drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, *Odrzucono skargę, IV SAB/Wr 108/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wr 108/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2011-12-22 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2011-10-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Tadeusz Kuczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OSK 677/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-30
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński po rozpoznaniu w Wydziale IV w dniu 22 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "[...]" w D. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 września 2011 r. Stowarzyszenie "[...]" w D. złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Pismem z dnia 2 listopada 2011 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej. Jednocześnie poinformowano, że nieusunięcie braków formalnych skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

W dniu 8 listopada 2011 r. strona skarżąca nadesłała dokument określający umocowanie do jej reprezentowania w postaci rejestracji na płycie CD.

W związku z powyższym Sąd, pismem z dnia 17 listopada 2011 r. wezwał ponownie stronę skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie pisemnego dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie wskazano, że wymogu tego nie spełnia przedłożone umocowanie bowiem przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a, przewidują wymóg pisemności postępowania przed sądami administracyjnymi.

W piśmie procesowym z dnia 24 listopada 2011 r. strona skarżąca podała, że nadesłany Sądowi odpis z KRS jest dokumentem urzędowym, dopuszczonym do obiegu w formie elektronicznej zgodnie z art. 8 ust. 3 i art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 17, poz. 209) i podpisanym bezpiecznym kwalifikowanym certyfikatem. Zdaniem strony skarżącej dokument ten nie jest pismem w rozumieniu art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a lecz załącznikiem, co do którego nie ma wymogu podpisania przez stronę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 28 § 1 p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 p.p.s.a.).

Brak omawianego dokumentu jest brakiem formalnym skargi, który może być uzupełniony w wyniku wezwania Sądu. Zgodnie więc z zarządzeniem z dnia 2 i 17 listopada 2011 r. strona skarżąca została dwukrotnie wezwana do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej.

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca zaniechała dokonania czynności wskazanych w wezwaniu. Wezwanie Sądu z dnia 17 listopada 2011 r. do usunięcia braków formalnych skargi zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 23 listopada 2011 r. Brak formalny skargi nie został, w zakreślonym przez Sąd terminie, przez stronę skarżącą uzupełniony. Zdaniem Sądu wymogu tego nie spełnia nadesłany przez stronę skarżącą dokument w formie elektronicznej.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uzupełniono w wymaganym terminie jej braków formalnych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt