drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, I SA/Bk 913/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-01-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 913/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2021-01-20  
Data wpływu
2020-12-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jacek Pruszyński /przewodniczący/
Paweł Janusz Lewkowicz /sprawozdawca/
Marcin Kojło
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
III FSK 3905/21 - Wyrok NSA z 2023-06-29
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2020 poz 1325 art. 155 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie asesor sądowy WSA Marcin Kojło, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi O. SA w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2020 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2010 p o s t a n a w i a: poinformować Prezesa Rady Ministrów o istotnym naruszeniu prawa polegającym na rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu pierwszej instancji ze znacznym uchybieniem terminu do jego rozpatrzenia. ,

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), informuje Prezesa Rady Ministrów o rażącym naruszeniu prawa, do którego doszło

w toku rozpoznawania sprawy ze skargi O. S.A. w W. (zwanej dalej: "Skarżącą", "Spółką") w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2010.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] Wójt Gminy Z. określił Skarżącej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r.

w kwocie 11.190,00 zł. W dniu [...] stycznia 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) do organu I instancji wpłynęło odwołanie Spółki złożone na powołaną decyzję. Akta sprawy administracyjnej wraz z odwołaniem wpłynęły do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. (zwanego dalej: "Kolegium", "organem odwoławczym") w dniu [...] stycznia 2016 r.

Decyzję nr [...] w wyniku rozpoznania odwołania Spółki, utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji, Kolegium wydało dopiero [...] października 2020 r.

W toku rozpatrywania sprawy Sąd stwierdził istotne naruszenie przez organ odwoławczy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm., zwanej dalej: "o.p."), tj. art. 121 § 1, art. 125 , art. 139 i 140 o.p. Naruszenie to polegało przede wszystkim na daleko idącej przewlekłości postępowania podatkowego (odwoławczego).

Stosownie do art. 125 § 1 i 2 o.p. organy podatkowe powinny działać

w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Jednocześnie w art. 139 § 3 o.p. ustawodawca wskazał, że załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż

w ciągu 3 miesięcy. Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 o.p.). Zgodnie zaś z art. 140 § 1 i 2 o.p. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zwraca uwagę, że organ odwoławczy przez cały czas od dnia przekazania mu dokumentów sprawy, tj. od [...] stycznia 2016 r. do dnia wydania zaskarżonej decyzji tj. [...] października 2020 r. nie poinformował stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki w rozpoznaniu sprawy oraz terminie w jakim sprawa zostanie załatwiona. Jednocześnie wbrew ogólnej zasadzie szybkości postępowania wyrażonej w art. 125 § 1 o.p., przez okres prawie czterech lat, tj. od otrzymania odwołania wraz aktami sprawy ([...] stycznia 2016 r.) do wydania decyzji ([...] października 2020 r.), organ odwoławczy nie podjął żadnych czynności zmierzających do ostatecznego załatwienia sprawy. Jedynie postanowieniem z dnia [...] września 2020 r. Kolegium wezwało Skarżącą do złożenia oświadczeń wiedzy w związku ze złożonym odwołaniem. Co istotne braku działania Kolegium w tym okresie nie sposób czymkolwiek uzasadnić. Łącznie postępowanie przed organem odwoławczym trwało prawie cztery lata.

Sąd stwierdza, że nierespektowanie podstawowych zasad postępowania podatkowego prowadzi do powstania z winy organów negatywnych dla strony skutków prawnych, a w szczególności nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Ponadto nie służy realizacji zasady prowadzenia postępowania podatkowego

w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 o.p.). Dlatego też, Sąd uznał za uzasadnione wystąpienie z niniejszą sygnalizacją.

W związku ze stwierdzonymi, w toku prowadzonego postępowania sądowoadministracyjnego, istotnymi naruszeniami prawa, Sąd postanowił skierować w trybie przepisu art. 155 § 1 p.p.s.a, informację do Prezesa Rady Ministrów jako organu właściwego, który stosownie do regulacji art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 570) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych. Należy przy tym wskazać, że nie jest to pierwsze tego rodzaju postanowienie, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku również w innych sprawach zauważył podobne uchybienia i w związku z tym w drodze postanowienia informował o nich SKO w B. w sprawach I SA/Bk 864/16, I SA/Bk 105/19, I SA/Bk 49/20, I SA/Bk 50/20, I SA/Bk 51/20, I SA/Bk 52/20, I SA/Bk 53/20, I SA/Bk 54/20, I SA/Bk 142/20, I SA/Bk 529/20,I SA/Bk 530/20, I SA/Bk 531/20, I SA/Bk 532/20, I SA/Bk 881/20, I SA/Bk 883/20 i I SA/Bk 890/20

Zgodnie z postanowieniami art. 155 § 2 p.p.s.a. Prezes Rady Ministrów postanowienie niniejsze rozpatrzy i powiadomi Sąd, w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt