drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki 658, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia, VI SAB/Wa 236/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SAB/Wa 236/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-01-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-11-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Magdalena Maliszewska /przewodniczący/
Urszula Wilk /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
658
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 887/12 - Wyrok NSA z 2012-08-16
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2 pkt 8 , art. 149.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. 255 ust. 1 pkt 1(1), art. 255 ust. 3, art. 255(7), art. 255(8).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.) Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w N. na bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia ze skutkiem na terytorium RP patentu europejskiego o numerze [...] na wynalazek pt. "okno i zestaw ramy izolacyjnej" 1. zobowiązuje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej do wydania rozstrzygnięcia w sprawie z wniosku F. Sp. z o.o. z siedzibą w N. o unieważnienie ze skutkiem na terytorium RP patentu europejskiego o numerze [...] na wynalazek pt. "okno i zestaw ramy izolacyjnej" w terminie trzech miesięcy liczonym od zwrotu akt postępowania administracyjnego; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej F. Sp. z o.o. z siedzibą w N. kwotę 1108,60 (jeden tysiąc sto osiem 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Pismem z [...] grudnia 2010 r. F. Sp. z o.o. – zwana dalej także skarżącą, skarżącą spółką wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Urzędu Patentowego RP w rozpoznaniu jej wniosku z [...] maja 2009 r. o unieważnienie na obszarze Polski patentu europejskiego nr [...] na wynalazek pod tytułem "Okno i zestaw ramy izolacyjnej". Argumentując zasadność skargi, skarżąca spółka wskazała, że Urząd Patentowy nie podejmuje jakichkolwiek działań w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy o unieważnienie, co skutkuje niedotrzymaniem 6 miesięcznego terminu do rozstrzygnięcia sprawy, do czego, jak wywodziła skarżąca, organ winien dążyć, stosownie do regulacji art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm., dalej: p.w.p).

W odpowiedzi na skargę organ poinformował Sąd, że przed wniesieniem skargi przez skarżącą, wyznaczył na dzień [...] lutego 2011 r. rozprawę, w celu rozpatrzenia wniosku skarżącej spółki o unieważnienie na obszarze Polski patentu europejskiego nr [...] na wynalazek pod tytułem "Okno i zestaw ramy izolacyjnej". Powoduje to w ocenie organu, bezprzedmiotowość skargi, jako że, organ w bezczynności nie pozostaje. Z uwagi na powyższe organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Następnie w piśmie z [...] czerwca 2011 r. skierowanym do Sądu organ wskazał, że wyznaczona przed organem na dzień [...] lutego 2011 r. rozprawa została odroczona, a Kolegium Orzekające zobowiązało uprawnionego, w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia postanowienia, do uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie. Dodatkowo organ poinformował Sąd, że pismem z [...] kwietnia 2011 r. pełnomocnik wnioskodawcy złożył wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z rozprawy przeprowadzonej [...] lutego 2011 r., a posiedzenie niejawne w tej sprawie zostało wyznaczone na dzień [...] czerwca 2011 r., na którym zapadło postanowienie o dokonaniu sprostowania protokołu rozprawy z dnia [...] lutego 2011 r. oraz oddaleniu wniosku o uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia [...] lutego 2011 r.

Postanowieniem z 9 czerwca 2011 r., sygn. akt VI SAB/Wa 73/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie ze skargi F. Sp. z o.o. na bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, od którego skarżąca spółka wywiodła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu [...] października 2011 r. Urząd Patentowy odroczył wyznaczoną na ten dzień rozprawę, wskazał, że następny termin rozprawy wyznaczy z urzędu oraz wyznaczył stronom postępowania termin 2 miesięcy od daty ogłoszenia postanowienia na podanie wszystkich twierdzeń oraz dodatkowych dowodów na ich poparcie.

Postanowieniem z dnia 25 października 2011 r. sygn. akt II GSK 2108/11 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnymi w Warszawie. W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy WSA nieprawidłowo umorzył postępowanie przed wydaniem decyzji. Powinien oddalić skargę lub zgodnie z treścią art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej także p.p.s.a.) wydać rozstrzygnięcie wskazujące na uwzględnienie skargi na bezczynność. Dodał, że zdarzeniem usuwającym bezczynność jest wydanie decyzji, bądź też inne zakończenie postępowania, a Sąd I instancji nieprawidłowo uznał, iż sprawa stała się bezprzedmiotowa. W ocenie NSA Urząd Patentowy nadal jest bezczynny w kwestii braku rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. NSA wywiódł również, że w jego ocenie, nieprawidłowe jest traktowanie przez Sąd I instancji rozpoczęcia działań organu administracyjnego, jako ustania jego bezczynności, skutkującej umorzeniem postępowania, a tym samym uznaniem skargi jako bezprzedmiotowej. WSA winien ocenić skargę na bezczynność organu i wydać stosowne w sprawie rozstrzygnięcie.

W piśmie procesowym z dnia [...] grudnia 2011 r. skarżąca spółka wniosła o ustalenie, że zdarzeniem kończącym postępowanie jest wysyłka pisemnej decyzji do stron postępowania spornego oraz wyznaczenie Urzędowi Patentowemu RP terminu zakończenia tego postępowania z uwzględnieniem czasu niezbędnego do sporządzenia uzasadnienia decyzji. Nadto wniosła o przyznanie od Urzędu Patentowego zwrotu kosztów zarówno w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VI SAB/Wa 73/10, w kwocie określonej w pkt 2 postanowienia WSA z 13 czerwca 2011 r. oraz za niniejsze postępowanie – wg spisu kosztów złożonego na rozprawie albo wg norm przepisanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Wchodzi więc tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi.

W świetle obowiązujących przepisów prawa Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości orzeka także w zakresie skarg na bezczynność organów administracji lub przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.), oceniając postępowanie organów z punktu widzenia zgodności z przepisami postępowania administracyjnego. Właściwość sądu w sprawie bezczynności dotyczy zatem niepodejmowania przez organy administracji nakazanych prawem aktów lub czynności w sprawach indywidualnych. W przypadku skargi na bezczynność organu przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.

Po zmianie przepisów, co miało miejsce ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011r, Nr 6, poz. 18 ze zm.) i braku przepisów przejściowych należy przyjąć zasadę, że dokonane dotychczas czynności zarówno strony postępowania, jak i sądu administracyjnego pod rządami poprzednich zapisów ustawy pozostają w mocy i nie ma potrzeby dostosowywania ich do obecnych regulacji.

Dodatkowo, co wymaga podkreślenia, Sąd procedując w rozpoznawanej sprawie związany jest na podstawie art. 190 p.p.s.a. wykładnią prawa, dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 25 października 2011 r. sygn. akt II GSK 2108/11 uchylającym poprzednie orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i przekazującym sprawę do ponownego rozpoznania przez tut. Sąd.

Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy ze skargi na bezczynność Urzędu Patentowego RP w rozpoznaniu wniosku skarżącej spółki z [...] maja 2009 r. o unieważnienie na obszarze Polski patentu europejskiego nr [...] na wynalazek pod tytułem "Okno i zestaw ramy izolacyjnej" wskazać należy, że w literaturze przyjmuje się, że bezczynność organu administracji publicznej zachodzi wówczas, gdy w prawnie określonym terminie wymieniony organ nie podejmie żadnych czynności w sprawie lub gdy wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, jednakże - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem stosownego aktu lub nie podjął czynności (T. Woś (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie..., 2010, s. 70). Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 listopada 1987 r., SAB 23/87, ONSA 1988, nr 1, poz. 13, przyjął, że z punktu widzenia dopuszczalności skargi na bezczynność organu administracji obojętne jest, czy organ ten nie wydał decyzji z powodu opieszałości w załatwieniu sprawy, czy wobec uznania, że występują przesłanki negatywne dla załatwienia sprawy. Na gruncie art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. podobne stanowisko zajmuje m.in. T. Woś (w: T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie..., 2010, s. 70; zob. także wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2010 r., I OSK 3/10, CBOSA).

W przypadku skargi na bezczynność, dokonując badania jej zasadności sąd czyni to według stanu prawnego i na podstawie akt sprawy istniejących w dniu wydania orzeczenia sądowego.

Uwzględniając przytoczone zasady oceny dokonywanej przez sądy administracyjne, należy stwierdzić, iż skarga zasługuje na uwzględnienie.

Sprawy o unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim, do których należy sprawa z wniosku skarżącej spółki - rozstrzygane są przez Urząd Patentowy – w trybie postępowania spornego [vide: art. 255 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm., dalej p.w.p.)].

Do spraw rozpatrywanych przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego nie stosuje się przepisów K.p.a. o terminach załatwiania spraw. Urząd Patentowy dąży do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 255 ust. 3 p.w.p.).

Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy RP wydaje decyzję (art. 2557 p.w.p.)

Z akt postępowania przed Urzędem Patentowym wynika, że wniosek skarżącej spółki o unieważnienie patentu europejskiego wpłynął do organu w dniu [...] maja 2009 r.. Wynika z nich również, że ostatnią podjętą przez organ czynnością było odroczenie w dniu [...] października 2011 r. rozprawy oraz zobowiązanie stron do podania w terminie 2 miesięcy wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie.

Z powyższego wynika zatem, że postępowanie w sprawie unieważnienia spornego patentu toczy się przed organem ponad dwa i pół roku i do dnia orzekania w niniejszej sprawie nie doprowadziło do wydania decyzji, co w świetle dyspozycji art. 255 ust. 3 p.w.p. oraz uzasadnienia Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2011 r. Sygn. akt II GSK 2108/11 powoduje, że bezczynność Urzędu Patentowego RP w przedmiotowej sprawie jest oczywista.

Opóźnienie obliguje Sąd do podjęcia działania dyscyplinującego organ, co znalazło wyraz w zobowiązaniu organu, na podstawie art. 149 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – do wydania w terminie wskazanym w pkt 1 sentencji wyroku rozstrzygnięcia w sprawie z wniosku skarżącej spółki o unieważnienie ze skutkiem na terytorium RP przedmiotowego patentu europejskiego.

Odnosząc się zaś do wniosku skarżącej spółki zawartego w pkt 1 pisma procesowego z dnia [...] grudnia 2011 r., stwierdzić należy, że decyzje Urzędu Patentowego RP są decyzjami pisemnymi i doręczanymi stronom z urzędu, których obligatoryjnym elementem stosownie do art. 2558 p.w.p. jest uzasadnienie faktyczne i prawne.

O zasądzeniu kosztów sądowych orzeczono na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a. przy czym wskazać należy, iż Sąd nie uwzględnił wskazanych w przedstawionym przez pełnomocnika skarżącego spisie kosztów, dwukrotnych kosztów reprezentacji w sprawach o sygn. akt VISAB/Wa 73/10 i VISAB/Wa 236/10, bowiem jest to jedna sprawa tocząca się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Sąd nie uwzględnił również kosztów w postaci strawnego (diety) stwierdzając, że brak jest podstaw prawnych do zwrotu kosztów w tym zakresie.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt