drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Gl 1199/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 1199/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2021-11-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-08-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Wojciech Gapiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Gapiński (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ulg płatniczych – odmowy umorzenia zaległości z tytułu kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję organu I instancji odmawiającą K. G. umorzenia zaległości z tytułu kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem w kwocie [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę

w kwocie [...] zł.

Na powyższą decyzję K. G. (dalej: "strona skarżąca") wniosła skargę

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 sierpnia 2021 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie numeru PESEL.

Ponadto wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

w kwocie 500 zł. Wezwanie to opatrzone zostało tym samym rygorem.

Przesyłka polecona zawierająca wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu została doręczona stronie skarżącej w dniu 6 października 2021 r.

Do chwili obecnej brak formalny skargi nie zostały usunięty. Wpis od skargi również nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej "ppsa") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma

w postępowaniu sądowym. Winna zatem odpowiadać wymaganiom, stawianym przez

art. 46 ppsa oraz art. 47 tej ustawy.

W myśl zaś art. 46 § 2 pkt 1 ppsa pismo strony powinno zawierać w przypadku

gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Jak wynika natomiast z art. 49 § 1 ppsa, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku gdy pismem tym jest skarga, niewykonanie w terminie wezwania obliguje Sąd, zgodnie

z art. 58 § 1 pkt 3 ppsa, do jej odrzucenia.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 220 § 3 ppsa skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż termin wyznaczony wezwaniami do uzupełnienia braku formalnego skargi i uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie w dniu 13 października 2021 r.

Reasumując, skarga dotknięta jest brakiem formalnym i brakiem fiskalnym, a taką skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ppsa i art. 220 § 3 ppsa.Powered by SoftProdukt