drukuj    zapisz    Powrót do listy

6205 Nadzór sanitarny, , Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 1652/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1652/20 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2021-01-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-09-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6205 Nadzór sanitarny
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA–Jolanta Augustyniak-Pęczkowska po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2021r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R F na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z [...] lipca 2020r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny postanawia: I. odrzucić skargę, II. zwrócić R F z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200,00 złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020r. wezwano skarżącego R F do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z [...] lipca 2020r. nr [...] w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis ww. zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 15 grudnia 2020r., a zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem

22 grudnia 2020r.

Z akt sprawy wynika, że wpis sądowy od wniesionej skargi został uiszczony

w dniu 23 grudnia 2020r., zatem z uchybieniem zakreślonego przez Sąd terminu.

Z uwagi na uchybienie terminu, zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r., poz. 2325), zwanej dalej p.p.s.a czynność ta jest bezskuteczna.

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a, Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy. Przepis ten stanowi samoistną podstawę do odrzucenia skargi, w przypadku gdy strona pomimo wezwania nie uiściła wpisu sądowego w wyznaczonym przez Sąd terminie.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 w zw. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt