drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, , Inne, zobowiązano do wydania aktu lub podjęcia czynności, II SAB/Kr 105/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 105/12 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2012-09-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Aldona Gąsecka-Duda
Mariusz Kotulski
Wojciech Jakimowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
zobowiązano do wydania aktu lub podjęcia czynności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz / spr. / Sędziowie WSA Aldona Gąsecka- Duda WSA Mariusz Kotulski Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2012 r. sprawy ze skargi T.Z. na bezczynność Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. zobowiązuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w K. do wydania w terminie 14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie z wniosku T.Z. z dnia 5 lutego 2012 r. o ponowne wykorzystanie informacji publicznej II. zasądza od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w K. na rzecz skarżącego T.Z. kwotę 100 / sto / złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 5 lutego 2012 r. T.Z. zwrócił się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w K. o udostępnienie treści wszystkich umów zawartych z [...] sp. z o.o., w szczególności w zakresie realizacji przez [...] witryny informacyjnej "Jak dojadę". Poza tym wniósł o udzielenie informacji, czy [...] sp. z o.o. realizowała na wniosek [...] S.A. jakiekolwiek płatne zlecenia, a jeśli tak to o załączenie kopii stosownych dokumentów dotyczących transakcji, w szczególności kopii umów wraz z załącznikami oraz rachunków (faktur).

Ponadto wnioskodawca zwrócił się o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w zakresie bazy danych z informacjami o kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, która to baza danych jest obecnie w trybie ciągłym udostępniana spółce [...] na potrzeby serwisu internetowego JakDojadę.pl.

W odpowiedzi na wniosek, pismem z dnia 28 lutego 2012 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w K. przekazało skarżącemu skan porozumienia zawartego z [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. Wyjaśniono również, że informacje o rozkładach jazdy są ogólnodostępne na stronie internetowej.

Dalszymi pismami z dnia 5 i 17 marca 2012 r. T.Z. wniósł ponownie o wykonanie jego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. W ocenie wnioskodawcy nie udzielono mu żądanej informacji, ani nie wydano decyzji w kwestii odmowy jej udzielenia.

Pismami z dnia 12 marca 2012 r. i 26 marca 2012 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w K. udzieliło wnioskodawcy odpowiedzi na powyższe pisma informując, iż stanowisko MPK w sprawie pozostaje bez zmian. Wskazano, że MPK S.A. w K. nie wydaje decyzji administracyjnych, gdyż nie jest organem władzy publicznej. Podniesiono też, że wniosek T.Z. jest w istocie żądaniem umożliwienia stałego korzystania z systemu informatycznego [...] S.A. w K. i jako taki wykracza poza prawo żądania informacji, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

W dniu 18 czerwca 2012 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) T.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w K. w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznej do ponownego wykorzystania żądanej wnioskiem z dnia 5 lutego 2012 r.

Skarżący zarzucił naruszenie następujących przepisów:

- art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez twierdzenie, że żądane informacje publiczne nie podlegają pod ustawę o dostępie do informacji publicznej,

- art. 23a ust. 1 i art. 23g ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z art. 23g ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez brak wykonania wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zgodnie z przepisami tejże ustawy,

- art. 23d ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez wyznaczenie różnych możliwości wykorzystywania informacji publicznej,

- art. 23b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez brak ustalenia możliwości wykorzystywania informacji publicznej w postaci bazy danych,

- art. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej i innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 204, poz. 1195) poprzez stosowanie warunków udostępniania informacji publicznej wynikających z porozumienia zawartego z jednym z podmiotów.

Skarżący wniósł o zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem z dnia 5 lutego 2012 r. oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi wskazano na prowadzoną z organem korespondencję.

Wnioskodawca podkreślił, że ustawa o dostępie do informacji publicznej daje prawo do wykorzystania wnioskowanej bazy danych do celów komercyjnych (art. 23a), zobowiązuje do udostępnienia jej bez ograniczeń i bezpłatnie (art. 23b ust. 1), zaś udostępnianie baz danych do ponownego wykorzystania jest explicite wymienione w ustawie (art. 23b ust. 3). Ponieważ skarżący wniósł o gotową już informację, nie znajduje zastosowania art. 23c określający możliwość nałożenia opłaty, jeśli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Nadmieniono, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP prawo do informacji ma bardzo szeroki zakres przedmiotowy i nie sposób twierdzić, że rozkład jazdy nie stanowi przedmiotu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W zasadzie przyjąć należy, że każda informacja związana z działalnością podmiotu publicznego albo wykonującego zadania publiczne jest informacją publiczną, która to tylko i wyłącznie może nie być udostępniona zgodnie z przesłankami wskazanymi w art. 61 ust. 3 Konstytucji. Podano, że takie rozumienie prawa do informacji prezentowane jest również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które szeroko przytoczono w skardze.

W odpowiedzi na skargę [...] S.A. w K. wniosło o jej oddalenie.

Podniesiono, że skarga jest niezasadna, ponieważ [...] S.A. w K. w odpowiedzi na wnioski skarżącego o ponowne udzielenie informacji publicznej, udzielało żądanych informacji w zakresie wymaganym ustawą bądź też odmawiało ich udzielenia w formie nie odbiegającej od uregulowań ustawowych.

Wskazano, że przedmiotem sporu pomiędzy [...] S.A. a skarżącym nie jest kwestia, czy żądane informacje stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Istota sporu sprowadza się do tego, czy [...] S.A. jest zobowiązane do umożliwienia dostępu do bazy danych [...] S.A. w K. - rozkładów jazdy i przebiegach linii komunikacyjnych w sposób żądany przez skarżącego.

Wyjaśniono, że z powyższych względów chybione jest twierdzenie, że [...] S.A. niezasadnie odmawia uznania informacji o rozkładach jazdy jako informacji publicznej.

Podano, że skarżący domagał się w trybie kolejnego wniosku o ponowne udostępnienie formacji publicznych, aby [...] S.A. przekazało mu bazy danych o kursowaniu pojazdów [...] S.A. udostępnionych spółce [...] sp. zo.o. z siedzibą w P. w formie elektronicznej na wskazany adres internetowy poprzez zastosowanie formatu źródłowego, niemodyfikowanego. Zgodnie z art. 23g ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej: udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnionej w centralnym repozytorium, przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Zgodnie z ust. 2 pkt 1 powołanego artykułu, przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania.

Informacje o rozkładzie jazdy oraz liniach komunikacyjnych [...] S.A. są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: mpk.krakow.pl. Umieszczone tam informacje zawierają wszystkie dane dotyczące zarówno linii komunikacyjnych oraz godzin kursowania pojazdów na tych liniach.

W ocenie strony przeciwnej należy uznać, że informacje publiczne, których udostępnienia domaga się skarżący, zostały przez [...] S.A. jako podmiot zobowiązany udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje umieszczone we wskazanym miejscu są dostępne bez ograniczeń. [...] S.A. nie było więc zobowiązane do przekazywania informacji na wniosek w sposób analogiczny do tego, jaki wynika z porozumienia z [...] sp. z o.o. Przekazywanie danych spółce [...] sp. z o.o. w formie dostępu do pliku danych rozkładowych na serwerze nie następowało w drodze dostępu do informacji publicznej, ale na podstawie trójstronnej umowy cywilnoprawnej. Przedmiotem umowy nie było li tylko przekazywanie przez [...] S.A. bazy danych, lecz szersza współpraca. W ocenie [...] nie miało więc miejsca naruszenie art. 23d ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez wyznaczenie różnych warunków wykorzystywania informacji publicznej, ponieważ z przyczyn wyżej wskazanych nie zachodzi porównywalność sytuacji, o której mowa w przepisie.

Dodatkowo wskazano, że [...] S.A. w K. podjęło decyzje o rezygnacji ze współpracy z [...] Sp. z o.o.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Sąd Administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.). Kontrola ta obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie wydawania przez nie decyzji administracyjnych, postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, postanowień wydanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym na które służy zażalenie, innych niż wskazane wyżej aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach - art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270).

W pierwszej kolejności należy wskazać, że spełnione zostały warunki formalne do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego na bezczynność organu, gdyż skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., I OSK 601/05 LEX nr 236545).

Przedmiotem rozpoznania była sprawa ze skargi na bezczynność [...] S.A. w K. w przedmiocie ponownego wykorzystania informacji publicznej, tj. przekazania wnioskodawcy bazy danych z informacjami o kursowaniu pojazdów [...] udostępnionej Spółce [...] na potrzeby witryny JakDojadę (www.jakdojade.pl). Z uwagi na przedmiot zaskarżenia należy mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Powołana ustawa reguluje zakres podmiotowy i przedmiotowy jej stosowania, a także tryb i procedurę udostępniania informacji publicznej.

Skarżący w swoim wniosku z dnia 5 lutego 2012 r. zwrócił się o przekazania wnioskodawcy bazy danych z informacjami o kursowaniu pojazdów [...] udostępnionej Spółce [...] na potrzeby witryny JakDojadę (www.jakdojade.pl).

[...] S.A. w K. nie przekazało wnioskodawcy żądanych baz danych odpowiadając w formie pisemnej, że informacje o rozkładach jazdy są ogólnodostępne na stronie internetowej, a wniosek T.Z. jest w istocie żądaniem umożliwienia stałego korzystania z systemu informatycznego [...] S.A. w K. i jako taki wykracza poza prawo żądania informacji, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej "wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale".

[...] S.A. w K. jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej realizujące zadania własne gminy jest z mocy art. 23a ust. 2 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania ma miejsce wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie podmiot ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub prowadził postępowanie w sprawie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku nie zakończył go w terminie w formie przewidzianej przez prawo. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność wskazująca na powody, dla których określony akt nie został podjęty lub czynność dokonana a w szczególności, czy bezczynność została spowodowana zawinioną lub też niezawinioną opieszałością podmiotu, czy też wiąże się z jego przeświadczeniem, że stosowny akt lub czynność w ogóle nie powinna zostać dokonana, przy czym w postępowaniu sądowoadministracyjnym wywołanym wniesieniem skargi na bezczynność możliwe są różne rozstrzygnięcia. Uwzględnienie skargi na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 - przy jej zasadności, prowadzi w myśl art. 149 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do zobowiązania podmiotu do wydania w określonym terminie aktu lub w innych przypadkach, do dokonania czynności lub stwierdzenia, albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. W wyroku uwzględniającym skargę na bezczynność sąd nie może jednak określić, w jaki sposób powinna być rozpoznana sprawa, w której dany podmiot pozostaje w bezczynności, nie może bowiem nakazywać temu podmiotowi wydania decyzji, postanowienia lub podjęcia czynności określonej treści. Z kolei skarga na bezczynność podlega oddaleniu na podstawie art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku jej bezzasadności.

Prawo do informacji zostało zagwarantowane w art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w odrębnych ustawach przesłanki dotyczące ochrony wolności i praw innych osób oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji). W myśl art. 61 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tryb udzielania informacji, o których mowa w tym artykule określają ustawy i realizację powyższego przepisu stanowi właśnie ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 1 tej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie, jednak przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Wniosek skarżącego z dnia 5 lutego 2012 r. jest wnioskiem zatytułowanym "wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej", a w jego treści wnioskodawca powołał art. 23a i następne ustawy o dostępie do informacji publicznej. [...] S.A. w K. nie dokonał jednak kwalifikacji tego wniosku z punktu widzenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa rozróżnia klasyczne udostępnienie informacji publicznej (rozdział 2 ustawy) i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (rozdział 2a ustawy). Treść pisma z dnia 12 marca 2012 r., gdzie [...] S.A. w K. powołuje się na treść art. 17 ustawy mogłaby wskazywać, że wniosek skarżącego zakwalifikowano jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Również treść odpowiedzi na skargę wskazuje, że [...] S.A. w K. nie rozróżnia obydwu trybów. Podkreślić zatem należy, że ze względu na powoływanie się przez wnioskodawcę we wniosku na treść art. 23a i nast. ustawy, nie miał w niniejszej sprawie - wbrew twierdzeniom [...] S.A. w K. zawartym w piśmie z dnia 12 marca 2012 r. - zastosowania art. 17 tej ustawy, gdyż regulacja ta dotyczy odrębnej instytucji udostępniania informacji publicznej, a nie instytucji ponownego wykorzystania informacji publicznej uregulowanej w Rozdziale 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z treści dokumentacji zgromadzonej w aktach wynika, że skarżący domaga się ponownego wykorzystania informacji udostępnianej przez [...] S.A. w K. [...] Spółce z.o.o. z siedzibą w P. na temat zmian w funkcjonowaniu systemu komunikacji miejskiej w K. w zakresie przewozów objętych obsługą przez [...] w szczególności dotyczących przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładów jazdy co następuje poprzez umieszczenie pliku danych rozkładowych na serwerze ftp do pobrania (treść § 2 porozumienia z dnia 7 kwietnia 2010 r.), co skarżący określa jako przekazanie bazy danych z informacjami o kursowaniu pojazdów [...] udostępnionej Spółce [...] na potrzeby witryny JakDojadę (www.jakdojade.pl). Przy tym skarżący tytułuje swój wniosek jako "wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej" jednocześnie wskazując w treści wniosku, że wnosi "o udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania". [...] S.A. w K. nie podjął działań w celu ustalenia rzeczywistej treści wniosku, zwłaszcza w sytuacji, gdy analiza przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej uzasadnia wniosek o istnieniu różnic w regulacji "ponownego wykorzystania informacji publicznej" i "udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania".

Nie ulega wątpliwości, że wnioskowana do udostępnienia w celu ponownego wykorzystania informacja przekazywana przez [...] S.A. w K. [...] Spółce z.o.o. z siedzibą w P. będąca w istocie informacją o sposobie zorganizowania i funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej w K. ma charakter informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Nie ulega też wątpliwości, że wniosek skarżącego został rozpatrzony przez [...] S.A. w K. negatywnie.

Analiza treści art. 23g ustawy o dostępie do informacji publicznej prowadzi do wniosku, że niezależnie od charakteru podmiotu zobowiązanego do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie, jak i przyczyn odmowy udostępnienia informacji publicznej w tym trybie, odmowa powinna mieć formę decyzji. Wśród rozstrzygnięć negatywnych w stosunku do wniosku o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania ustawa wyróżnia decyzje o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3, ust. 8-9) oraz decyzje o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania (art. 23g ust. 11), z tym że do decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej podejmowanych przez podmiot zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 23g ust. 12), a do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się wprost, przy czym ustawodawca nie wprowadza rozróżnienia w tym zakresie pomiędzy podmiotami będącymi i niebędącymi organami władzy publicznej.

[...] S.A. w K. nie uwzględniając wniosku skarżącego z tej przyczyny, że w ocenie tego podmiotu wniosek był "w istocie żądaniem umożliwienia stałego korzystania z systemu informatycznego [...] S.A. w K. i wykraczającym poza prawo żądania informacji, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej", nie wydał w tym zakresie decyzji, co oznacza, że postępowanie z "wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w zakresie bazy danych z informacjami o kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, która to baza danych jest obecnie w trybie ciągłym udostępniana spółce [...] na potrzeby serwisu internetowego JakDojadę.pl." nie zostało zakończone przez [...] S.A. w K. w formie przewidzianej prawem.

Mając na uwadze, że zarówno odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jak i odmowa przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, dla których ustawodawca przewidział formę decyzji nie mają cech aktu administracyjnego w jego materialnym rozumieniu, tj. nie stanowią konkretyzacji i indywidualizacji ogólnej i abstrakcyjnej normy materialnej prawa administracyjnego, a stanowią jedynie negatywną odpowiedź na wniosek w zakresie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, należy stanąć na stanowisku, że nie ma podstaw do oceny pism z dnia 28 lutego 2012 r., 12 marca 2012 r., 26 marca 2012 r. jako aktu administracyjnego zawierającego cztery jego konstytutywne elementy (oznaczenie organu, oznaczenie strony, rozstrzygnięcie i podpis), a zatem będącego decyzją administracyjną. Domniemanie formy decyzji administracyjnej jest konstrukcją służącą ochronie adresata działań organów administracji i nie może być wykorzystywane jako element ograniczający prawa tego adresata. Z tego względu odmowa udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania powinna nastąpić w drodze decyzji w jej formalnym rozumieniu z zachowaniem wszystkich jej elementów, o jakich stanowi art. 107 § 1-3 k.p.a.

W sytuacji, w której adresat wniosku skarżącego, tj. [...] S.A. w K. nie uwzględniając tego wniosku nie wydał w tym zakresie decyzji, należy stwierdzić, że podmiot ten pozostaje w bezczynności w kwestii rozpatrzenia wniosku z dnia 5 lutego 2012 r. "o ponowne wykorzystanie informacji publicznej".

Skoro wniosek skarżącego nie został załatwiony w sposób wskazany w ustawie, zaś bezczynność nie ustała także po wniesieniu skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w punkcie 1 sentencji wyroku, biorąc za podstawę art. 149 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. uwzględnił skargę zobowiązując [...] S.A. w K. do wydania w terminie 14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie z wniosku T.Z. z dnia 5 lutego 2012 r. "o ponowne wykorzystanie informacji publicznej".

Mając na uwadze okoliczność, że [...] S.A. w K. ustosunkował się do wniosku skarżącego chociaż w wadliwej formie zwykłych pism, Sąd nie stwierdził, aby bezczynność w niniejszej sprawie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nastąpiło na podstawie art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270).Powered by SoftProdukt