drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Rada Miasta~Prezydent Miasta, Umorzono postępowanie, II OSK 1157/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 1157/15 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2015-05-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-05-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maciej Dybowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 1973/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11
Skarżony organ
Rada Miasta~Prezydent Miasta
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 60 art. 193 art. 183 par. 2 art. 161 par. 1 pkt 1 art. 232 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maciej Dybowski po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Miasta [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1973/14 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na uchwałę Rady [...] z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Miastu [...] ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie

Wyrokiem z 11 lutego 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1973/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na uchwałę Rady [...] z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. stwierdził nieważność § 39 pkt 3 lit. a, § 39 pkt 5 zaskarżonej uchwały w odniesieniu do działek nr [...] z obrębu [...] położonych przy ulicy [...] w [...]; 2. stwierdził, że zaskarżona uchwała w części opisanej w pkt 1 nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnieniu się niniejszego wyroku; 3. zasadził od Prezydenta [...] na rzecz skarżącej kwotę 557 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Niniejszy wyrok skargą kasacyjną zaskarżyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego Miasto [...].

Pismem z 28 kwietnia 2015 r. Miasto [...], cofnęło skargę kasacyjną (k. 211 akt sądowych).

Pismem z 13 maja 2015 r. [...] sp. z o.o. reprezentowana przez adwokata R. D. przyłączyła się do wniosku w przedmiocie cofnięcia skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej ppsa) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednak sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do skarg kasacyjnych (art. 193 ppsa).

Skarżący kasacyjnie może rozporządzać skargą kasacyjną po jej wniesieniu, ponieważ jego oświadczenie w tej kwestii jest, co do zasady, wiążące dla sądu. Odpowiednie stosowanie w postępowaniu kasacyjnym art. 60 ppsa oznacza, że należy odmówić uwzględnienia żądania skarżącego w sytuacji, gdy cofnięcie spowodowałoby uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotkniętym wadą nieważności, którą stosownie do art. 183 ppsa Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod rozwagę z urzędu, niezależnie od granic skargi kasacyjnej (postanowienia NSA z: 20.6.2008 r., II FSK 575/07, Lex 479000; 27.6.2008 r., II FSK 573/07, Lex 475575; 23.9.2010 r., I OSK 1517/10, Lex 741557).

W niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że zachodzi jakakolwiek z przesłanek nieważności postępowania wymienionych w art. 183 § 2 ppsa, jak również że cofnięcie skargi kasacyjnej zmierza do obejścia prawa. Dlatego też Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ppsa, orzekł jak w punkcie 1 postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 ppsa.Powered by SoftProdukt