drukuj    zapisz    Powrót do listy

6039 Inne, o symbolu podstawowym 603, Opłaty administracyjne, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Oddalono zażalenie, I OZ 964/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 964/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-12-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Paweł Tarno /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Hasła tematyczne
Opłaty administracyjne
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 891/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03
Skarżony organ
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184 w zw. z art. 197 § 2, art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia N. M. na zarządzenie Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 891/07 wzywające N. M. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi N. M. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. postanawia oddalić zażalenie NSA/post.1 – postanowienie ,,ogólne"

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia 9 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 891/07 Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał N. M. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem ściągnięcia w sprawie ze skargi N. M. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r.

W zażaleniu na to postanowienie skarżąca wskazała, że nie może wyegzekwować od linii lotniczych W. żadnej rekompensaty za narażenie jej na poważne straty. Podała, że nie posiada żadnej nieruchomości ani ruchomego majątku. Na czesne zarabia dorywczo w H. Obecnie nie posiada pieniędzy, gdyż opłaciła nowy rok akademicki. Wniesiono o zwolnienie z powyższej opłaty.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Stosownie do § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192) opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł. W przedmiotowej sprawie N. M. nie korzystała z ustawowego zwolnienia od kosztów postępowania. W takiej sytuacji wydane przez Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzenie z dnia 9 października 2007 r. wzywające do uiszczenia należnej opłaty kancelaryjnej uznać należy za zasadne i wydane zgodne z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt