drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Inne, Główny Geodeta Kraju, Oddalono zażalenie, I OZ 829/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 829/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-24
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Borowiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-14
Skarżony organ
Główny Geodeta Kraju
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 227 par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec (spr.) po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L., J. L., J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L., J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o wezwaniu do wykonania zarządzenia w zakresie uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 18 lipca 2008 r., sygn. akt I OZ 530/08, oddalił zażalenie J. L., E. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o wezwaniu J. L. do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. L., E. L. i J. L. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...], Nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07, przesłanym do skarżących w dniu 1 września 2008 r., Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał J. L., E. L. i J. L. do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 2 czerwca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 poprzez uiszczenie wpisu sądowego od zażalenia.

W dniu 15 września 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło zażalenie J. L., E. L. i J. L. na powyższe wezwanie Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 1 października 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 zażalenie odrzucił. W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd wskazał, iż zarządzenie z dnia 2 czerwca 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia stało się prawomocne, a zatem nie może być przedmiotem ponownego zaskarżenia.

J. L., E. L., J. L. złożyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na opisane wyżej postanowienie, wnosząc o jego uchylenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powoływana dalej jako p.p.s.a.) zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 sierpnia 2008 r., nakazujące wezwanie stron do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 2 czerwca 2008 r. nie miało charakteru zarządzenia merytorycznego, o którym mowa w art. 227 § 1 p.p.s.a., a więc zarządzenia na które przysługuje zażalenie. Zarządzeniem takim było bowiem zarządzenie z dnia 2 czerwca 2008 r. Należy zauważyć, iż zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. nastąpiło po wydaniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2008 r., w którym oddalone zostało zażalenie skarżących na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 czerwca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia. Zarządzenie nakazujące wezwanie stron do wykonania prawomocnego zarządzenia o obowiązku uiszczenia wpisu miało charakter wyłącznie porządkowy i stanowiło jedynie informację o takim obowiązku i skutkach prawnych jego niewykonania w zakreślonym terminie. Tym samym zażalenie na powyższe zarządzenie było niedopuszczalne i jako takie podlegało odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt