drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Komendant Policji, odrzucono wniosek, II SO/Kr 4/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Kr 4/10 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2013-07-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Mariusz Kotulski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OZ 878/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28
I OZ 249/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-25
I OZ 368/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-27
I OZ 308/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-03
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
odrzucono wniosek
Sentencja

Syg. akt II SO/Kr 4/10 P O S T A N O W I E N I E Dnia 25 lipca 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Mariusz Kotulski po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2013r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P.B. o wymierzenie grzywny Komendantowi [...] Komisariatu Policji w K. p o s t a n a w i a w n i o s e k o d r z u c i ć

Uzasadnienie

Syg. akt II SO/Kr 4/10

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 12 grudnia 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał P.B. do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 stycznia 2010r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie grzywny Komendantowi [...] Komisariatu Policji w K. w kwocie 100 złotych.

W dniu 20 grudnia 2012r. P.B. złożył drogą elektroniczną zażalenie na powyższe wezwanie. Z uwagi na brak własnoręcznego podpisu pod zażaleniem zarządzeniem z dnia 2 stycznia 2013r. Przewodniczący wezwał skarżącego do uzupełnienia powyższego braku formalnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 18 stycznia 2013r. W zakreślonym terminie skarżący nie nadesłał podpisanego własnoręcznie zażalenia. Wobec powyższego postanowieniem z dnia 12 lutego 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie.

Pismem z dnia 13 marca 2013r. nadesłanym do Sądu pocztą elektroniczną, P.B. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie. Z uwagi na dostrzeżone przez Sąd I instancji braki formalne, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 14 marca 2013r. skarżący został wezwany do własnoręcznego podpisania zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to skarżący odebrał osobiście w dniu 21 marca 2013r. Zarządzenie nie zostało przez Skarżącego wykonane.

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny o sygnaturze akt I OZ 308/13 odrzucił zażalenie P.B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2013r. o sygnaturze akt II SO/Kr 4/10 odrzucające zażalenie P.B. na wezwanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2012r. do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie z wniosku P.B. o wymierzenie grzywny Komendantowi [...] Komisariatu Policji w K.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 7 kwietnia 2008r., II FPS 1/08, ONSA WSA 2008, nr 3, poz. 42, uznał, że wspomniany wniosek o wymierzenie organowi grzywny w trybie art.55 p.p.s.a. jest pismem wszczynającym odrębne postępowanie w rozumieniu art. 63 p.p.s.a., od którego na podstawie art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. pobiera się wpis sądowy. W art. 64 § 3 ustawodawca zawarł w przypadku wniosków odesłanie do przepisów o skardze, co rodzi określone konsekwencje.

Zasadą w postępowaniu sądowym jest, stosownie do art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a., niepodejmowanie przez sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata we właściwej formie.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto stanowisko, aprobowane przez doktrynę, że rozpoznanie tego wniosku powinno być poprzedzone wezwaniem skarżącego do uiszczenia należnego wpisu, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, oraz zapłatą tego wpisu. Zaniechania w powyższym zakresie stanowią naruszenie art. 220 § 1 p.p.s.a.

Dodać należy, że po oddaleniu zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wymienione w art. 220 § 1 p.p.s.a. ponownie wezwanie do uiszczenia opłaty od pisma jest zbędne. Strona powinna uiścić opłatę od pisma w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia sądu drugiej instancji (postanowienie NSA z dnia 21 lutego 2006 r., II GZ 14/06, niepubl.).

W przedmiotowej sprawie wynika, że skarżący pismem z dnia 12 grudnia 2012r. został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 stycznia 2010r. i do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie grzywny Komendantowi [;...] Komisariatu Policji w K. w kwocie 100 złotych. Wezwanie to doręczono 18.12.2012r. Natomiast zażalenie skarżącego na to wezwanie zostało odrzucone.

W związku z faktem, że odrzucenie zażalenia jest ostateczne, a termin oznaczony w wezwaniu do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 11 stycznia 2010 r. upłynął, to należy stwierdzić, iż wniosek nie został opłacony pomimo wezwania do uiszczenia wpisu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił wniosek na podstawie art.220 § 3 w związku z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270), który mówi, iż sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.Powered by SoftProdukt