drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, , Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 1339/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1339/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-11-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-06-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Magdalena Maliszewska /przewodniczący/
Małgorzata Grzelak /sprawozdawca/
Pamela Kuraś-Dębecka
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Paczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2010 r. sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego [...] oddala skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. J. Z. (zwany dalej skarżącym) złożył skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2010 r. Nr Sp. [...] unieważniającą prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Chleb" Nr [...] w części dotyczącej odmiany wzoru pokazanej na fig. 1 i fig. 3 oraz przyznał W.P. od skarżącego kwotę 1 000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie prawnym i faktycznym:

Dnia [...] września 2008 r. W. P., Piekarnia R., wystąpił do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Chleb" nr [...], w części dotyczącej odmiany wzoru pokazanej na fig.l i fig.3, udzielonego [...] maja 2004 r. na rzecz J. Z., z pierwszeństwem od [...] lipca 2003 r.

Za podstawę swojego żądania wnioskodawca podał przepisy art. 102 i 103 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., zwaną dalej w skrócie pwp) podnosząc brak nowości spornego wzoru.

Swój interes prawny wnioskodawca wywodził z faktu, że produkował i wprowadzał do obrotu chleb o cechach objętych spornym prawem. W wyniku doniesienia uprawnionego do Prokuratury Rejonowej W. wszczęto wobec wnioskodawcy postępowanie o naruszanie spornego wzoru zakończone wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. (którego sentencję przedłożył - k.21) w którym zakazano W. P. produkcji tego chleba, co doprowadziło do zawieszenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu wniosku i na rozprawie wnioskodawca podniósł, że przedmiotowy wzór w postaci chleba o podstawie sześciokątnej był publicznie udostępniony przez stosowanie w produkcji, wystawianie na imprezach pokazowych oraz przez ujawnienie w publikacjach branżowych, przed datą jego zgłoszenia do rejestracji. W. P. przedłożył na potwierdzenie braku nowości spornego wzoru następujące materiały:

- wycinek artykułu z prasy branżowej zawierający doniesienie o zwycięstwie polskiej ekipy piekarzy w eliminacjach do Pucharu Świata w Piekarstwie zorganizowanych w dniach [...] listopada 2001 r. w O. wraz z zapowiedzią udziału tej ekipy w Pucharze Świata w P. w dniach [...] kwietnia 2002 r., do którego "wklejono" zdjęcie wykonane na tych eliminacjach przedstawiające chleb o cechach objętych spornym prawem z rejestracji (k.16),

- wybrane strony "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego" nr [...] z czerwca 2002 r. wraz ze stroną tytułową, nawiązujące do Pucharu Świata w Piekarstwie [...] 2002 i zdjęciami ukazującymi chleb o cechach objętych spornym prawem z rejestracji,

- str. 63 "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego" z marca 2003 r. z artykułem omawiającym m.in. [...] Prezentacje Edukacyjne [...],[...],[...] marzec 2003, wraz ze zdjęciem stoiska z tych targów przedstawiającym chleb o cechach objętych spornym prawem z rejestracji,

- stronę tytułową "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego" z marca 2003 r. przedstawiającą chleb o cechach objętych spornym prawem z rejestracji,

- dziewięć oświadczeń kierowników sklepów o zakupie chleba o cechach objętych spornym prawem z rejestracji zawierających daty i numery odnośnych faktur VAT z lat 2002 (najwcześniejsze ze stycznia 2002 r.) oraz 2003 r.

Ustosunkowując się do przedłożonych materiałów pełnomocnik uprawnionego, zakwestionował interes prawny wnioskodawcy. Podważył wartość dowodową przedłożonych materiałów z uwagi na niepełne ujawnienie w nich przedmiotu spornego wzoru. Podniósł ponadto, że uprawniony jako twórca rozwiązania i mistrz piekarski opracował eksponat, który był wystawiony w P. i O., przy czym nie był to chleb lecz niski wypiek z orzełkiem w centralnej części.

Wypowiadając się osobiście na rozprawie w dniu [...] marca 2010 r., J. Z. oświadczył, że przygotowywał dwie ekipy, jedną do Pucharu Świata w P. z eliminacjami w O., a drugą na Mistrzostwa Europy młodych piekarzy czeladników. Wskazał on, że widoczne na zdjęciach znajdujących się w karcie 16 akt eksponaty pochodzą od niego, a w szczególności, eksponat znajdujący się na zdjęciu w środku karty 16 (wypiek sześciokątny) został wykonany przez jego pracownika, M. K..

W dniu [...] marca 2010 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję, w której unieważnił prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Chleb" Nr [...] w części dotyczącej odmiany wzoru pokazanej na fig. 1 i fig. 3 oraz przyznał W. P. od skarżącego kwotę 1 000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

W uzasadnieniu organ podkreślił, iż interes prawny wnioskodawcy, będącego konkurentem skarżącego na rynku wyrobów piekarskich, w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego wynika z faktu, iż produkował on i wprowadzał do obrotu chleb o cechach objętych spornym prawem z rejestracji do czasu wydania wyroku zakazującego mu produkcji tego chleba, co doprowadziło do zawieszenia działalności gospodarczej. Organ powołując się na zawartą w art. 20 Konstytucji RP i potwierdzonej w art. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zasadzie wolności prowadzenia działalności gospodarczej wskazał, iż wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do prowadzenia produkcji i wprowadzania do obrotu różnorodnych rozwiązań technicznych. W konsekwencji ma ona prawo żądać ustalenia czy sporne prawo zostało udzielone z zachowaniem ustawowych warunków rejestracji. Istnienie spornego prawa stanowi przeszkodę w niezakłóconym prowadzeniu działalności przez wnioskodawcę. Zdaniem organu materiały przedłożone przez wnioskodawcę świadczą, niezależnie od siebie (nawet, jeżeli na niektórych fotografiach nie ma pełnego widoku spornego chleba) o braku nowości spornego wzoru, tj. zarejestrowanej postaci chleba sześciokątnego, gdyż dowodzą, iż postać ta została publicznie ujawniona na ponad 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania spornego prawa z rejestracji.

Organ podkreślił, iż jakkolwiek część przedłożonych materiałów (strona tytułowa "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego" z marca 2003 r.) pochodzi z daty mieszczącej się w okresie 12-miesięcznej "ulgi", to jednak dotyczą one okoliczności wcześniejszych, tj. ujawnienia spornej postaci chleba w trakcie eliminacji do Pucharu Świata w Piekarstwie zorganizowanych w dniach [...] listopada 2001 r. w O. oraz w trakcie Pucharu Świata w P. w dniach [...] kwietnia 2002 r.

Ponadto Urząd Patentowy zwrócił uwagę, że J. Z. na rozprawie w dniu [...] marca 2010 r. przygotowywał dwie ekipy, jedną do Pucharu Świat w [...] z eliminacjami w O., a drugą na Mistrzostwa Europy młodych piekarzy czeladników. Wskazał on, że widoczne na zdjęciach znajdujących się w karcie 16 akt eksponaty pochodzą od niego, a w szczególności, eksponat znajdujący się na zdjęciu w środku karty 16 (wypiek sześciokątny) został wykonany przez jego pracownika, M. K., potwierdzając w ten sposób autentyczność tych zdjęć i rzeczywiste ujawnienie postaci spornego chleba sześciokątnego na eliminacjach do Pucharu Świata w Piekarstwie zorganizowanych w dniach [...] listopada 2001 r. w O..

