drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Ewidencja ludności, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę kasacyjną, II OSK 535/07 - Wyrok NSA z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 535/07 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2008-06-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-27
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łuczaj
Maria Rzążewska /przewodniczący sprawozdawca/
Stanisław Nowakowski
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Ewidencja ludności
Sygn. powiązane
III SAB/Kr 3/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-07-31
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2 pkt. 8, art. 134, art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 104 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Rzążewska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Stanisław Nowakowski Sędzia NSA Anna Łuczaj Protokolant Andżelika Borek po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej S. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 lipca 2006 r. sygn. akt III SAB/Kr 3/05 w sprawie ze skargi S. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 31 lipca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę S. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. Skarga na bezczynność dotyczyła nierozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] o podjęcie postępowania w sprawie odwołania z dnia [...] od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...], którą odmówiono wymeldowania M. K. z lokalu nr [...] w budynku przy ul. [...] w K. oraz anulowania czynności materialno-technicznej polegającej na zarejestrowaniu zameldowania. Oddalając skargę w uzasadnieniu wyroku Sąd ustalił, iż odwołanie od decyzji o odmowie wymeldowania zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. rozpoznane decyzją z dnia [...] przez utrzymanie w mocy tej decyzji, a skargę na tę decyzję odrzucono postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 30 maja 2000 r. Na zarzuty w piśmie z dnia [...] wniosek Kolegium odpowiedziało pismem z dnia [...] zawierającym szczegółowe informacje o dotychczasowym przebiegu postępowania w sprawie wymeldowania M. K.

Natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...]. Z kolei skarga S. T. na decyzję z dnia [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie została przez ten Sąd postanowieniem z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. akt II SA/Kr 78/01, odrzucona.

W ocenie Sądu skarga nie zasługiwała na uwzględnienie, ponieważ organ udzielając skarżącej pisemnej informacji o powyższych okolicznościach w piśmie z dnia [...] nie pozostaje w bezczynności w szczególności nie wydając decyzji w terminie zakreślonym w art. 35 k.p.a. – co podniosła skarżąca w pisemnym uzupełnieniu skargi. Nie można bowiem traktować wniosku o nadanie biegu odwołaniu złożonemu w sprawie już ostatecznie zakończonej po rozpoznaniu odwołania, jako wniosku obligującego organ do wydania decyzji w trybie art. 104 § 1 k.p.a.

Skarga kasacyjna S. T. od powyższego wyroku wywiedziona przez ustanowionego pełnomocnika z urzędu, w powołaniu na art. 174 pkt 2 p.p.s.a. zarzuciła naruszenie przepisów o postępowaniu w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, tj. art. 134 § 1 i 2 p.p.s.a., przez niewzięcie pod rozwagę z urzędu kwestii nieważności z racji art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. zarówno decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] w sprawie odmowy wymeldowania M. K. jak i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] o utrzymaniu decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] w sprawie odmowy wymeldowania M. K. w mocy, w sytuacji kiedy nie brała ona udziału w tym postępowaniu, a wskazane decyzje zostały de facto skierowane do P. T., a więc do osoby, która nie była stroną w tych postępowaniach, tj. w sytuacji istnienia przesłanek do stwierdzenia nieważności tych decyzji na gruncie art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.

Konkluzja skargi kasacyjnej zawiera wniosek o:

1) uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie,

2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych,

3) zasądzenie na rzecz pełnomocnika z urzędu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnoszącej skargę kasacyjną z urzędu, których nie uiściła.

Na rozprawie w dniu 5 czerwca 2008 r. pełnomocnik wnoszącej skargę kasacyjną sprostował treść zarzutu skargi kasacyjnej wskazując, iż błędnie wymieniła ona P. T. jako pełnomocnika M. K. bowiem w istocie chodzi o P. K.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga kasacyjna nie została oparta na usprawiedliwionych podstawach i dlatego podlega oddaleniu.

W postępowaniu dotyczącym skargi opartej o treść art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. przedmiotem badania przez Sąd jest kwestia pozostawania w bezczynności przez organ administracji w wydaniu określonego orzeczenia, brak dokonania czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, których wydania domaga się strona wskazując na zwłokę organu. Rozpoznając skargę na bezczynność organu sąd administracyjny nie kontroluje legalności dotychczasowych orzeczeń wydanych w sprawie lecz wyłącznie ocenia czy organ pozostaje w bezczynności w wydaniu orzeczenia czy podjęcia czynności. Nie może wobec tego odnieść zamierzonego skutku zarzut skargi kasacyjnej wskazujący, iż w postępowaniu wszczętym przez S. T. w przedmiocie bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., działając na gruncie art. 134 p.p.s.a. Sąd miał obowiązek wzięcia pod rozwagę nieważności decyzji w przedmiocie odmowy wymeldowania M. K., bowiem kwestia zgodności z prawem wydanych w tym przedmiocie decyzji nie mogła być w tym postępowaniu przedmiotem kontroli. Nawiasem postępowanie o stwierdzenie nieważności tej decyzji ze strony Sądu zostało zakończone w odrębnym postępowaniu.

Niezależnie od tego zwrócić należy uwagę, iż wskazywane okoliczności związane z reprezentowaniem uczestniczki postępowania nie mogły stanowić podstawy dla stwierdzenia nieważności decyzji, a jedynie stanowić przesłankę do żądania wznowienia postępowania, o ile uczestniczka postępowania M. K. złożyłaby w przypisanym terminie wniosek w tym przedmiocie.

W rozpoznawanej sprawie niewadliwe jest stanowisko Sądu I instancji, iż pismo skarżącej z dnia [...] nie spowodowało wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego, w wyniku którego organ administracji winien wydać decyzję, skoro w treści pisma skarżąca domagała się rozpoznania jej odwołania wniesionego w dniu [...] od decyzji Prezydenta K. z dnia [...], a odwołanie to zostało rozpoznane decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. Oznacza to, że odwołanie zostało rozpoznane i skoro nie została wyeliminowana z obrotu prawnego ostatnia z wymienionych decyzji skarżąca nie może skutecznie domagać się ponownego rozpoznania wniesionego środka odwoławczego.

Trafne jest w związku z tym stanowisko Sądu I instancji, iż w takiej sytuacji organ II instancji nie miał podstaw do wydawania decyzji przewidzianej w art. 104 § 1 k.p.a. a wystarczającym było udzielenie skarżącej pisemnej odpowiedzi, bowiem pismo skarżącej z [...] domagające się rozpoznania odwołania, które już zostało rozpoznane nie mogło spowodować zawisłości postępowania administracyjnego.

W związku z niezasadnością zarzutu skargi kasacyjnej na podstawie art. 184 p.p.s.a. orzeczono o jej oddaleniu.

Złożone przez ustanowionych pełnomocników z urzędu adw. M. K. i adw. K. R. wyznaczonego przez NSA w Warszawie wnioski o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną skarżącej w postępowaniu kasacyjnym Naczelny Sąd Administracyjny pozostawił do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.Powered by SoftProdukt