drukuj    zapisz    Powrót do listy

6016 Ochrona przeciwpożarowa, , Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Oddalono skargę, VII SA/Wa 156/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 156/06 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2006-05-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-01-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska
Mirosława Kowalska
Tadeusz Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6016 Ochrona przeciwpożarowa
Sygn. powiązane
II OSK 1144/06 - Wyrok NSA z 2007-08-24
Skarżony organ
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak (spr.), , Sędzia WSA Mirosława Kowalska, Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska, Protokolant Aleksandra Młyńska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2006 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w [...] na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] grudnia 2005 r. znak [...] w przedmiocie nakazu wykonania określonych obowiązków skargę oddala.

Uzasadnienie

[...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu odwołania, wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową [...] w [...] od obowiązku określonego w pkt.1 decyzji Nr [...] z dnia [...] listopada 2005r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej [...] w sprawie wykonania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (zawory hydrantowe DN52) w budynku mieszkalnym przy ul. [...] [...] w [...] decyzją z dnia [...] grudnia 2005r. znak: [...], na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. nr 88, poz. 400 z późn. zm.) w związku art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960r. z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej [...] z dnia [...] grudnia 2005r.

W toku postępowania administracyjnego ustalono co następuje:

W dniu [...] października 2005r. przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w [...] przeprowadził czynności kontrolno - rozpoznawcze w budynku mieszkalnym przy ul. [...] [...] w Warszawie. W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli nieprawidłowościami, Komendant Miejski PSP w [...] wydał decyzję Nr [...] z dnia [...].11.2005 r. zobowiązującą stronę do wykonania w budynku szeregu wymienionych w decyzji obowiązków w tym obowiązku określonego w pkt. 1 decyzji tj wykonania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (z zaworami hydrantowymi D52), zgodnie z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ((Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Spółdzielnia odwołała się do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej od nałożonego obowiązku określonego w pkt. 1 decyzji argumentując, że budynek przy ul. [...] [...] został wybudowany w roku 1978 i spełniał wszystkie obowiązujące wówczas przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej. Strona podnosi, że z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz.1229 z póź, zm.) nie wynika, że ustawę stosuje się również do obiektów wybudowanych przed jej wejściem w życie.

Spółdzielnia wskazywała ponadto, że budynek nigdy nie był wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową a realizacja obowiązku będzie wymagała poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych i techniczno - organizacyjnych.

Rozpatrując zaskarżoną decyzję organ odwoławczy uwzględnił fakt, iż w podobnej sprawie - ze względu na brak szczegółowych zapisów w obowiązujących przepisach - wystąpił pismem Nr [...] z dnia [...] stycznia 2004r. do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o zinterpretowanie wymagań zawartych w rozdziale 5 cyt. wyżej rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. w odniesieniu do istniejących budynków mieszkalnych wysokich i wysokościowych.

Komenda Główna PSP w piśmie Nr [...] z dnia [...] lutego 2004 r. stwierdziła, że wymagania określone w §15 ust. 3 cyt. wyżej rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r., dotyczące obowiązku stosowania zaworów 52 na wszystkich kondygnacjach budynków wysokich i wysokościowych, odnosi się także do budynków mieszkalnych (zawierających strefy pożarowe ZL IV), w tym również budynków istniejących w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia. Przez zawór 52 rozumie się przy tym ręczny zawór odcinający umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę 52, umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna być nawodniona i zasilana ze zbiornika o pojemności co najmniej 50 m3, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej. Obowiązek, o którym mowa powyżej jest samoistnym, nie związany z faktem prowadzenia w budynku jakichkolwiek prac remontowych, jego przebudową bądź zmianą sposobu użytkowania.

Stanowisko takie w całej rozciągłości podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim orzecznictwie (vide Sygn. akt:VII SA./Wa707/04) -

Organ odnosząc się do podniesionej przez stronę argumentacji dotyczącej braku środków finansowych na realizację nałożonego obowiązku wskazał, że brak środków finansowych zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może być podstawą do stwierdzania niewykonalności obowiązku.

Organu drugiej instancji wskazał, że w oparciu o postanowienia § 42 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r., w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymienionych w § 15, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

W skardze z dnia [...] stycznia 2006r. Spółdzielnia Mieszkaniowa [...] w [...] wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Spółdzielnia wskazała, że objęty nakazem budynek przy ul. [...] [...] został wybudowany w 1978r., obowiązek nałożony zaskarżoną decyzją nie jest możliwy do zrealizowania ze względów technicznych "a tym samym zachodzą przesłanki do zastosowania art. 156 § 1 pkt 5 kpa".

Zdaniem Spółdzielni w budynkach wybudowanych w latach 70- tych projektanci wprowadzili takie rozwiązania ochrony przeciwpożarowej które były zgodne z obowiązującymi w tym czasie przepisami.

Strona podniosła, że z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz.1229 z póź, zm.) nie wynika, że ustawę stosuje się również do obiektów wybudowanych przed jej wejściem w życie a przepisy rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r., wykraczają poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 199Ir. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Zdaniem Spółdzielni przepisy rozdziału 7 tej ustawy (art. 40 - 47) nie zawierają żadnego przepisu przejściowego, z którego wynikałoby, że wymogi określone w rozporządzeniu stosuje się również do stosunków istniejących przed wejściem w życie ustawy.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał wcześniej prezentowaną argumentację i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie bowiem zaskarżonej decyzji nie można postawić zarzutu naruszenia prawa.

Sądowa kontrola działalności administracji publicznej jest sprawowana pod względem zgodności z prawem (art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269).

Podstawą prawną rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonej decyzji było Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.).

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia (§ 44). Jego regulacje odnoszą się także do obiektów już istniejących. W stosunku do obiektów wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie stosuje się tylko wymagań w zakresie szczegółowo opisanym w § 40 tego rozporządzenia.

Nakaz objęty zaskarżoną decyzją wynika z regulacji rozporządzenia zawartej w § 14 – 22 . Tylko wymóg z pkt 2 § 14 tj. dotyczący hydrantu wewnętrznego, który powinien spełniać wymogi Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich w świetle § 40 pkt 3 rozporządzenia ma zastosowanie przy budowie i rozbudowie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Nałożenie obowiązku objętego nakazem zawartym w zaskarżonej decyzji znajduje swoje uzasadnienie w wyżej wskazanych przepisach prawa.

Trudności w realizacji nakazu wynikające z uwarunkowań technicznych na które skarżący powołuje się, mogą powodować uruchomienie procedury przewidzianej w § 42 rozporządzenia, nie wyłączają zaś możliwości nałożenia obowiązków wynikających z § 14-22 w/w rozporządzenia.

I tak zgodnie z § 42 rozporządzenia wskazanego wyżej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami w uzgodnieniu z właściwym miejscowym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Wskazać należy, ze zaskarżona decyzja nie jest jak podnosi to skarżąca, niewykonalna w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 5 kpa. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalony jest pogląd, ze nie stanowią przeszkody powodującej niewykonalność decyzji ani względy ekonomiczne (te skarżący podnosi w odwołaniu) ani trudności techniczne do wykonania decyzji.

Zdaniem Sądu nie można mówić o niewykonalności decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 5 jeżeli wynikające z niej obowiązki mieszczą się w granicach prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd podzielił stanowisko organu zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i w trybie przepisu art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skargę oddalił.Powered by SoftProdukt