Dla niniejszego postępowania nie ma także znaczenia, zdaniem organu, czy wystawiony w P. i O. był chleb, czy też był to eksponat, który stanowił niski wypiek z orzełkiem w centralnej części (jak twierdził uprawniony na rozprawie w dniu [...] marca 2010 r.). Przedmiotem oceny jest bowiem kwestia ujawnienia postaci wytworu, a nie samego wytworu - w tym jego składu lub przeznaczenia do konsumpcji. W tej sytuacji wystarczy, że wystawiona postać wytworu ujawniała cechy istotne spornej postaci chleba, aby uznać brak nowości spornego wzoru w analizowanej jego części.

Pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. J. Z. złożył skargę na powyższą decyzję Urzędu Patentowego wnosząc o:

uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2010 r.;

zasądzenie od Urzędu Patentowego RP zwrotu kosztów postępowania i zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżący zarzucił organowi, iż błędnie ustalił, że W. P. przysługuje interes prawny do złożenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji. Jego zdaniem twierdzenie organu, że wyrok Sądu Rejonowego był przyczyną zawieszenia działalności gospodarczej W. P. nie znajduje oparcia w stanie faktycznym i dowodowym.

Skarżący zwrócił uwagę na fakt, że zakaz sądowy dotyczy tylko i wyłącznie zaniechania produkcji chleba sześciokątnego (wg [...]), a więc chleba o jednym, konkretnym kształcie, natomiast nie obejmuje chlebów o innym kształcie, tj. całej gamy produktów piekarniczych takich jak chleby o tradycyjnym wydłużonym kształcie (najbardziej rozpowszechnionym w konsumpcji) oraz kształcie okrągłym i prostokątnym obejmującym chleby żytnie, pszenne i pszenno-żytnie jak również ich odmiany. W konkluzji skarżący twierdzi, że Piekarnia R. mogła wytwarzać chleby i inne pieczywo, natomiast jako nieuprawniona nie mogła produkować chleba, ale tylko o kształcie sześciokątnym. Ponadto skarżący podkreśla, iż w wyroku z dnia [...] lutego 2007 r., sygn. akt [...] Sądu Rejonowego dla W. jako podstawę swojego działania sąd wskazał art. 305 ust. 1 pwp dotyczący oznaczania towarów podrobionych znakiem towarowym. Przepis ten – jak wskazuje skarżący – nie dotyczy wzoru przemysłowego, czyli kategorii będącej przedmiotem sprawy. Wbrew twierdzeniom Urzędu Patentowego przedmiotowy wyrok nie zakazuje wnioskodawcy produkcji chleba. Zdaniem skarżącego wskazuje na to fakt, iż wyrokiem tym nie orzeczono środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przewidzianego w kk.

Reasumując skarżący podkreślił, że z powodu nieprowadzenia działalności gospodarczej (Piekarnia R. jest zamknięta) oraz braku związku pomiędzy wyrokiem sądowym a zaprzestaniem produkcji chleba sześciokątnego wnioskodawca nie ma interesu prawnego w unieważnieniu prawa [...] i tym samym wniosek o unieważnienie prawa [...] powinien zostać przez Urząd Patentowy oddalony.

Odnosząc się do nowości wzoru przemysłowego skarżący stwierdził, że wzór użytkowy w odmianie pokazanej na fig. 1 i fig. 3 w dacie zgłoszenia tj. [...] lipca 2003 r. był nowy, gdyż w chwili zgłoszenia nie był znany na rynku, jak i z literatury wzór chleba o cechach postaciowych wyznaczonych bryłą o podstawie sześciokątnej, mającej ściany nieznacznie nachylone w stronę części wierzchniej chleba. Ponadto skarżący zakwestionował dowody przedstawione w decyzji Urzędu Patentowego, a mające wykazać, iż przed datą zgłoszenia wzoru wg. [...] na rynku znajdowały się chleby o postaci identycznej, co do istoty jak przedmiot wzoru przemysłowego wg. pierwszej odmiany pokazanej na fig. 1 i fig. 3. W odniesieniu do wycinków prasowych stwierdził, że w żadnym z nich nie został przedstawiony chleb o kształcie wg [...]; w tekście nie jest opisany kształt chleba wg [...], natomiast zdjęcia zamieszczone we wspomnianych wycinkach zostały wykonane w piekarni i są bez dat.

Odnosząc się z kolei do zdjęć chlebów, skarżący podkreślił, iż niemożliwym jest stwierdzenie, że są to chleby o kształcie sześciokątnym i nieznacznie nachylonych bokach, czyli zbieżnym z postacią chleba wg. [...]. Na tych zdjęciach chleby mają niewyraźny obrys zewnętrzny, z którego nie wynika wprost i który nie przesądza, że są to właśnie chleby o kształcie przedmiotowego chleba. Co najwyżej w oparciu o sugestie i wcześniejszą znajomość postaci chleba można domniemywać, że niektóre z tych chlebów mogą one mieć zarys sześciokątny.

Ponadto jeden z dowodów, a mianowicie wycinek prasowy ze zdjęciem chlebów; zamieszczony w artykule pt. "[...]" dotyczy [...] Prezentacji Edukacyjnych [...], które odbyły się w dniach [...] marca 2003 r. Z uwagi na fakt, że ww. Targi odbyły się w terminie 12 miesięcy przed datą zgłoszenia przedmiotowego wzoru, nie może być brany pod uwagę przy ocenie nowości wzoru.

Urząd Patentowy, w opinii skarżącego, nie przeanalizował szczegółowo każdego wycinka prasowego i zdjęcia w nim zamieszczonego, tylko stwierdził w oparciu o przypuszczenie, że są to chleby o postaci identycznej do postaci chleba wg [...]. Jeśli chodzi o oświadczenia kierowników sklepów, to nie mogą one stanowić dowodów w sprawie, gdyż:

- osoby wystawiające oświadczenia nie wykazały, że przedstawione faktury dotyczą sprzedaży chleba o postaci sześciokątnej. Samo stwierdzenie w oświadczeniu, "był chlebem żytnim... i posiadał kształt sześciokąta" jest niewystarczające, ponieważ nie ma odniesienia do przedmiotowego chleba i nie dokumentuje faktu, że to był właśnie chleb wg [...]

- w oświadczeniach zapisano, że "Chleb ten oznakowany był banderolą z napisem "[...]", przy czym banderoli tych nie dołączono do oświadczeń.

Skarżący wyjaśnił, że posiada banderole z napisem "[...]". Na banderolach nie widnieje fragment chleba o zarysie prostokątnym z wypukłą częścią górną, a na drugiej fragment chleba o bliżej nieokreślonej postaci zewnętrznej zbliżonej do okrągłego lub ośmiokątnego. Dlatego też zapisy w oświadczeniach skarżący uznał za niewiarygodne.

Skarżący podkreślił, że przedłożone oświadczenia świadczą jedynie o tym, że chleb żytni był wprowadzany do obrotu przez wymienione sklepy. Sam fakt sprzedaży chlebów żytnich bez ewidentnego wykazania, że dotyczy właśnie chlebów o kształcie sześciokątnym wg [...] nie może być dowodem w sprawie. Oświadczenia te są dokumentami prywatnymi, którym nie przysługuje domniemanie zgodności treści z rzeczywistością.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoją dotychczasową argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej dokonywana przez właściwy wojewódzki sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości zarówno materialnych jak i procesowych aspektów stosunku administracyjnoprawnego, skonkretyzowanego w zaskarżonej decyzji. Dla wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego aktu niezbędne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albo przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwaną dalej p.p.s.a. (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm ).

Biorąc pod uwagę tak zakreśloną kognicję oraz przyczyny wzruszenia decyzji Sąd nie stwierdził, aby zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP naruszała przepisy prawa materialnego lub przepisy procedury administracyjnej w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie zakwestionowanego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego.

W niniejszej sprawie podstawą dla oceny zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego pt. Chleb nr [...] są przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, w brzmieniu nadanym nowelizacją tejże ustawy z dnia 18 października 2002 r. opublikowaną w Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 945, gdyż sporny wzór został zgłoszony do rejestracji w dniu 1 lipca 2003 r.

Stosownie do art. 89 ust. 1 w zw. z art. 117 ust. 1 p.w.p. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym unieważnieniu interes prawny i jeżeli wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania rejestracji.

Z powyższego wynika, że ocena zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego, na który udzielono prawa z rejestracji winna być poprzedzona ustaleniami organu, co do istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w rozumieniu powołanego przepisu. Takich też ustaleń Urząd Patentowy RP (UP RP) działający w trybie postępowania spornego dokonał zasadnie uznając, iż wnioskodawca tj. W. P. legitymuje się interesem prawnym w unieważnieniu spornego wzoru przemysłowego. W kwestii pojęcia "interesu prawnego" w doktrynie i orzecznictwie sądowym przeważa opinia, zgodnie z którą powinien to być interes prawny w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, obiektywnie uzasadniony i posiadający materialnoprawny charakter (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 27 maja 1999 r., sygn. IIIRN 5/99 opubl. OSNAPiUS 2000, Nr 9, poz. 337, oraz z dnia 04 grudnia 2002r. sygn. IIIRN 218/01, opubl. OSNP 2004/2/23 a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2005 r. sygn. GSK 1311/05, niepubl.).

W doktrynie zgodnie przyjmuje się, iż interes prawny w unieważnieniu patentu ma pozwany o naruszenie patentu (tak m.in.: J. Szwaja /w:/ "System prawa własności intelektualnej, tom. III Prawo wynalazcze", Wydawnictwo PAN, Ossolineum 1990, s. 412; również: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek "Komentarz do prawa wynalazczego", Warszawa 1990, s. 315; patrz także /w:/ W. Kotarba, Z. Miklasiński, A. Pyrża "Komentarz do prawa wynalazczego", Warszawa 1994, s. 110, oraz w nowszej literaturze np. A. Szewc, G. Jyż "Prawo własności przemysłowej", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 200-201).

W sprawie niniejszej ustalono, że J. Z., będąc uprawnionym ze spornego prawa, złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej W. o wszczęcie postępowania wobec W. P. (wnioskodawcy), który produkował i wprowadzał do obrotu chleb o cechach objętych spornym prawem. Konsekwencją tego zawiadomienia było ostatecznie skierowanie sprawy do sądu karnego, który wyrokiem z dnia [...] lutego 2007 r. sygn. akt [...] umorzył wobec W. P. postępowanie o czyn z art. 305 ust. 1 p.w.p. w zw z art. 12 k.k. na okres dwóch lat próby. W orzeczeniu tym stwierdzono, że wyrok zapadł po rozpoznaniu sprawy W. P. oskarżonego o to, że w okresie od stycznia do września 2006 r. w W. (....) w celu wprowadzenia do obrotu wyprodukował chleb o kształcie sześciokąta, którego wzór zastrzeżony został znakiem towarowym nr [...], czym działał na szkodę pokrzywdzonego J. Z. Orzeczenie to jest prawomocne przy czym uzasadnienie tego wyroku nie zostało sporządzone.

J. Z. kwestionując interes prawny W. P. w niniejszym postępowaniu administracyjnym wskazuje m.in. że powyższy wyrok nie dotyczy przedmiotowego prawa ochronnego, gdyż mowa w nim o znaku towarowym. Z tym twierdzeniem nie sposób się zgodzić. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, opis wzoru oraz określenie w wymienionym wyżej wyroku Sądu Rejonowego dla W. wzoru zastrzeżonego numerem [...] jednoznacznie wskazuje, iż wyrok ten dotyczy wzoru przemysłowego pt. Chleb, będącego przedmiotem mniejszej sprawy. Z akt rejestrowych spornego wzoru przemysłowego wynika bowiem bezspornie, że sporny wzór (chleb o podstawie w kształcie gwiazdy sześcioramiennej) zarejestrowano pod numerem [...]. W tym stanie rzeczy użyte w sentencji wyroku sądu karnego sformułowanie "którego wzór zastrzeżony został znakiem towarowym o nr [...]" należy uznać za niezręczność.

W tym stanie rzeczy powyższe postępowanie zakończone wyrokiem karnym niewątpliwie wskazuje na interes prawny W. P. do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie spornego prawa z rejestracji. Z przedstawionych względów zarzut Skarżącego dotyczący braku interesu prawnego po stronie wnioskującego o unieważnienie przedmiotowego wzoru przemysłowego należy uznać za pozbawiony usprawiedliwionych podstaw.

W niniejszej sprawie, za podstawę żądania unieważnienia spornego wzoru w części dotyczącej odmiany wzoru pokazanej na fig.1 i fig. 3 wnioskodawca wskazał przepisy art. 102 i 103 p.w.p. podnosząc brak nowości.

W ocenie Sądu, Skarżący niezasadnie zarzuca organowi naruszenie prawa materialnego tj. art. 102 i 103 p.w.p.

Na wstępie wypada zaakcentować, że istotą ochrony jaka wynika z rejestracji wzoru przemysłowego nie jest informowanie nabywcy o właściwościach danego produktu, jak to ma miejsce w przypadku znaku towarowego. Wzór podlega ochronie jako wygląd przedmiotu bez względu na to, w jaki przedmiot wzór jest wcielony. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 p.w.p. w brzmieniu adekwatnym dla potrzeb niniejszej sprawy wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Ustawa Prawo własności przemysłowej precyzuje, że wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 2 (v. art. 103 ust. 1 p.wp.w.). Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami (v. art. 103 ust.2 p.wp.).

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, "identyczność" w rozumieniu definicji nowości wzoru nie jest zgodna ze znaczeniem słowa "identyczny", które oznacza, że porównywane wzory powinny być takie same. Identyczny wzór przemysłowy w rozumieniu omawianego przepisu oznacza też wzór różniący się jedynie nieistotnymi różnicami. Konieczne zatem staje się wskazanie elementów różnych i rozstrzygnięcie czy zauważone różnice mają charakter istotny albowiem tylko różnice co do cech istotnych pozwolą na przypisanie cechy nowości danemu wzorowi. Przy wzorach trójwymiarowych, mających najczęściej formę określonego przedmiotu (a z takim wzorem mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie), zmiana aby miała charakter istotny może dotyczyć każdego elementu stanowiącego o istocie danej formy przestrzennej. Przenosząc poczynione rozważania teoretyczne na grunt niniejszej sprawy należy podzielić pogląd organu, że przedstawiony na środku karty 16 akt administracyjnych wypiek sześciokątny ujawniony przez uprawnionego w trakcie eliminacji do Pucharu Świata w Piekarnictwie, zorganizowanych w dniach [...] listopada 2001 r. w O. ujawnia cechy istotne spornej postaci chleba tj. chleb stanowiący bryłę o podstawie sześciokąta mającą ściany nieznacznie nachylone w stronę części wierzchniej.

Powyższe ujawnienie, wśród kręgu osób zajmujących się zawodowo piekarnictwem, nastąpiło zatem przed datą pierwszeństwa spornego wzoru ([...] lipca 2003 r.).

W tym stanie rzeczy, uznanie przez Urząd Patentowy RP braku nowości przedmiotowego wzoru przemysłowego w części odmiany pokazanej na fig. 1 i fig. 3 było prawidłowe. Ponieważ do zniweczenia nowości wzoru przemysłowego wystarczy przedstawienie choćby jednego dowodu, który świadczy o ujawnieniu wzoru przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji dla oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji nie ma potrzeby rozważania pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie niniejszej.

Uwzględniając powyższe, Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa dlatego skargę J. Z. oddalił na podstawie art.151 p.ps.a.Powered by SoftProdukt