drukuj    zapisz    Powrót do listy

6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 765/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 765/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Jurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I SA/Wa 1205/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.247
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1205/05 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1205/05, odmówił W. W. przyznania prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd I instancji wskazał, że sytuacja finansowa skarżącego była już w niniejszej sprawie przedmiotem wielokrotnej oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak również Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kolejny wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy powinien być więc oceniany w świetle art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zgodnie z którym postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. W ocenie Sądu skarżący nie przedstawił jednak nowych okoliczności dotyczących jego sytuacji majątkowej, które uzasadniałyby odmienną ocenę możliwości poniesienia przez niego kosztów postępowania. Z ponownie złożonego oświadczenia wynika, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i synem. Źródłem utrzymania rodziny jest renta wypłacana wnioskodawcy w wysokości około [...] zł, emerytura wypłacana żonie w wysokości około [...] zł oraz renta socjalna przyznana synowi w wysokości [...] zł. Skarżący ujawnił również, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2, oraz ugorującej nieruchomości rolnej o powierzchni [...] ha przeliczeniowego. Tak więc sytuacja majątkowa skarżącego od czasu rozpoznania wcześniejszego wniosku o przyznanie prawa pomocy nie uległa zmianie (pogorszeniu). Skoro zatem skarżący nie wykazał żadnych nowych okoliczności istotnych dla sprawy, to brak było podstaw do zmiany wcześniejszego stanowiska i uwzględnienia kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 260 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

W. W. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie i wnosząc o jego uchylenie wskazał na swoją trudną sytuację materialną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Jak przyjęto w judykaturze, po wydaniu postanowienia niekończącego postępowania w sprawie zgłoszony ponownie wniosek dotyczący tej samej kwestii, podlega rozpoznaniu, jednak w razie niestwierdzenia zmiany okoliczności - podlega oddaleniu.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż analiza akt sprawy wskazuje, że sytuacja finansowa skarżącego, w szczególności uzyskiwane przez niego i jego rodzinę dochody nie zmieniły się od daty wniesienia przez niego pierwszego wniosku o przyznanie prawa pomocy z dnia 15 czerwca 2005 r. do chwili obecnej. Tym samym, skoro sytuacja materialna skarżącego była już oceniana pod kątem zwolnienia od kosztów oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu i zarówno Sąd I instancji, jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznały, iż skarżący jest w stanie pokryć koszty postępowania bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania rodziny, to biorąc po uwagę, iż sytuacja ta nie uległa zmianie, na co jednoznacznie wskazuje ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy, brak jest przesłanek do zmiany stanowiska Sądu w w/w kwestii i zastosowania trybu określonego w art. 165 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalićPowered by SoftProdukt