drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Koszty sądowe, Komendant Policji, Uchylono zaskarżone zarządzenie, II OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 529/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-06-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Wiesław Kisiel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 1377/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone zarządzenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 185 par. 2, art. 197 par. 2, art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 24 czerwca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wiesław Kisiel po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia F. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2007 r. VI SA/Wa 1377/06 o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi F. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 grudnia 2007 r., VI SA/Wa 1377/06, oddalił skargę F. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

Skarżący pismem z dnia 13 grudnia 2007 r. wniósł o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2007 r. wezwano F. K. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za sporządzenie odpisu wyroku z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem jej ściągnięcia.

Pismami z dnia 9 stycznia 2008 r. skarżący wniósł o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej oraz zażalenie na zarządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r., wskazując, iż jego sytuacja materialna nie pozwala na uiszczenie opłaty kancelaryjnej.

Postanowieniem z dnia 20 maja 2008 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zwolnił skarżącego od kosztów sądowych ponad kwotę 200 zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi i ustanowił adwokata z urzędu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie skarżący wraz z zażaleniem na zarządzenie wzywające do uiszczenia opłaty kancelaryjnej wniósł o przyznanie prawa pomocy. Wniosek ten został rozstrzygnięty przez referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie ze złożonym przez skarżącego żądaniem. Okoliczność zwolnienia skarżącego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w tym postępowaniu sprawia, że w chwili rozpoznawania zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie, wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, nałożony na skarżącego obowiązek jego uiszczenia nie ma podstaw.

Skoro nie doszło do uchylenia przedmiotowego zarządzenia wskutek zmiany okoliczności sprawy, na co zezwala art.165 w związku z art.167 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), w takiej sytuacji nie jest uzasadnione, by zarządzenie wzywające skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi pozostawało w obrocie.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art.185 § 1 w zw. z art.197 § 2 i art.198 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt