drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, odrzucono skargę, III SA/Kr 1074/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-09-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 1074/20 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2021-09-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-09-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Hanna Knysiak-Sudyka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 Art. 58, art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 września 2021 r. skargi A sp. z.o.o. z siedzibą w W na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 22 lipca 2020 r. znak [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez zezwolenia postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 lipca 2021 r. wezwano stronę skarżącą A sp. z.o.o. w W do usunięcia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 2000 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe zarządzenie zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 12 lipca 2021 r.

Z zapisku urzędowego z dnia 10 sierpnia 2021 r. wynika, że do dnia jego sporządzenia wpis nie został uiszczony.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z artykułem 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 – dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie brak fiskalny skargi nie został uzupełniony w przepisanym terminie. Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt