drukuj    zapisz    Powrót do listy

6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w..., II GZ 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 33/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-03-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-02-12
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Janusz Zajda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 456/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30
Skarżony organ
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 128 par 1 pkt 4;
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Janusz Zajda po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia T. P. S.A. w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.; sygn. akt VI SA/Wa 456/08 w zakresie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi T. P. S.A. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] grudnia 2007 r.; nr [...] w przedmiocie zobowiązania do przygotowania zmiany oferty ramowej określającej warunki zawierania z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. NSA/post.1 – postanowienie "ogólne" 2

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z 26 listopada 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 456/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi T. P. S.A. z siedzibą w W. (dalej TP S.A.) na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania TP S.A. do przygotowania zmiany oferty ramowej określającej warunki zawierania z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, z następującym uzasadnieniem.

Postanowieniem z 9 maja 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 456/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi TP S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) z [...] grudnia 2007 r.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż sprawa dotyczy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] grudnia 2007 r. utrzymującej w mocy decyzję tego organu z [...] lipca 2007 r., zobowiązującą skarżącą do przygotowania zmiany oferty ramowej zwanej [...], określającej warunki zawierania przez TP S.A. z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Oferta ramowa [...] została wprowadzona do obrotu prawnego na mocy decyzji Prezesa UKE z [...] maja 2006 r., nr [...] która (na dzień wydania postanowienia z 9 maja 2008 r.) znajdowała się na etapie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - sprawa o sygn. akt: VI SA/Wa 1527/07.

Sąd podkreślił, że rozstrzygnięcie w przedmiocie decyzji mającej na celu wprowadzenie zmian oferty ramowej [...] (tj. decyzji Prezesa UKE z [...] grudnia 2007 r.) zależy od treści rozstrzygnięcia w przedmiocie decyzji wprowadzającej ofertę ramową [...] do obrotu prawnego (tj. decyzji Prezesa UKE z [...] maja 2006 r.) i nie może nastąpić wcześniej, niż zapadnie prawomocne orzeczenie sądowoadministracyjne w tym przedmiocie.

W ocenie Sądu wynik postępowania sądowoadministracyjnego stanowi zagadnienie prejudycjalne w rozumieniu art. 125 § 1 p.p.s.a., albowiem rozstrzygnięciu podlega byt prawny decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] grudnia 2007 r., której celem jest wprowadzenie określonych zmian do oferty ramowej [...], natomiast w postępowaniu o sygn. akt: VI SA/Wa 1527/07 - byt decyzji Prezesa UKE z [...] maja 2006 r. wprowadzającej ofertę ramową [...]

Pismem z 24 listopada 2008 r. T. P. S.A. na podstawie art. 128 § 1 pkt. 4 p.p.s.a. wniosła o podjęcie zawieszonego postępowania wskazując, iż wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1527/08 uchylono decyzję Prezesa UKE z [...] maja 2006 r. (zatwierdzającej ofertę ramową [...]). Wskazana okoliczność umożliwia kontynuację zawieszonego postępowania, bowiem w ww. wyroku jednoznacznie wskazano na niezgodność z prawem decyzji Prezesa UKE z [...] maja 2006 r., którą zmieniać ma przedmiotowa decyzja z [...] grudnia 2007 r.

Postanowieniem z 26 listopada 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nie wystąpiła przesłanka do podjęcia zawieszonego postępowania, gdyż wyrok z 17 czerwca 2008 r., w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1527/07 został zaskarżony skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie sprawa oczekuje na wyznaczenie rozprawy. Tym samym nie można uznać, iż postępowanie ze skargi T. P. S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] maja 2006 r. zostało prawomocnie zakończone. Wobec powyższego nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania w sprawie będącej przedmiotem niniejszego postępowania, tj. skargi TP S.A. na decyzję Prezesa UKE z [...] grudnia 2007 r.

W zażaleniu na powyższe postanowienie T. P. S.A. wniosła o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a., poprzez niepodjęcie postępowania pomimo zaistnienia okoliczności uzasadniających takie działanie.

Skarżąca podniosła, iż uzasadnieniem dla wcześniejszego podjęcia zawieszonego postępowania są okoliczności, które umożliwiają rozstrzygnięcie sprawy bez konieczności oczekiwania na wynik toczącego się postępowania w sprawie prejudycjalnej. W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie z 17 czerwca 2008 r. uchylającym decyzję Prezesa UKE z [...] maja 2006 r. możliwa stała się kontynuacja zawieszonego postępowania. We wskazanym wyroku Sąd podkreślił niezgodność z prawem (bezprzedmiotowość) decyzji Prezesa UKE zatwierdzającej ofertę ramową [...], którą zmieniać ma decyzja Prezesa UKE z [...] grudnia 2007 r. Zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie będącej przedmiotem niniejszego postępowania powinien wziąć pod uwagę wyrok z 17 czerwca 2008 r. i orzec o podjęciu postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, a w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; Sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie. Z cytowanego uregulowania wynika, iż podstawową przesłanką podjęcia zawieszonego postępowania jest ustanie przyczyny zawieszenia. Przepis ten dopuszcza możliwość wcześniejszego podjęcia zawieszonego postępowania w sytuacji, gdy zachodzą stosowne okoliczności. Podjęcie zawieszonego postępowania ze względu na konieczność przeprowadzenia innego postępowania może nastąpić - stosownie do okoliczności - jeżeli z przebiegu drugiego postępowania wynika, że orzeczenie w nim zapadłe nie może mieć wpływu na wynik zawieszonego postępowania, albo że powstała możliwość wyjaśnienia sprawy w postępowaniu, które zostało zawieszone (T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 410).

Należy podkreślić w tym miejscu, że przyczyną zawieszenia z urzędu postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie była okoliczność, iż rozstrzygnięcie w przedmiocie decyzji mającej na celu wprowadzenie zmian oferty ramowej [...] (tj. decyzji Prezesa UKE z [...] grudnia 2007 r.) zależy, od treści rozstrzygnięcia w przedmiocie decyzji wprowadzającej ofertę ramową [...] do obrotu prawnego (tj. decyzji Prezesa UKE z [...] maja 2006 r.) i nie może nastąpić wcześniej, niż zapadnie prawomocne orzeczenie sądowoadministracyjne w tym przedmiocie. Podstawą dla zawieszenia postępowania stanowił art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rozstrzygnięcie sprawy zależy zaś od innego postępowania wówczas, gdy orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić jedną z głównych podstaw rozstrzygnięcia w postępowaniu zawieszonym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej pojawia się kwestia prejudycjalna, czyli przeszkoda, której usunięcie jest istotne z punktu widzenia możliwości realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego i ma bezpośredni wpływ na wynik tegoż postępowania.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w zaskarżonym postanowieniu z 26 listopada 2008 r. przytoczył niepełną treść art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Pełna treść wskazanego przepisu brzmi następująco: "Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie". Wskazana okoliczność jest o tyle istotna, iż T. P. S.A. we wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania z 24 listopada 2008 r., wyraźnie podkreśliła, iż uzasadnieniem dla podjęcia postępowania są okoliczności, dzięki którym Sąd może przed uprawomocnieniem się orzeczenia w sprawie prejudycjalnej podjąć zawieszone postępowanie (art. 128 § 1 pkt 4 in fine p.p.s.a.). Skarżąca wskazała, iż wyrok WSA w Warszawie z 17 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1527/07 nie jest jeszcze formalnie prawomocny w związku z zaskarżeniem go skargą kasacyjną przez Prezesa UKE oraz Krajową Izbę Gospodarczą Informatyki i Telekomunikacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

TP S.A. wskazała, iż podstawą jej wniosku są inne okoliczności podjęcia zawieszonego postępowania, o których mowa w art. 128 § 1 pkt 4 in fine p.p.s.a. W zaskarżonym postanowieniu z 26 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie ustosunkował się do powyższego wniosku skarżącej. Wskazał jedynie, że wyrok z 17 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1527/07 zaskarżony został skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tego też powodu, w ocenie Sądu, nie można uznać, że postępowanie ze skargi TP S.A. na decyzję Prezesa UKE z [...] maja 2006 r. jest prawomocnie zakończone i tym samym nie wystąpiła przesłanka do podjęcia zawieszonego postępowania.

Sąd I instancji faktycznie ustalił, iż okolicznością uzasadniającą odmowę podjęcia zawieszonego postępowania było niezakończone postępowanie w sprawie prejudycjalnej. Jednocześnie Sąd nie odniósł się do wniosku skarżącej o podjęcie zawieszonego postępowania w oparciu o inne okoliczności niż uprawomocnienie się innego orzeczenia kończącego postępowanie, w sytuacji gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania wskazanego w art. 128 § 1 pkt 4 in fine p.p.s.a. Skarżąca wyraźnie podkreśliła, iż podstawą dla podjęcia postępowania w niniejszej sprawie są okoliczności wskazane w art. 128 § 1 pkt 4 in fine p.p.s.a. "Sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie". We wniosku z 24 listopada 2008 r. oraz w zażaleniu z 15 grudnia 2008 r. TP S.A. wskazała okoliczności, które w jej ocenie umożliwiają podjęcie zawieszonego postępowania bez konieczności oczekiwania na wynik toczącego się postępowania w sprawie prejudycjalnej.

Sąd I instancji w zaskarżonym postanowieniu nie ustosunkował się do wniosku skarżącej zawartego w piśmie z 24 listopada 2008 r., tym samym zasadne jest uchylenie tego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy rzeczą Sądu będzie odnieść się do wniosku skarżącej, bowiem będzie to miało znaczenie dla ewentualnego zastosowania art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Zauważyć bowiem należy, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem NSA, jeżeli w oparciu o jakiekolwiek okoliczności mające związek z przebiegiem postępowania sąd dojdzie do wniosku, że przyczyna zawieszenia innego postępowania odpadła, w świetle art. 128 § 1 p.p.s.a. zobowiązany jest z urzędu do podjęcia zawieszonego postępowania. Nie przesądzając czy taka nowa podstawa faktyczna i prawna zaistniała, Sąd winien rozważyć argumenty wnioskodawcy i dopiero wówczas stwierdzić, czy dalsze zawieszenie ma sens prawny. Tymczasem ograniczył się do stwierdzenia, że - rozstrzygnięcie w przedmiocie decyzji mającej na celu wprowadzenie zmian zależy od treści rozstrzygnięcia w przedmiocie decyzji wprowadzającej ofertę [...] do obiegu prawnego i nie może nastąpić wcześniej, niż zapadnie prawomocne orzeczenie sądowoadministracyjne w tym przedmiocie. Wyszedł zatem dalej niż w postanowieniu zawieszającym i w istocie dodatkowo uzasadniał zawieszenie postępowania (wzmacniając argumentację prawomocnego postanowienia z 9 maja 2008 r.), nie zaś odmowę podjęcia postępowania.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 185 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt