 oraz 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze. zm., dalej jako: "u.f.z.o.") i art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w zw. § 6 ust. 6 oraz § 6 ust. 10 pkt 1 i 7 uchwały, poprzez wydanie uchwały z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej oraz z naruszeniem zasad przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, a także w sprzeczności z uprawnieniami osób sprawujących nadzór pedagogiczny, w szczególności poprzez:

a) zezwolenie kontrolującym na przeprowadzanie kontroli w miejscach i czasie realizacji przez podmiot kontrolowany podstawy programowej lub Innych zadań statutowych;

b) zezwolenie kontrolującym na swobodne poruszanie się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do swobodnego wstępu do obiektów I pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;

c) zezwolenie kontrolującym na przeprowadzanie oględzin obiektów i składników majątkowych kontrolowanego podmiotu.

2. naruszenie art. 38 ust. 1 u.o.f.z.o. w zw. z art. 36 § 1 i 2 u.o.f.z.o. w zw. z § 6 ust. 10 pkt 4 uchwały, poprzez wydanie uchwały z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej oraz z naruszeniem zasad przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji poprzez nałożenie na podmiot kontrolowany obowiązku sporządzania kopii dokumentacji oraz poświadczania ich za zgodność z oryginałem, a w konsekwencji nałożenie na podmiot kontrolowany szeregu obowiązków, którego nałożenie nie wynika z art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 u.o.f.z.o.;

3. naruszenie art. 38 ust. 1 u.o.f.z.o. w zw. z art. 36 § 1 i 2 u.o.f.z.o. w zw. z § 6 ust. 10 pkt 6 uchwały, poprzez wydanie uchwały z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej oraz z naruszeniem zasad przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji poprzez nałożenie na kontrolowanego sporządzania niezbędnych w zakresie prawidłowości kontroli zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

Mając na uwadze powyższe, strona skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały w całości, w szczególności w zakresie § 6 ust. 6 , § 6 ust. 10 pkt 1, § 6 ust. 10 pkt 4 oraz § 6 ust. 10 pkt 6-7, oraz o orzeczenie o kosztach postępowania sądowego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna w zakresie zarzutu drugiego skargi, w pozostałym zakresie skarga jest niezasadna.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ dotujący, może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych zgodnie z art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania w związku z przekazaną dotacją, a w przypadku szkół, o których mowa w art. 26 ust. 2- także do wglądu do list obecności, o których mowa w art. 26 ust. 3, oraz ich weryfikacji (ust. 2 art. 36 ustawy). Stosownie do art. 36 ust. 3 ustawy przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła i placówka udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 2, oraz listy obecności, o których mowa w art. 26 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli o udostępnienie tej dokumentacji.

W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę, o której mowa w art. 26 ust. 2, niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, organ dotujący wzywa dyrektora tej szkoły lub placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w wyznaczonym terminie (art. 36 ust. 6 ustawy). Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, organ dotujący wstrzymuje, w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanie szkole, o której mowa w art. 26 ust. 2, lub niepublicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w tej szkole lub placówce czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2 (art. 36 ust. 7 ustawy). Wydaną na podstawie upoważnienia ustawowego - art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - uchwałą (...) Rada Powiatu określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wskazać należy, że ustawodawca przeniósł na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uprawnienie do ustalenia, w drodze uchwały (stanowiącej akt prawa miejscowego), ogólnych zasad związanych z procesem przyznawania dotacji oświatowych oraz trybu weryfikacji prawidłowości wykorzystania przyznawanych środków. Ustawodawca przekazując prawodawcy podustawowemu (organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego) regulację określonej materii, pozostawił mu pewien margines swobody, aby ten mógł osiągnąć zamierzony cel jak najmniejszym kosztem dla adresatów tych przepisów. Przeniesienie przez ustawodawcę omawianych kompetencji na jednostkę samorządu terytorialnego służy do stworzenia systemu kontroli, który będzie pozwalał na sprecyzowanie i zindywidualizowanie trybu przyznawania i pełną weryfikację wykorzystywania przez beneficjentów dotacji w odniesieniu do potrzeb konkretnej społeczności.

Pobieranie środków publicznych wiąże się nierozerwalnie z poddaniem się trybowi kontroli rozliczenia i wydatkowania tych środków, a ustawowym obowiązkiem organu dotującego jest nie tylko udzielenie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i przedszkolom na każdego ucznia, ale także dokonanie kontroli prawidłowości wydatkowania i rozliczenie tych dotacji. Nie jest natomiast akceptowalna sytuacja, w której jednostka ta nie miałaby możliwości, lub miałaby utrudnioną możliwość skontrolowania prawidłowości wydatkowania przyznanych środków, obowiązkiem kontrolowanego jest umożliwienie zbadania prawidłowości wydatkowania dotacji.

Z kolei przepis art. 36 ust. 6 i ust. 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ma na celu swoiste dyscyplinowanie szkół (i odpowiednio również placówek) niepublicznych i podmiotów prowadzących tak, aby nie utrudniały one ani nie udaremniały czynności kontrolnych, wymagających wstępu do szkoły (placówki) i wglądu do przechowywanej tam dokumentacji. Jeżeli organ kontrolny stwierdzi naruszenie art. 36 ust. 2 ustawy, organ dotujący najpierw wzywa do zaprzestania działań utrudniających lub uniemożliwiających czynności kontrolne w określonym terminie. Konsekwencją bezskutecznego upływu terminu jest wstrzymanie przekazywania dotacji.

Drugi z przepisów powołanych w skardze, tj. art. 38 ust. 1 i 2 u.f.z.o. wprowadza uprawnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały regulującej wyłącznie tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli.

Zgodnie bowiem z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, w związku z udzielaniem i rozliczaniem wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, przetwarza dane osobowe dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych odpowiednio w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych służących do gromadzenia danych osobowych.

Nie ulega wątpliwości, że organ wykonujący kompetencję prawodawczą jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Kompetencja ustawowa nie daje uprawnienia do wskazywania w uchwale dodatkowych kryteriów czy też zmian zasad obliczania dotacji, jak i regulowania tego, co zostało już uregulowane ustawowo, modyfikowania ustawowych zasad ustalania i udzielania dotacji, czy też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Uchwała powinna nadto uwzględniać istniejący stan prawny, a także brać pod uwagę istotę dotacji i jej charakter (por. NSA w wyrokach: z 13.09.2019 r., I GSK 1290/18, LEX nr 2726563; z 1.04.2019 r., I GSK 3493/18, LEX nr 2684599; z 23.10.2017 r., II GSK 40/16, LEX nr 2412670; z 9.09.2014 r., II GSK 388/14, LEX nr 1572664; z 5.04.2016 r., II GSK 2612/14, LEX nr 2081272).

Sąd dokonał analizy spornych zapisów uchwały Rady Miasta Ł. z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ł. przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania i doszedł do następującego przekonania:

Zarzut naruszenia art. 36 ust. 1 i 2 oraz 38 ust. 1 u.f.z.o. i art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku § 6 ust. 6 oraz § 6 ust. 10 pkt 1 i 7 uchwały Rady Miasta Ł. z dnia [...] października 2019 r. okazał się niezasadny.

Sąd w pełni podzielił argumentację organu.

Zezwolenie kontrolującym na przeprowadzanie kontroli w miejscach i czasie realizacji przez podmiot kontrolowany podstawy programowej lub Innych zadań statutowych wskazuje tylko, że w danym dniu i godzinach upoważnieni przedstawiciele organu dotującego mogą dokonać sprawdzenia frekwencji uczniów na zajęciach i zgodności tej frekwencji z podpisami na liście obecności. Organ zasadnie powołał się na praktykę, wskazując, że upoważnieni przedstawiciele organu dotującego w obecności dyrektora szkoły bądź innej osoby - nauczyciela wraz z zakończeniem zajęć na danej jednostce lekcyjnej i rozpoczęciem przerwy wchodzą do klasy, liczą uczniów i konfrontują tą liczbę z ilością złożonych własnoręcznie podpisów na liście obecności. Taka procedura ma miejsce 2-3 razy dziennie podczas zajęć szkolnych. Każda weryfikacja liczby uczestników zajęć w stosunku do listy obecności jest dokumentowana notatką służbową, wskazującą w szczególności liczbę podpisów na liście. Dokumentacja taka pozwala po zbiorczym zestawieniu ustalić organowi dotującemu liczbę uczniów spełniających wymóg frekwencji w danym miesiącu kalendarzowym, co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć.

Sąd podzielił stanowisko organu w zakresie wzięcia pod uwagę celu zaskarżenia przez skarżącego wspomnianego zapisu uchwały Rady Miejskiej Ł., a samo stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 200/18 nie przekłada się bezpośrednio na ocenę tej kwestii.

Celem wywodów skarżącej jest nie tyle ochrona procesu dydaktycznego, co w ogóle wyeliminowanie możliwości sprawdzania w jakiejkolwiek formie przez przedstawicieli dotującego rzeczywistej frekwencji na zajęciach dotowanego, w tym w sposób, jaki ma miejsce dotychczas.

Jak wskazuje organ, co nie może umknąć uwadze składu orzekającego, szereg działań szkół niepublicznych, w tym prowadzonych przez skarżącego, potwierdziło liczne nieprawidłowości w tym zakresie, których następstwem było wypłacenie zawyżonej nienależnej kwoty dotacji na uczniów którzy w rzeczywistości w ogóle nie uczestniczyli w zajęciach, zaś listy obecności podpisywali przed bądź po zajęciach. Na domiar w szkole prowadzonej przez skarżącego doszło do incydentu w postaci nieuzasadnionego niewpuszczania kontrolujących.

Uchybienia w stosunku do jednej ze szkół prowadzonych przez skarżącego potwierdza wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Warszawie [...] (ogólnie dostępne w intrenecie), gdzie pada m.in. stwierdzenie: zdaniem NIK liczne rozbieżności w dokumentacji słuchaczy na zajęciach, w tym stwierdzona w trakcie zajęć nieobecność słuchaczy podpisanych na listach obecności wskazują, iż faktycznie frekwencja słuchaczy mogła być niższa niż wykazywana w celu otrzymania dotacji.

Z kolei w innym ogólnie dostępnym wystąpieniu pt. "NIK o kształceniu dorosłych w szkołach publicznych" w dniu [...].09.2017 r., NIK wprost sygnalizuje istnienie zjawisk opisanych j.w, zaś z załączonej ankiety wśród objętych nią słuchaczy szkół dla dorosłych wynika, że 6 % słuchaczy spotkało się z prośbą pracownika szkoły o potwierdzenie podpisem obecności na zajęciach, w których nie byli obecni, zaś 4 % samo przyznało, iż potwierdziło obecność na zajęciach, na których byli nieobecni. Wnioski i zalecenia wynikające z tego dokumentu dla jednostek samorządu terytorialnego dotujących szkoły były jednoznacznie, a mianowicie: prowadzenie kontroli wyliczenia należnej dotacji przez szkoły dla dorosłych, poprzez sprawdzanie faktycznej obecności słuchaczy na zajęciach w stosunku do zapisów w różnego rodzaju dokumentach szkolnych. Jednocześnie do czego może prowadzić brak bieżącej kontroli wskazuje przykład szkół prowadzonych przez skarżącego na terenie Lublina, gdzie do zwrotu tytułem niesłusznie pobranej dotacji wskazano blisko 2,9 min zł z powodu, że na liście uczniów wykorzystano osoby, które nie spełniały określonych prawem wymagań, tzn. nie uczestniczyły w co najmniej połowie zajęć – 50 % frekwencja - materiał ogólnodostępny w intrenecie.

Sąd uznał za niezasadne dwa pozostałe zarzuty skarżącego zawarte w pkt. 1 skargi. tj: w zakresie - zezwolenia kontrolującym na swobodne poruszanie się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli, - zezwolenia kontrolującym na przeprowadzenie oględzin obiektów i składników majątkowych kontrolowanego podmiotu - odpowiednio § 6 ust. 10 pkt. 1 i 7 przedmiotowej uchwały.

Skład orzekający w sprawie w pełni podzielił argumentację Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 200/18, gdzie Sąd wyraźnie artykułuje, iż w jego ocenie w ramach procesu kontroli mieszczą się również upoważnienia organu kontrolującego do przeprowadzenia oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności, obserwacji i sprawdzenia uczestnictwa, jak również żądania udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień. Analogiczne stanowisko zajął w swoim orzeczeniu z dnia 25 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku sygn. akt. I SA/Gd 266/16, gdzie orzekł, iż nie zasługują na uwzględnienie analogiczne bądź zbliżone zarzuty skarżącego odnoszące do: wstępu do obiektu i pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność oświatowa podmiotu kontrolowanego oraz przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością oświatową podmiotu kontrolowanego.

Zasadny natomiast okazał się zarzut naruszenia art. 38 ust. 1 u.o.f.z.o. w zw. z art. 36 § 1 i 2 u.o.f.z.o. w zw. z § 6 ust. 10 pkt 4 uchwały Rady Miasta Ł., poprzez wydanie uchwały z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej oraz z naruszeniem zasad przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, poprzez nałożenie na podmiot kontrolowany obowiązku sporządzania kopii dokumentacji oraz poświadczania ich za zgodność z oryginałem, a w konsekwencji nałożenie na podmiot kontrolowany szeregu obowiązków, którego nałożenie nie wynika z art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 u.o.f.z.o..

Paragraf 6 ust. 10 pkt 4 uchwały jest sprzeczny z prawem, gdyż wykracza poza delegację ustawową i nakłada nie przewidziany prawem obowiązek, generując po stronie kontrolowanego dodatkowe, nieprzewidziane prawem koszty. Cytowane w skardze przepisy nie upoważniają do ustalenia, że Skarżący ma obowiązek sporządzania kserokopii jakichkolwiek dokumentów i ich poświadczania za zgodność. Są to bowiem zachowania, które nie mogą być regulowane w drodze uchwały. W szczególności, przepis art. 38 ust. 2 powołanej ustawy, sprzeciwia się takiemu żądaniu. Niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca w kwestii uprawnienia i upoważnienia organów samorządu do wydawania aktów prawa miejscowego. Akty te nie mogą wykraczać poza ustawową delegację, ani nakładać więcej obowiązków, niż przewiduje ustawa. W tym wypadku, nakładanie obowiązków wykraczających poza regulację ustawy nie tylko przekracza zakres delegacji do wydania aktu prawa miejscowego, ale i narusza zakres obowiązków zawartych w samej ustawie.

Niezasadny okazał się trzeci zarzut skragi - naruszenia art. 38 ust. 1 u.o.f.z.o. w zw. z art. 36 § 1 i 2 u.o.f.z.o. w zw. z § 6 ust. 10 pkt 6 uchwały Rady Miasta Ł. poprzez wydanie uchwały z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej oraz z naruszeniem zasad przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, poprzez nałożenie na kontrolowanego obowiązku sporządzania niezbędnych w zakresie prawidłowości kontroli zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

Rację ma organ wskazując, że skarżący otrzymuje środki publiczne w formie dotacji na dofinansowanie wydatków ponoszonych na kształcenie. Jawność i przejrzystość finansów publicznych, jak też dyscyplina finansowa wymaga ścisłego i skrupulatnego rozliczenia tychże środków pod kątem, że zostały wydatkowane właściwie. Zważyć bowiem należy, iż uprawnieniu dotowanego do otrzymania dotacji odpowiadają także obowiązki związane z rozliczeniem się z pobranych środków pieniężnych określone, tak w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, jak też akcie prawa miejscowego, m.in. w sferze poddania się kontroli. W tym kontekście uznać należy, iż w żadnym wypadku zapis § 6 ust. 10 pkt. 6 uchwały Rady Miejskiej Ł. nie przekracza granic delegacji ustawowej. Na potrzeby dotującego dotowany ma obowiązek sporządzenia i tu należy podkreślić wyłącznie – niezbędnych w zakresie prawidłowości kontroli zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, co więcej w terminie uzgodnionym z kontrolowanym, które służą celom kontroli i pokazują obraz sytuacji u kontrolowanego.

W konsekwencji skład orzekający w sprawie zobowiązany był do wyeliminowania z obrotu prawnego § 6 ust. 10 pkt 4 uchwały Rady Miasta Ł. z dnia [...] października 2019 r. nr [...] stwierdzając jego nieważność na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a., w pozostałym zakresie skarga okazała się bezzasadna i podlegała oddaleniu na podstawie art. 151 p.p.s.a.



Powered by SoftProdukt