drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, III SA/Gl 141/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 141/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2009-06-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Mirosław Kupiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FZ 432/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 par. 1 art. 219 par. 1 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Kupiec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 30 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi Z. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W przedmiotowej sprawie Sąd postanowieniem z dnia 2 marca 2009 r. zwolnił skarżącego od kosztów sądowych w zakresie przekraczającym każdorazowo kwotę [...] zł oraz przyznał stronie adwokata. Postanowienie to stało się prawomocne, gdyż nie zostało złożone na nie zażalenie.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik strony został wezwany do usunięcia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, braku skargi w postaci nie uiszczenia wpisu sądowego w kwocie [...] zł. W wezwaniu tym poinformowano, że wpis należy uiścić w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu podając godziny otwarcia kasy i numer rachunku. Pouczono też, iż nieuiszczenie wpisu w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Zarządzenie to zostało odebrane przez pełnomocnika dnia [...] r.

Należny wpis sądowy nie został uiszczony do chwili obecnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwaną dalej P.p.s.a.) strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. W niniejszej sprawie należny wpis sądowy wynosi [...] zł zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 2 marca 2009 r. Wpis ten należało uiścić w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 P.p.s.a.).

Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy) (art. 220 § 1 P.p.s.a.), chyba że stronie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych określone w art. 239 P.p.s.a. lub zostanie przyznane na jej wniosek stosowne prawo pomocy obejmujące zwolnienie od tych kosztów.

W przedmiotowej sprawie stronie przysługiwało tylko częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w ramach przyznanego prawa pomocy. Pełnomocnik ustanowiony z urzędu został pouczony o obowiązku dokonania wpłaty należnego wpisu sądowego i skutkach zaniedbań w zarządzeniu z dnia [...] r., które zostało doręczone zgodnie z prawem. Tym samym strona była zobowiązana uiścić należne koszty sądowe w wyznaczonym terminie do dnia [...] r., czego nie uczyniła.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Sąd postanowił odrzucić skargę na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. w związku z wyżej wymienionymi przepisami.Powered by SoftProdukt