drukuj    zapisz    Powrót do listy

6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami, Pomoc społeczna, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy, I OW 69/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OW 69/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-10-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-07-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech
Anna Łuczaj
Jan Paweł Tarno /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść wyniku
Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 64 poz 593 art. 101 ust. 1 i ust. 3, art. 59 ust. 1
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 15 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 art. 25
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) Sędziowie Anna Lech NSA Anna Łuczaj Protokolant Barbara Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 11 października 2007 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta R. a Burmistrzem Miasta J. w przedmiocie wskazaniu organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta R. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku A. M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 lipca 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w R. wniósł o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Gminą Miasta R. a Gminą J. dotyczącą wniosku A. M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Wskazano, że podczas wywiadu środowiskowego okazało się, iż zamieszkały w J. A. M. przebywa w R. jedynie czasowo, co spowodowane jest chorobą oraz że deklaruje, że gdy tylko jego stan zdrowia się poprawi, zamierza wrócić do miejsca zamieszkania - J. Podano dalej, że na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej właściwość miejscową gminy ustala się wg miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Art. 25 kc stanowi, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z zebranej w sprawie dokumentacji wynika, że miejscem zamieszkania A. M. zgodnie z kc nie jest Gmina R., gdyż przebywa tu jedynie tymczasowo i nie wiążą go z tym miejscem żadne czynniki. Jednoznacznie stwierdza, że jego wolą jest przebywanie w domu pomocy społecznej w R. tj. zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w placówce zlokalizowanej jak najbliżej miejsca zamieszkania. W dniu [...], znak [...] MOPS w R., uznając się za niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku, przesłał go wraz z dokumentacją w drodze postanowienia do Ośrodka Pomocy Społecznej w J. MOPS w J. uznał postanowieniem z dnia [...], że właściwym do rozpoznania sprawy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w B., bowiem wedle ich ustaleń miejscem zamieszkania A. M. jest miejscowość D. w Gminie B.

GOPS w B. w postanowieniu z dnia [...] stwierdził, że właściwym miejscowo do załatwienia sprawy jest MOPS w R. Postanowienie to jest zdaniem MOPS w R. wadliwe. W myśl sentencji powyższego postanowienia GOPS w B. orzekła bowiem w istocie o obowiązku MOPS w R. co do rozpatrzenia sprawy do czego nie był uprawniony. Powinien natomiast sprawę skierować do NSA w Warszawie, zgodnie z art. 22 kpa. Stanowisko to zostało odzwierciedlone w zażaleniu na powyższe postanowienie do SKO w K. SKO w K. nie odniosło się merytorycznie do sprawy, wydało natomiast w dniu [...] postanowienie o umorzeniu postępowania zażaleniowego, kwestionując legitymację MOPS w R. do złożenia zażalenia. Następnie w dniu [...] czerwca 2007 r. A. M. wystosował do tutejszego Ośrodka wniosek o przekazanie sprawy do MOPS w J., w którym kolejny raz jednoznacznie stwierdził, że pobyt w R. ma charakter tymczasowy niezależny od jego woli oraz całe dorosłe życie zamieszkiwał w J. i z tym miastem jest związany (choćby z racji miejsca zamieszkania syna i miejsca pochówku żony), tam ma zamiar stałego pobytu. Przychylając się do wniosku A. M. ponownie przekazano wniosek wraz z dokumentami do MOPS w J. przekazał sprawę do rozpatrzenia MOPS w R.

W odpowiedzi na powyższy wniosek wskazano, iż zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast na podstawie art. 101 ust.1 w/w ustawy, właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Ustawa o pomocy społecznej nie definiuje pojęcia miejsca zamieszkania. W tym zakresie należy stosować pojęcie zdefiniowane w przepisach Kodeksu Cywilnego. Miejscem zamieszkania danej osoby jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art.25 kc). Powyższe nie daje podstaw do stwierdzenia, iż organem właściwym w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej A. M. jest Gmina J. A. M. w okresie od 27 września 1955r. do 9 lutego 1993r. był zameldowany pod adresem [...] Gmina B. Urząd Gminy w B. w piśmie z dnia 1 sierpnia 2007 r. informuje, iż nie posiada pełnych danych dotyczących okresu zameldowania A. M. na terenie gminy, ponieważ komplet dokumentów został przesłany na wezwanie Urzędu Miasta w R. A. M. w Gminie J. zameldował się na pobyt stały w dniu [...] pod adresem J., ul. [...]. Decyzją z dnia [...]. Burmistrz Miasta J. na wniosek Pani A. Z. orzekł o wymeldowaniu A. M. z pobytu stałego pod w/w adresem W uzasadnieniu decyzji podano, iż od czerwca 2006r. A. M. opuścił przedmiotowy lokal. Jak sam wyjaśnił do protokołu sporządzonego w Urzędzie Miasta w R. w dniu [...] czerwca 2007r. nie miał zamiaru wracać do mieszkania, którego właścicielem jest A. Z. Z ustaleń przeprowadzonych przez tut. Ośrodek wynika, iż już wcześniej A. M. nie przebywał na terenie Gminy J. Z informacji uzyskanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową [...] w J. wynika, iż pod powyższym adresem opłaty czynszowe od grudnia 2005r. były naliczane od jednej osoby. Z oświadczenia Pani A. Z. z dnia [...] czerwca 2007r. wynika jednoznacznie, iż przebywanie A. M. pod adresem J., ul. [...] było chwilowe i związane z pobieraniem w ZUS w J. emerytury. Od czterech lat A. M. nie mieszka pod tym adresem. Wcześniej kiedy przebywał u A. Z., wyjeżdżał do R. Mieszkał również w swoim domu w D. (Gmina B.). W wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez MOPS w R. w związku z wnioskiem A. M. z dnia [...] grudnia 2006r. o skierowanie do domu pomocy społecznej ustalono, iż w/w przybył w swoje rodzinne strony z zamiarem kandydowania do Rady Miejskiej R. Ponadto ustalono, iż w/w ma zamiar powrócić do miejsca swojego zameldowania. Ubiegał się w GOPS w B. o miejsce w domu pomocy społecznej. We wniosku z dnia 2 czerwca 2007r. A. M. prosi o przekazanie dokumentów w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej do Ośrodka w J. W uzasadnieniu w/w podaje, że od 1952r. zamieszkiwał na terenie powiatu j. oraz że jest zameldowany na pobyt stały w J. ul. [...], a jego pobyt w R. jest tymczasowy. Przedstawiony stan faktyczny zdaniem tut. Ośrodka przesądza, iż w niniejszej sprawie Gmina J. nie jest miejscem zamieszkania A. M. a zatem MOPS w J. nie jest organem właściwym do rozpoznania wniosku zainteresowanego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Właściwość miejscową gminy zobowiązanej do rozpoznania sprawy dotyczącej świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Ustawa w art.101 ust. 3 przewiduje, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Nie dotyczy to jednak spraw - jak w tym przypadku - związanych ze skierowaniem do domu pomocy społecznej. Oznacza to, że w sprawie dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej właściwą do jej rozstrzygnięcia będzie zawsze gmina miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej (art. 59 ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy). Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera definicji "miejsca zamieszkania".

Należy zatem odnieść się w tej kwestii do wyjaśnienia pojęcia "miejsca zamieszkania" zawartego w art. 25 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na prawną konstrukcję miejsca zamieszkania składają się dwa elementy: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości oraz wola, zamiar stałego pobytu, przy czym oba te elementy muszą występować łącznie. Zatem sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie stanowi o zamieszkaniu, lecz musi być połączony z przebywaniem w danej miejscowości i to z takim przebywaniem, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów.

Odnosząc ten stan prawny do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy należy według Naczelnego Sądu Administracyjnego uznać, że miasto R., w rozumieniu powołanego art. 25 k.c., spełnia przesłanki miejsca zamieszkania A. M. Wskazuje na to okoliczność, że w okresie zameldowania w J. wyjeżdżał on do R. z zamiarem podjęcia działalności społecznej jako radny. W tym czasie ponadto zainteresowany przebywał okresowo w swoim domu w D. (Gmina B.). Z materiału dowodowego sprawy wynika też, że to w R. korzysta on z opieki lekarskiej. Analiza akt sprawy wskazuje na fakt, że zameldowanie A. M. w J. związane było jedynie z pobieraniem przez niego emerytury we wskazanym mieście. Deklarowana chęć powrotu do powiatu j. nie ma znaczenia w sprawie, ponieważ z J. A. M. został wymeldowany.

Konsekwencją powyższego stanu rzeczy będzie zatem stwierdzenie, że Prezydenta Miasta R. uznać należy zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej za organ właściwy do rozpatrzenia wniosku A. M. o skierowanie jej do Domu Pomocy Społecznej.

Z tego względu na podstawie art. 15 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt