drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Op 134/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 134/20 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2020-06-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-04-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Daria Sachanbińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 2 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżąca B. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 2 marca 2020 r., nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 14 stycznia 2020 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. W skardze, stanowiącej załącznik do pisma przewodniego, B. S. zawarła uzasadnienie i wnioski skargi, a ponadto domagała się przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu z dnia 30 kwietnia 2020 r. wezwano skarżącą, w pismach z dnia 4 maja 2020 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-PUAP), do:

1) uzupełnienia braków formalnych skargi przez prawidłowe podpisanie skargi lub nadesłanie egzemplarza skargi prawidłowo podpisanego podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jednocześnie wyjaśniając, że podpisane zostało jedynie pismo przewodnie, podczas gdy skarga stanowiąca jego załącznik nie została podpisana,

2) do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł.

Wezwania zawierały pouczenia o konieczności ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, wezwania doręczono skutecznie skarżącej - za pośrednictwem poczty elektronicznej - w dniu 8 maja 2020 r. (patrz Urzędowe Poświadczenie Odbioru k. 45 i 46 akt sąd.).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżąca nie opłaciła skargi ani jej nie podpisała.

Brak uiszczenia wpisu od skargi potwierdza zapisek urzędowy z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Ponadto, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Braki formalne skargi występuję w szczególności, gdy skarga, wnoszona w formie dokumentu elektronicznego, nie została podpisana przez stronę skarżącą albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 2a p.p.s.a.). Stosownie do art. 46 § 2b p.p.s.a., zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.

W przedmiotowej sprawie skarżąca wniosła skargę drogą elektroniczną. Skargę stanowił załącznik do pisma przewodniego, w którym określono organ wydający zaskarżoną decyzję, a także jej datę i numer, zaś w ostatnim zdaniu pisma przewodniego wskazano, że "właściwe pismo znajduje się w załączniku." W związku z tym, że podpis elektroniczny został złożony przez skarżącą jedynie pod pismem przewodnim, Sąd wezwał B. S. do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez podpisanie załącznika (elektronicznie lub własnoręcznie), pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca - pouczona prawidłowo o skutkach niedochowania wezwania do uiszczenia wpisu oraz usunięcia pozostałych braków skargi - w zakreślonym terminie, który rozpoczął bieg w dniu 9 maja 2020 r. i upłynął w dniu 15 maja 2020 r., nie uiściła wpisu od skargi oraz nie uzupełniła braków formalnych skargi, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W tym miejscu odnotowania wymaga, że nawet w przypadku przyjęcia, iż skargę stanowi w istocie prawidłowo podpisane przez skarżącą pismo przewodnie, w którym wyraziła wolę zaskarżenia wydanej przez SKO w Opolu decyzji, to nie zmienia to faktu, że w sprawie - pomimo wezwania Sądu - nie został spełniony wymóg formalny w postaci podpisania załącznika.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm., przepis uchylony z dniem 23 maja 2020 r.) - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. Wskazana reguła nie dotyczyła jednak sprawy niniejszej. Bieg terminów procesowych i sądowych w tej sprawie wynikał z treści art. 15zzs ust. 2 ww. ustawy, który nie przewidywał wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych w sprawach pilnych, do jakich zalicza się rozpoznawana sprawa, której termin rozpatrzenia przez sąd został określony w przepisie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.).

Wyjaśnić jeszcze trzeba, że w sytuacji, gdy skarga nie została skutecznie wniesiona, wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia jest bezprzedmiotowy i nie podlegał rozpoznaniu przez Sąd.

W tym stanie rzeczy, wobec nieuzupełnienia braków formalnych i fiskalnych skargi, mimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach niezastosowania się do wezwania Sądu, orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt