drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, Geodezja i kartografia, Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Oddalono skargę, II SA/Bk 904/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-03-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 904/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2023-03-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Barbara Romanczuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne
Geodezja i kartografia
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2021 poz 1990 art. 24 a
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Roleder, Sędziowie sędzia WSA Elżbieta Lemańska, asesor sądowy WSA Barbara Romanczuk (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 marca 2023 r. sprawy ze skargi S. G. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia [...] listopada 2022 r. nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów zgłoszonych do danych ujawnionych w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] listopada 2022 r. nr [...] P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, po rozpatrzeniu odwołania S. G. od decyzji Starosty H. z dnia [...] października 2022 r. nr [...] orzekającej o odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do danych ujawnionych w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do działki o nr ewid. [...], położonej w obrębie K., gmina Cz., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

U podstaw zaskarżonego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia faktyczne i prawne:

Na obszarze jednostki ewidencyjnej Cz. w obrębach: [...] została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomieniem z dnia 4 marca 2020 roku Starosta H. poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków m.in. dla obszaru obrębu K. W wyniku prac modernizacyjnych operatu ewidencji gruntów i budynków powstał Projekt operatu opisowo-kartograficznego, który na podstawie art. 24a ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) - dalej "p.g.ik.", został wyłożony do publicznego wglądu na 15 dni roboczych, w dniach od 25 lipca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w H. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia operatu opisowo - kartograficznego wywieszona była na tablicy ogłoszeń i ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w H. Ponadto zawiadomienie zostało przesłane Wójtowi Gminy Cz. oraz sołtysom, celem wywieszenia go na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Ogłoszenie ukazało się również w prasie o zasięgu krajowym, tj. Dzienniku Gazeta Prawna (art. 24a ust. 5 p.g.ik.).

W dniu 10 sierpnia 2022 roku S. G. zgłosił uwagi do projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w stosunku do działki nr [...], wskazując, że budynek mieszkalny na tej działce został zabudowany do prostokąta powierzchnią budynku. Granice działki wskazywał płot i jego dom znajdował się w granicach działki. Dystans do ogrodzenia od punktu zero wynosił 30cm plus grubość płotu wykonanego z podkładu kolejowego, czyli kolejne 30 cm, a sztachety były zwrócone do sąsiada. Jego zdaniem działka nie była objęta scaleniem, a zatem granica powinna zostać taka sama, czyli po miedzy.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w H. przy udziale przedstawiciela wykonawcy tj. Firmy G. Sp. z o.o. w Rz. rozpatrzył uwagi, uznając zasadną tylko uwagę odnośnie pomiaru budynku, pozostałe uwagi odrzucono. Z wyjaśnień wykonawcy wynikało, że w wyniku analizy materiałów dotyczących zgłoszonej uwagi "granice działki wprowadzone zostały w sposób prawidłowy. Obręb przeliczany ponownie w oparciu o dane zawarte w Banku Osnów, granice działek ustalono na podstawie operatu scaleniowego nr [...]. Miary i czołówki ze szkicu były zgodne z danymi wprowadzonymi w bazie numerycznej. Odległość między przeliczonymi punktami osnowy nr [...] – była zgodna z danymi ze szkicu.

W dniu 19 września 2022 r. pod poz. 4026 w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego została ogłoszona informacja Starosty H. z dnia [...] września 2022 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków o tym, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo- kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji stały się z dnia 6 września 2022 roku danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, a także że w terminie 30 dni od daty ogłoszenia można składać zarzuty do danych zawartych w tym operacie.

W dniu [...] września 2022 r. do Starostwa Powiatowego w H. wpłynęło pismo S. G., uzupełnione pismem z dnia [...] września 2022 r., zawierające zarzuty do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ujawnionych w operacie opisowo - kartograficznym odnośnie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym [...], a w zasadzie przebiegu granicy. W złożonych zarzutach S. G. wniósł "o ponowne rozpatrzenie zastrzeżeń dotyczących działki nr [...] i [...] dotyczących niewłaściwego rozgraniczenia w toku scalenia", wskazując przy tym na rozbieżności w ustaleniu granicy działki nr [...] oraz jej powierzchni w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków, przedstawiając własną interpretację jak prawidłowo powinna przebiegać kwestionowana granica działki nr [...]. Starosta H. po rozpatrzeniu zgłoszonych zarzutów, powołaną na wstępie decyzją znak [...] z dnia [...] października 2022 r. postanowił o odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do danych ujawnionych w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków, w odniesieniu do działki o nr ewidencyjnych [...] położonej w obrębie K., gmina Cz.

Na skutek rozpoznania odwołania, P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. decyzją z [...] listopada 2022 r. nr utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Powołując się na ustalenia poczynione w toku postępowania, organ w pierwszej kolejności wyjaśnił, wskazując w tym zakresie na treść ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) - dalej "p.g.i.k", w tym art. 24a p.g.i.k., że szczególnym trybem dokonywania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jest modernizacja. W tym zakresie organ II instancji przytoczył także rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.).

Organ odwoławczy podkreślił, że w pierwszej kolejności przebieg granicy jest wykazywany na podstawie dokumentów wymienionych w § 30 rozporządzenia. Katalog zawarty w powyższym przepisie jest katalogiem zamkniętym i nie może być rozszerzany o inny rodzaj dokumentacji. Dokumenty wymienione w § 30 rozporządzenia stanowią najsilniejszy dowód co do wykazania przebiegu granic działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków. Tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy brak będzie dokumentacji lub materiałów zawartych w powyższym przepisie albo zawarte w nich dane nie pozwolą na odtworzenie położenia granic z wymaganą dokładnością, dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic (§ 31 rozporządzenia). Stosownie zaś do przepisu § 16 ust. 2 rozporządzenia pole powierzchni działki ewidencyjnej oblicza się na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki ewidencyjnej uwzględniając wartości poprawki odwzorowawczej i wykazuje się w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001 ha.

Organ II instancji podzielił ustalenia dokonane w sprawie, że z akt sprawy wynika, iż w wyniku scalenia gruntów wsi K. w 1971 roku wydzielono działkę nr [...] o powierzchni [...] ha. Dane opisujące przebieg granic działki nr [...], wraz z miarami i czołówkami wykazano na szkicu polowym ze scalenia gruntów (karta akt 24). W wyniku odnowienia ewidencji gruntów wsi K. w 1994 roku, przeliczono powierzchnię działek z dokładnością zapisu do 0,0001 ha. Powierzchnia działki nr [...] wyniosła wówczas [...] ha. Powstałą dokumentację ze scalenia gruntów oraz z odnowienia operatu ewidencji gruntów wykorzystano przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, która miała na celu dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przebieg granicy działki nr [...] ustalono zatem w oparciu o operat techniczny ze scalenia gruntów z 1971 r. zaewidencjonowanym pod numerem [...]. Jak wskazano w sprawozdaniu technicznym operatu technicznego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr [...] z opracowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (TOM VII - 0006 K.), w ramach prac dokonano przeliczenia współrzędnych punktów granicznych na układ 2000. Dla obrębu K. w zasobie geodezyjnym i kartograficznym istnieją operaty ze scalenia/odnowienia, zaewidencjonowane pod numerami [...]. Współrzędne punktów osnowy w operacie podane były w układzie lokalnym. Wykorzystując ww. osnowy wyrównano osnowę realizacyjną dla obrębu K.. Następnie obliczono współrzędne punktów granicznych na podstawie danych pomiarowych zawartych na szkicach polowych. W oparciu o tak obliczone współrzędne punktów granicznych obliczono powierzchnie działki nr [...], która wyniosła [...] ha. Współrzędne punktów granicznych działki nr [...] numer [...], których użyto do numerycznego jej opisu pozyskano w wyniku poprawnego ich przeliczenia. Za pomocą tych współrzędnych obliczono pole powierzchni działki, stosując się do postanowień § 16 ust. 2 rozporządzenia. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie organu odwoławczego wykazanie przebiegu granic działki nr [...] nastąpiło prawidłowo w oparciu o dokumentację geodezyjną przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzoną na potrzeby postępowania w sprawie scalenia gruntów, czyli zgodnie z zgodnie z § 30 ust. 1 pkt b rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Odnosząc się natomiast do zarzutów podniesionych w odwołaniu organ II instancji wyjaśnił, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków nie służy do rozstrzygania spornych stanów na gruncie, jeśli chodzi o przebieg granic (wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2022 r. sygn. akt I OSK 1328/21). Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wymienionej w § 30 ust. 1 rozporządzenia. Dopiero w przypadku braku takiej dokumentacji bądź gdy zawarte w niej dane nie pozwolą na odtworzenie położenia granic z wymaganą dokładnością, dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic (§ 31 rozporządzenia). Zatem, jeśli skarżący uważa, że zasięg jego prawa własności do nieruchomości jest odmienny od przebiegu granicy wykazanej w ewidencji gruntów i budynków, to zmiana przebiegu granic byłaby możliwa po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nowej dokumentacji sporządzonej w odrębnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym przeprowadzonym na wniosek i koszt zainteresowanych. Przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego wyraźnie bowiem odróżniają regulacje powiązane z ewidencją gruntów i budynków (art. 20-26) od rozgraniczenia nieruchomości (art. 29-39). Rozgraniczenie nieruchomości służy ustaleniu przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwaleniu tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu odpowiednich dokumentów.

Na tej podstawie organ odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

Skargę na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku S. G., nie zgadzając się z przedmiotowymi rozstrzygnięciami organów obu instancji.

W uzasadnieniu swego stanowiska podkreślił, że wnosi o przywrócenie stanu działki nr [...] z roku [...] o powierzchni [...] ha, niepoprawnie okrojonej do pow. [...] ha w taki sposób, że uległa zmniejszeniu w szerokości. Powyższe skutkowało uznaniem w toku modernizacji, że jego dom znalazł się na posesji sąsiada. Wskazywał, że w geodezji istniały różne wersje map (był w posiadaniu mapy na której jego dom w całości znajdował się na działce nr [...]), zaś mapa z geoportalu jest kompletnie inna. Jego zdaniem operat z roku 1994 nie ma żadnej wartości. Zdaniem skarżącego porównanie areału i granic działki w toku postępowania modernizacyjnego kończyłoby sprawę i nie byłoby potrzeby kontunuowania procesu przywrócenia stanu posiadania. Mając powyższe na uwadze skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji obu instancji.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości argumentację zawartą w zaskarżonym rozstrzygnięciu.

Na rozprawie w dniu 9 marca 2023 r. skarżący przedłożył do akt mapę obrazującą położenie jego działki po modernizacji. Potwierdził, że kwestionuje ustalenia co do przebiegu granic działki nr [...] dokonane w trakcie scalania, które stanowiły podstawę dokonania modernizacji. Potwierdził, że po złożeniu uwag – w toku postępowania modernizacyjnego geodeta na gruncie dokonywał jedynie pomiarów domu. Natomiast pełnomocnicy organu podkreślili, że mapa z 2014 r. która znajduje się w aktach organu I instancji, z innym przebiegiem granic (takim jak wnioskuje skarżący), była ważna tylko na dzień wydania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Na wstępie należy wyjaśnić, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, a więc prawidłowości zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni, a uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych wad w prowadzonym postępowaniu (art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2023 r., poz. 259, dalej: p.p.s.a.). W rozpoznawanej sprawie tego rodzaju kwalifikowane wady i uchybienia nie wystąpiły, wobec czego skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie kontroli sądu poddana została decyzja PWINGiK w B. z dnia [...] listopada 2022 r. utrzymująca w mocy decyzję Starosty H. z dnia [...] października 2022 r. o odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do danych ujawnionych w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków, w odniesieniu do działki o nr ewidencyjnym [...], położonej w obrębie K., gmina Cz.

Podstawę prawną zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990, dalej "p.g.ik.") oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm. dalej "rozporządzenie e.g.ib.").

W myśl art. 21 ust. 1 P.g.ik., dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych; stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 P.g.ik., ewidencja ta obejmuje m.in. informacje dotyczące gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych. Według zaś art. 24 ust. 2a tej ustawy, informacje zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu, a także na wniosek podmiotów o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 (m.in. właścicieli nieruchomości). W przypadku działania z urzędu, może to przyjąć - tak jak w rozpoznawanej sprawie – formę modernizacji ewidencji w odniesieniu do poszczególnych obrębów ewidencyjnych - art. 24a P.g.ik. Jak stanowi art. 24a ust. 9 P.g.ik., każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych; o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu rozstrzyga w drodze decyzji starosta (art. 24a ust. 10 P.g.ik.).

W przedmiotowej sprawie na obszarze jednostki ewidencyjnej Cz. w obrębach: [...], została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków. W wyniku prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków powstał projekt operatu opisowo-kartograficznego, który na podstawie art. 24a ust 4 P.g.ik. został wyłożony do publicznego wglądu - 15 dni roboczych, w dniach od 25 lipca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

W dniu 10 sierpnia 2022 roku S. G. zgłosił uwagi do projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w stosunku do działki nr [...], położonej w obrębie K.. Do w/w nieruchomości Pan S. G. został wpisany jako właściciel na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr [...] z dnia [...]12.2016 roku. Skarżący kwestionował przebieg granicy jego działki ustalony w trakcie modernizacji, albowiem dom znajdujący się na tej nieruchomości znalazł się częściowo poza granicami działki.

W toku postępowania organ I instancji uznał za zasadną tylko uwagę odnośnie pomiaru budynku. Budynek został zamierzony, sporządzony operat i po sprawdzeniu został naniesiony na mapę ewidencyjną. Natomiast co do granic działki uznano, że wprowadzone zostały w sposób prawidłowy. Obręb przeliczony został ponownie w oparciu o dane zawarte w Banku Osnów, granice działek ustalono na podstawie operatu scaleniowego nr [...]. Miary i czołówki ze szkicu - zgodne były z danymi wprowadzonymi w bazie numerycznej. Po okresie wyłożenia, tj. w dniu 6 sierpnia 2022 r. projekt operatu opisowo - kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 8 P.g.ik. informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 19 września 2022 r. pod poz. 4026 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w H. Wszystkie dane objęte modernizacją zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Skarżący pismami z dnia 8 września 2022 r. i 25 września 2022 r. zgłosił zarzuty do danych ewidencji gruntów i budynków ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym w zakresie zmiany powierzchni działki nr [...] położonej w obrębie K., gmina Cz. Bezspornie zatem zarzuty zostały złożone w terminie 30 dniowym, od ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym. W zarzutach S. G. wnosił konsekwentnie "o ponowne rozpatrzenie zastrzeżeń dotyczących działki nr [...] i dotyczących niewłaściwego rozgraniczenia w toku scalenia".

Należy podkreślić, że sposób zakładania i prowadzenia ewidencji oraz zakres informacji nią objętych, a także szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych określa powołane już wyżej rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Z uwagi na charakter zarzutów zgłoszonych przez skarżącego należy przypomnieć, iż w myśl § 30 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia e.g.ib. przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji albo bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje się m.in. na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej na potrzeby: a) postępowania rozgraniczeniowego, b) postępowania w sprawie scalenia lub wymiany gruntów, c) postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, d) postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej, e) podziału nieruchomości, f) wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Zgodnie zaś z § 31 rozporządzenia e.g.ib. jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 P.g.ik., dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

W przedmiotowej sprawie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ I instancji ustalił, że w roku 1971 w wyniku scalenia gruntów wsi K. została wydzielona działka nr [...] o powierzchni [...] ha. W roku 1994 podczas odnowienia operatu ewidencji gruntów wsi K. została przeliczona powierzchnia działki nr [...] z dokładnością do 1m2 i wyniosła – [...] ha. Granice przedmiotowej nieruchomości do chwili obecnej nie uległy zmianie. Skarżący natomiast w/w działkę nabył w roku [...]aktem notarialnym. Jak wskazał wykonawca w sprawozdaniu technicznym sporządzonym w operatach z modernizacji EGiB w ramach prac dotyczących przeliczenia współrzędnych punktów granicznych wykorzystano osnowę udostępnioną w Banku Osnów, która spełnia wymogi instrukcji G-4 i jest przeliczona na układ PUW2000. Dla obrębu K. zachowały się operaty ze scalenia/odnowienia, zaewidencjonowane pod numerami [...]. Współrzędne punktów osnowy w operacie podane były w układzie lokalnym. Wykorzystując w/w osnowy wyrównano osnowę realizacyjną dla obrębu. Następnie obliczono współrzędne punktów granicznych na podstawie danych pomiarowych zawartych na szkicach polowych. W oparciu o tak obliczone współrzędne punktów granicznych obliczono powierzchnie działki nr [...], która wyniosła [...] ha.

Skarżący kwestionował powyższe ustalenia uznając, że skoro z mapy sporządzenie do celów projektowym w 2014 r. (k.19 akt admin.) wynikają inne ustalenia, w zakresie przebiegu granicy tj. budynek na jego nieruchomości znajduje się w całości na jego działce nr [...], to ustalenia dokonane w trakcie modernizacji, a dokonane na podstawie dokumentacji scaleniowej są nieprawidłowe. Faktycznie skarżący wnioskował o przywrócenie granic jego działki sprzed sporządzenia operatów scaleniowych, kiedy to działka została wydzielona przez dwóch braci. Powoływał się w toku postępowania, jak również na rozprawie na błędy geodety w trakcie scalania, wskazując także, że scalanie nie dotyczyło przedmiotowej nieruchomości.

Należy jednakże podkreślić, że jak wskazuje organ I instancji, scalaniem była objęta cała miejscowość K., a zatem nie można uznać, że ta nieruchomość nie była objęta scalaniem. Jak wskazano w sprawozdaniu technicznym operatu technicznego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr [...] z opracowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (TOM VIl - 0006 K.), w ramach prac dokonano przeliczenia współrzędnych punktów granicznych na układ 2000. Obliczono współrzędne punktów granicznych na podstawie danych pomiarowych zawartych na szkicach polowych. Współrzędne punktów granicznych działki nr [...] numer [...], których użyto do numerycznego jej opisu pozyskano w wyniku poprawnego ich przeliczenia. Za pomocą tych współrzędnych obliczono pole powierzchni działki, stosując się do postanowień § 16 ust. 2 rozporządzenia e.g.ib.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wymienionej w § 30 rozporządzenia e.g.ib. Dopiero w przypadku jej braku lub stwierdzenia, że dane w niej zawarte nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic w sposób określony w rozporządzeniu.

Z niekwestionowanych w sprawie okoliczności wynika, że modernizacja została przeprowadzona w oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym. Warunki tych prac nie przewidywały geodezyjnych pomiarów terenowych określonych w § 33 i następnych rozporządzenia e.g.ib. Wykonawca prac modernizacyjnych dokonując analizy materiałów zasobu uwzględnił wyniki bezpośredniego pomiaru terenowego, zawarte na szkicu polowym, znajdującego się w operacie technicznym zarejestrowanym w ewidencji materiałów zasobu pod numerem nr [...].

Powyższe wskazuje, że w sprawie nie mogły mieć miejsca czynności podjęte w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o których mowa w § 31-33 rozporządzenia e.g.ib, a co za tym idzie, że aktualizował się obowiązek dokonania pomiarów geodezyjnych, jak tego oczekiwał skarżący, aby zweryfikować faktyczne użytkowanie jego nieruchomości z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. Takie czynności organ mógł podjąć bowiem dopiero gdyby dokumentacji lub materiałów nie było w ewidencji, co nie miało miejsca w sprawie. Wszelkie zatem inne dokumenty (mapy) na które powołuje się skarżący mają charakter wtórny i nie mogą być podstawą wpisu do ewidencji gruntów i budynków, gdyż ewidencja ta ma charakter techniczno – deklaratoryjny. Ujawnianie w niej określonych praw do gruntu spełnia tylko funkcję informacyjną, zaś wpis do ewidencji gruntów i budynków nie kreuje stanu prawnego nieruchomości, a jedynie potwierdza ten stan prawny. Oznacza to, że organ ewidencyjny jedynie rejestruje w ewidencji gruntów i budynków te stany prawne, które zostały ustalone w innym trybie przez inne organy orzekające i wynikają z potwierdzających je dokumentów. W tym przypadku są to dokumenty z postępowania scaleniowego z 1971 r. a zatem nie ma możliwości powrotu do stanu prawnego (faktycznego użytkowania), który powstał na skutek podziału nieruchomości przez braci (jak podnosi skarżący). Nie ma bowiem przepisów które uprawniałyby organy do powrotu do stanu prawnego sprzed scalania.

Żaden zatem ze wskazanych przez skarżącego i znajdujących się w aktach sprawy dokumentów, a także przywołane przez skarżącego okoliczności, nie mogły stanowić wystarczającego dowodu, który pozwoliłby zakwestionować powyższe ustalenia organów. Podzielić trzeba stanowisko, że walor materiału źródłowego w zakresie ewidencji ma tylko szkic polowy, a także operat scaleniowy, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaewidencjonowanego pod numerem [...]. Wszelkie inne dokumenty (mapy) mają charakter zależy i nie mogą być podstawą wpisu do ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że ujawniony po modernizacji przebieg granicy działki nr [...] na mapie ewidencyjnej jest zgodny z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

Podkreślić należy, że NSA w wyroku z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sygn. akt I OSK 1328/21 wskazał, że "modernizacja ewidencji gruntów nie ma na celu ustalenia przebiegu granic działek, lecz (...) uzupełnienie oraz modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia. Zatem procedura ta nie służy do rozstrzygania spornych stanów na gruncie, jeżeli chodzi o przebieg granic. W sytuacji, gdy powstaje spór co do przebiegu granicy, a także co do położenia znaków granicznych, to spór taki może być rozstrzygnięty wyłącznie w drodze postępowania rozgraniczeniowego. Zmiana przebiegu granic byłaby zatem możliwa po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nowej dokumentacji sporządzonej w odrębnym postępowaniu – sądowym lub administracyjnym przeprowadzonym na wniosek strony" (CBOSA). Sąd w całości podziela powyższy pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z powyższym, brak było podstaw do stwierdzenia, że ustalenia organów, zostały poczynione z naruszeniem art. 7 i art. 77 § 1 K.p.a.

Sąd rozpoznający niniejszą sprawę z urzędu nie stwierdził też innych uchybień organów, które mogłyby uzasadnić uchylenie zaskarżonych decyzji, zaś organy właściwie wywiązały się z obowiązku zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego oraz nie przekroczyły granic swobodnej oceny dowodów. Pomimo zatem, iż wynik przeprowadzonego postępowania jest niezgodny z oczekiwaniami strony skarżącej, nie może to oznaczać, że zaskarżona decyzja narusza prawo.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 151 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt