drukuj    zapisz    Powrót do listy

6046 Inne koncesje i zezwolenia, Działalność gospodarcza, Burmistrz Miasta i Gminy, *Żadne z wyżej wymienionych, II SA/Wr 817/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 817/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-01-20 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-04-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Anetta Chołuj /sprawozdawca/
Anna Moskała
Henryka Łysikowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Hasła tematyczne
Działalność gospodarcza
Sygn. powiązane
II GSK 149/05 - Wyrok NSA z 2005-09-22
II GZ 46/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-31
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
*Żadne z wyżej wymienionych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 147 poz 1231 art. 11 ust. 8
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta i Gminy P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 20 stycznia 2005 r. sygn. akt 3 II SA/Wr 817/03 w sprawie ze skargi Z. P. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za niewykorzystane zezwolenie na sprzedaż alkoholu postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić stronie uiszczoną opłatę sądową.

Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e:

Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nakazał zwrot uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2003. Burmistrz Miasta i Gminy P. - działając za pośrednictwem adwokata - wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku, uiszczając jednocześnie nieprawidłową kwotę wpisu stałego przewidzianego od tego środka zaskarżenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1271 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2004 r. przestała obowiązywać ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, stosownie do dyspozycji art. 97 § 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do § 2 ust. 2 pkt 27) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193) wpis stały od skargi w sprawach dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie wymienionych w punktach poprzedzających wynosi 500 zł. Wpisem stałym jest też wpis od skargi kasacyjnej, o czym stanowi § 3 tego rozporządzenia. Natomiast według przepisu art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargi kasacyjne wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, odrzuca się bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli skarga ta podlega opłacie stałej.

Z akt sprawy wynika, iż pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy P. nie uiścił przy wniesieniu skargi kasacyjnej należnej kwoty wpisu stałego od wniesionego środka zaskarżenia, a tym samym uchybił wymogowi formalnemu, ustanowionemu dla pism wnoszonych przez profesjonalnego pełnomocnika, od którego - z racji jego zawodowej znajomości regulacji postępowania sądowo-administracyjnego - oczekuje się realizacji dyspozycji wyrażonych w stosownych przepisach prawa procesowego, bez konieczności wzywania do uzupełnienia braków, wynikających z niezastosowania odpowiednich regulacji. Wobec nie wykonania ciążącego na reprezentującym stronę pełnomocniku obowiązku, Sąd zobowiązany jest - zgodnie z powołanym wyżej unormowaniem ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucić skargę kasacyjną od oznaczonego w rubrum wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Zgodnie natomiast z art. 232 § 1 pkt a) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom. Stosownie do art. 232 § 2 p.s.a. postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt