drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, II OSK 2626/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 2626/15 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2015-11-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-10-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Wojciech Mazur /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II SA/Kr 524/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-07
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wojciech Mazur po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku [...] S.A. z siedzibą w K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej [...] S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lipca 2015 r. sygn. akt II SA/Kr 524/15 w sprawie ze skargi [...] S.A. w K. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] lutego 2015 r. znak: [...] w przedmiocie nakazu dostosowania posadowienia słupa energetycznego do udzielonego pozwolenia na budowę postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 r. sygn. akt II SA/Kr 524/15 oddalił skargę [...] S.A. w K. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] lutego 2015 r. w przedmiocie nakazu dostosowania posadowienia słupa energetycznego do udzielonego pozwolenia na budowę.

Wraz ze skargą kasacyjną od powyższego wyroku skarżąca spółka wystąpiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] lutego 2015 r., wskazując, że jej wykonanie stwarza niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Te negatywne następstwa odnoszą się nie tylko do skarżącej spółki, ale także do innych podmiotów, które korzystają z dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostaw energii elektrycznej oraz komunikacji, tj. wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej usytuowanych w rejonie posadowienia słupa energetycznego nr [...] oraz słupa nr [...] na działce [...] w B. przy ul. P., służących realizacji zadań publicznych. Wykonanie decyzji spowoduje trudne do odwrócenia skutki prawne i faktyczne łączone ze zmianą posadowienia i koniecznością dalszych zmian posadowienia urządzeń infrastruktury technicznej w tym rejonie, przy czym powrót do stanu poprzedniego będzie możliwy po dłuższym czasie i przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. Skarżąca spółka zwróciła uwagę na to, że doprowadzenie do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną będzie powodować, że nowo posadowione słupy znajdą się na sieci wodociągowej przebiegającej w tym miejscu i bezpośrednio przy części jezdnej drogi, co wynika z map dotyczących uzbrojenia terenu, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie. Istotne znaczenie ma jednocześnie to, że spółka nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której ma być posadowiony słup. Wykonanie nakazu skutkować będzie jednocześnie naruszeniem wydanych wcześniej pozwoleń i zezwoleń, jak chociażby na wykonanie zjazdu. Powyższe okoliczności stwarzają, zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną, uzasadnioną wątpliwość, czy zaskarżona decyzja ma charakter wykonalny w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego, a nałożone nią obowiązki możliwe do egzekwowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z przyjętej wykładni powołanego przepisu wynika, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności dopuszczalne jest również na etapie postępowania kasacyjnego (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 kwietnia 2007 r. sygn. I GPS 1/07, ONSAiWSA z 2007 r., nr 4, poz. 77).

W rozpoznawanej sprawie wystąpiły przesłanki uzasadniające uwzględnienie wniosku dotyczącego wstrzymania w postępowaniu kasacyjnym wykonania decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie nakazu dostosowania posadowienia słupa energetycznego do udzielonego pozwolenia na budowę. Przedstawione przez skarżącą spółkę okoliczności stanowią bowiem uprawdopodobnienie twierdzenia, że wykonanie decyzji przed rozpoznaniem skargi kasacyjnej w zakresie, w jakim nakazuje ona zmianę posadowienia słupów spowodować może niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. Nie przesądzając podniesionej w skardze kasacyjnej i wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji kwestii niewykonalności wydanego nakazu, przyjąć należy, że skutki, do których doprowadziłyby działania skarżącej spółki w celu wywiązania się z obowiązku zmiany lokalizacji słupów energetycznych na miejsce określone planem sytuacyjnym z 1987 r. (załącznikiem graficznym) w odniesieniu urządzeń infrastruktury technicznej i zasad korzystania z dróg publicznych mieści się w zakresie określnym art. 61 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a., postanowił, jak w sentencjiPowered by SoftProdukt