drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Pomoc społeczna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 89/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 89/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-02-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Sygn. powiązane
I SA/Wa 742/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-30
I OZ 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184 par. 1, art. 197 par. 2, art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Wiśniewska, , , po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. K. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 742/07 pozostawiające bez rozpoznania wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości skargi na działalność organów postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 15 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 742/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego W. K. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W uzasadnieniu zarządzenia Sąd wskazał, że zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2004 r., sygn. akt III CO 2/04 wniosek o wyłączenie sędziego musi określać osobę (tożsamość) sędziego, którego dotyczy, oraz wskazywać zindywidualizowane przyczyny wyłączenia. Jeżeli wniosek dotyczy większej liczby sędziów, wszyscy oni muszą być oznaczeni przez wskazanie imion i nazwisk, a przyczyny wyłączenia powinny być odniesione do każdego z nich. Braki lub niedokładności wniosku w tym zakresie uniemożliwiają nadanie mu właściwego biegu. Skoro skarżący nie uzupełnił w zakreślonym przez Sąd terminie braków formalnych wniosku poprzez określenie osób sędziów, których wyłączenia się domagał, ani nie zindywidualizował przyczyn wyłączenia, Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) zarządził pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Na powyższe zarządzenie W. K. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie. W treści zażalenia skarżący wniósł o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 20 P.p.s.a. wniosek o wyłączenie sędziów powinien odpowiadać wymogom formalnym z art. 46 P.p.s.a., a ponadto zawierać wskazanie sędziego, podanie przyczyny uzasadniającej wyłączenie i powołanie okoliczności lub dowodów uprawdopodobniających istnienie tej przyczyny.

Zgodnie z art. 49 § 1 P.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie ulega wątpliwości, że treść wniosku skarżącego zawartego w treści skargi kasacyjnej z dnia 19 września 2007 r., w którym domagał się wyłączenia sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie była jednoznaczna, dlatego też jako prawidłowe należy ocenić postępowanie Przewodniczącego, który zarządzeniem z dnia 24 września 2007 r. – doręczonym skarżącemu w dniu 4 października 2007 r. – wezwał go do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych wniosku przez wskazanie sędziów, których przedmiotowy wniosek dotyczy, podanie przyczyn uzasadniających wyłączenie, powołanie okoliczności lub dowodów uprawdopodobniających istnienie przyczyn wyłączenia w odniesieniu do każdego sędziego.

Skoro więc skarżący nie uzupełnił wniosku o wyłączenie sędziów w wyznaczonym terminie, przy czym był prawidłowo pouczony o skutkach niedopełnienia tej czynności, to trafnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządził pozostawienie tego wniosku bez rozpoznania.

W tym stanie rzeczy, skoro zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt