drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Środki unijne, Minister Administracji i Cyfryzacji, Stwierdzono, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, V SA/Wa 1928/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1928/14 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-09-24 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2014-07-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabella Janson /przewodniczący/
Piotr Piszczek /sprawozdawca/
Tomasz Zawiślak
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Środki unijne
Sygn. powiązane
II GSK 2535/14 - Wyrok NSA z 2014-11-18
Skarżony organ
Minister Administracji i Cyfryzacji
Treść wyniku
Stwierdzono, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo
Powołane przepisy
Dz.U. 2006 nr 227 poz 1658 art.30i pkt 2
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Izabella Janson, Sędzia NSA - Piotr Piszczek (spr.), Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak, Protokolant specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2014 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. w [...] na informację zawartą w piśmie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia 1. stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo; 2. zasądza od Ministra Administracji i Cyfryzacji na rzecz [...] Sp. z o.o. w [...] kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

1. [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: Skarżąca) w dniu 19.07.2013 r. złożyła w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie projektu "[...]". Mieścił się on w ramach programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 – Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

2. Pismem z dnia [...].08.2013 r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw poinformowała Skarżącą, że wniosek uzyskał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji zgodność z kryterium oceny formalnej; kolejnym pismem (z dnia 27.09.2013 r.) wskazano, że wniosek oceniono pozytywnie w kwestii weryfikacji zgodności z kryteriami oceny merytorycznej obligatoryjnej.

Ostatecznie pismem z dnia [...].11.2013 r. poinformowano Skarżącą, że projekt nie uzyskał wymaganej minimalnej liczby punktów w ramach oceny kryteriów merytorycznych fakultatywnych - zaledwie 40 punktów.

Jak wynika z uzasadnienia pisma po 20 punktów (razem 40) przyznano za następujące kryteria:

a) w ramach projektu wnioskodawca zapewni dywersyfikację źródeł przychodu związanych ze świadczeniem e-usługi,

b) projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym.

W odniesieniu do pozostałych kryteriów – w zakresie ich spełnienia - nie przyznano punktów.

3. Nie godząc się z taką oceną Skarżąca złożyła protest wskazując, iż projekt nie został właściwie oceniony w ramach oceny kryteriów merytorycznych fakultatywnych w następującym zakresie:

a) projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym:

- brak punktów dla 2 zestawu cecha – korzyść-parametr,

- brak punktów dla 3 zestawu cecha – korzyść – parametr.

b) zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej e-usługi odpowiada za niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokojenie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku.

W motywach wskazano na argumenty przemawiające za uwzględnieniem protestu.

4. W piśmie z dnia [...].12.2013 r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw wnioskowała o uznanie protestu za nieuzasadniony chociaż w ramach kryterium "Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada za niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokojenie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku" przyznano 10 punktów wskazując, że "w świecie rzeczywistym są oferowane usługi oraz produkty łącznie realizujące zasadniczą funkcjonalność tej e-usługi. Są to m.in. tradycyjne biura księgowe, dedykowane rozwiązania w postaci programów komputerowych, usługi księgowe on-line, systemy ERP. Z uwagi na fakt, iż w żadnej z publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których przewiduje się świadczenie nowej e-usługi, nie są oferowane usługi ani produkty cyfrowe łącznie realizujące zasadniczą funkcjonalność e-usługi."

5. Pismem z dnia [...].07.2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji – stosownie do treści art. 30i pkt 1 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 ze zm.), dalej u.z.p.p.r. – poinformował Skarżącą o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, gdyż z dniem 04.07.2014 r. nastąpiło wyczerpanie alokacji. Na ten dzień stan zakontraktowanych środków wyniósł 100,08% alokacji na ww. działanie, co dokumentuje wydruk tabeli finansowej z dnia 10.07.2014 r.

6. W skardze do Sądu Skarżąca zarzuciła:

a) Dokonanie oceny przez Regionalną Instytucję Finansującą – Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sposób nieprawidłowy, naruszając prawo poprzez błędną, niespójną i nieprofesjonalną ocenę kryteriów merytorycznych fakultatywnych,

b) Naruszenie art. 30b ust. 7 u.z.p.p.r. poprzez nierozpoznanie protestu w ustawowo zakreślonym terminie.

Mając na uwadze powyższe Skarżąca wniosła o :

- stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo,

- zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego.

7. W odpowiedzi na skargę – żądając jej oddalenia - podniesiono argumenty zbieżne z motywami dotychczasowych rozstrzygnięć .

Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, co następuje:

Nie ulega wątpliwości, że rozstrzygnięcie zaskarżonego protestu – w swojej treści – dalekie jest od doskonałości. Sama Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznając dodatkowo 10 punktów w piśmie z dnia 4.12.2013 r. tym samym podważyła wiarygodność swego rozstrzygnięcia z dnia 7.11.2013 r.

Jak wynika z treści pisma z dnia [...].12.2013 r. w pierwotnym rozstrzygnięciu – opisanym w p-kie 4b) uzasadnienia sądowego - Fundacja nie przyznała ani jednego punktu, zaś składający protest wnioskował o przyznanie 20 punktów. Ostatecznie przyznano 10 punktów nie uzasadniając zajętego stanowiska.

Rodzi się oczywiste pytanie dlaczego żądanie przyznania 20 punktów nie jest zasadne i na nie brak jest odpowiedzi. Niepewność rodząca się w tym zakresie rzutuje także na potencjalną możliwość zaniżenia punktacji przy ocenie spełnienia innych kryteriów.

Sąd – nie będąc w tej mierze kompetentny – nie będzie oceniał zasadności protestu; byłoby to zresztą sprzeczne z intencją ustawodawcy wynikającą z treści art. 30i u.z.p.p.r. Skoro instytucja zarządzająca pozostawia – w myśl tego przepisu - protest bez rozpatrzenia, to również Sąd nie może oceniać jego zasadności. Sąd – bazując na wcześniej poczynionych konstatacjach – wyraża opinię, iż przeprowadzona ocena projektu jest niespójna i nieprofesjonalna – o czym mowa w skardze.

Nie ulega też wątpliwości, że skoro protest wniesiono [...].11.2013 r. to nie wydając merytorycznego rozstrzygnięcia (informacja pozostawienia protestu bez rozpatrzenia nosi datę 10.07.2013 r.) przez szereg miesięcy Minister Administracji i Cyfryzacji rażąco naruszył treść art 30b ust. 7 u.z.p.p.r., albowiem był zobowiązany rozpatrzyć protest w terminie nie dłuższym niż 70 dni od jego otrzymania.

Jak wynika to z odpowiedzi na skargę formalne rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w terminie 233 dni licząc od dnia wpływu protestu. Rażące przekroczenie terminu 70 dni pozbawiło Skarżącą merytorycznej oceny protestu przez Ministra i w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia – przez Sąd.

Zaistniała sytuacja stanowi rażące naruszenie konstytucyjne zasady praworządności, jak też obrazę zwykłej przyzwoitości.

Reasumując wyżej wskazane uchybienia – częściowo rażące – wskazać należy, iż stwarzają one podstawę do uznania, iż stosując zasadę "w razie wątpliwości tłumaczyć je należy na korzyść skarżącego", przyjąć należało, iż ocena wniosku stwarzała potencjalną możliwość uzyskania 60 punktów. Owa zasada ma zastosowanie – w ocenie Sądu – do realizacji kryterium za które Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznała 10 punktów (w piśmie z dnia [...].12 .2013 r.) nie wskazała dlaczego nie jest zasadne żądanie przyznania 20 punktów – o czym mowa w proteście.

Skoro – jak wynika to z odpowiedzi na skargę do dofinansowania mogły być rekomendowane projekty, które uzyskały co najmniej 60 punktów (patrz §7 ust. 2 pkt. 12 Regulaminu przeprowadzania konkursu), to ten projekt miał potencjalną możliwość dofinansowania. Ilość punktów mogłaby ulec zwiększeniu w sytuacji gdyby został oceniony protest w zakresie pozostałych zarzutów.

Mając na uwadze treść art. 30i pkt 2 u.z.p.p.r . w zw. z art. 200 ustawy z dnia 30.08.2012 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt