drukuj    zapisz    Powrót do listy

6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa), Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, II SA/Wa 2125/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 2125/16 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2016-12-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-12-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 639/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy [...] postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

G. S. Przewodniczący Rady Miejskiej w [...] pismem z dnia 25 listopada 2016 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Komisarza Wyborczego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy [...].

W odpowiedzi na skargę Komisarz Wyborczy w [...] wniósł na podstawie art. 58 § 1 pkt 5a i 6 P.p.s.a. w zw. z art. 493 § 1 Kodeksu wyborczego o odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej "P.p.s.a." uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (§ 1). Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi (§ 2).

Zgodnie z art. 493 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Prawo wyborcze (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 ze zm.) od uchwały rady gminy albo postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art. 492 § 1 pkt 1-6, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

Zatem legitymację do zaskarżenia postanowienia komisarza wyborczego ma tylko "zainteresowany", tj. burmistrz, którego to postanowienie dotyczy. Jest to wyjątek od ogólnej zasady dotyczącej legitymacji skargowej przewidzianej w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skoro prawo do wniesienia skargi na postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza przyznano wyłącznie zainteresowanemu, to skarga innych osób – w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej - na taką uchwałę jest niedopuszczalna, bowiem regulacja wynikająca z art. 493 § 1 Kodeksu wyborczego ma charakter lex specialis w stosunku do zawartej w art. 50 § 1 P.p.s.a. regulacji o charakterze legis generali. Szczególna regulacja legitymacji do wniesienia skargi na postanowienie komisarza wyborczego stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza przewidziana w art. 493 § 1 Kodeksu wyborczego, wyklucza zatem zastosowanie przepisów ogólnych o legitymacji skargowej, tj. art. 50 § 1 P.p.s.a. (por. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 marca 2016 r. sygn. akt III SA/Kr 26/16

LEX nr 2007620).

Skoro zatem skarga na postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza przysługuje wyłącznie "zainteresowanemu", a więc adresatowi postanowienia, czyli burmistrzowi, którego mandat wygaszono, to skarga Przewodniczącego Rady Miejskiej na to postanowienie jest niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt