drukuj    zapisz    Powrót do listy

6361 Rejestr  zabytków, , Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Oddalono skargę
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, VIII SA/Wa 243/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 243/19 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2019-06-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-04-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Justyna Mazur
Leszek Kobylski
Marek Wroczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6361 Rejestr  zabytków
Skarżony organ
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński (sprawozdawca) Sędzia WSA Leszek Kobylski Sędzia WSA Justyna Mazur po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 11 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę. Sygn. akt VIII SA/Wa 243/19 POSTANOWIENIE Dnia 11 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński (sprawozdawca) Sędzia WSA Leszek Kobylski Sędzia WSA Justyna Mazur po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 11 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: poinformować Prezesa Rady Ministrów o istotnych naruszeniach prawa występujących w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. Syg. akt VIII SA/Wa 243/19 Uzasadnienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ.U z 2018 roku, poz. 1302 ze zm. dalej jako p.p.s.a.), informuje Prezesa Rady Ministrów o istotnych naruszeniach prawa do których doszło w toku rozpoznawania sprawy ze skargi [...] sp. z oo w R., w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia. Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2019 rok, nr [...] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy postanowienie [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] kwietnia 2018 roku w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego, że budynek zlokalizowany w R. przy ul. Ż. [...] jest utrzymany, zabezpieczony, konserwowany i zagospodarowany, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami( DZ.U z 2014 roku, poz. 1446). Wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony w dniu 22 lutego 2018 roku. Organ I Instancji wydał postanowienie dniu [...] kwietnia 2018 roku. Zażalenie na powyższe postanowienie zostało złożone przez [...] sp. z oo w R. w dniu [...] kwietnia 2018 roku. W dniu 11 maja 2018 roku organ pierwszej instancji przekazał zażalenie z aktami sprawy do rozpoznania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 20 lipca 2018 roku strona skarżąca wniosła do organu uzupełnienie zażalenia załączając orzeczenie techniczne – dotyczące stanu technicznego budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w R.. Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2019 roku Minister rozpoznał zażalenie z dnia [...] kwietnia 2018 roku. W toku rozpatrywania skargi w tej sprawie Sąd stwierdził istotne naruszenie prawa przez organ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci naruszenia przepisów art. 8, art. 12, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( DZ.U z 2017 roku, poz. 1257 ze zm. dalej k.p.a.). Naruszenie polegało na daleko idącej przewlekłości postępowania – przy rozpoznawaniu zażalenia na postanowienie organu I Instancji. Z przepisu art. 35 k.p.a. wynika obowiązek załatwienia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym winno nastąpić w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania. Przepis art. 36 k.p.a. przewiduje wprawdzie sytuację, w której czas załatwienia sprawy może być dłuższy, zobowiązuje jednak organ do powiadomienia o tym fakcie strony, z równoczesnym wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz przyczyn nie załatwienia sprawy w terminie. Należy zauważyć, przedmiotem postępowania było ocena prawidłowości odmowy wydania zaświadczenia. Procedura wydawania zaświadczeń zawarta w art. 217 – 220 k.p.a., określana jest mianem postępowania uproszczonego, stanowi odrębne postępowanie regulowane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Jest zasadniczo formą postępowania gabinetowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwraca uwagę, że organ od przekazania mu zażalenia w dniu 17 maja 2018 roku do dnia rozpoznania zażalenia w dniu 28 stycznia 2019 roku nie poinformował strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki w rozpoznaniu sprawy oraz terminie w jakim sprawa zostanie załatwiona. Wbrew ogólnej zasadzie szybkości postępowania wyrażonej w art. 12 k.p.a. przez okres ponad 8 miesięcy, organ nie podjął czynności zmierzających do ostatecznego załatwienia sprawy. Co istotne, braku działania organu w tym okresie nie sposób czymkolwiek uzasadnić. Sąd stwierdza, że nierespektowanie podstawowych zasad postępowania administracyjnego prowadzi do powstania z winy organu negatywnych skutków prawnych, a w szczególności nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Ponadto nie służy realizacji zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów do Państwa( art. 8 k.p.a.) Tak długi okres trwania postępowania stwarza stan niepewności dla strony, która nie wie czy będzie zwolniona od podatku od nieruchomości we wnioskowanym okresie. Dlatego też Sąd uznał za uzasadnione wystąpienie z niniejszą sygnalizacją. W związku ze stwierdzonymi w toku postępowania sądowoadministracyjnego, istotnymi naruszeniami prawa, Sąd postanowił skierować w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. informację do Prezesa Rady Ministrów sprawującego nadzór nad organem – Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z postanowieniami art. 155 § 2 p.p.s.a. Prezes Rady Ministrów postanowienie niniejsze rozpatrzy i powiadomi Sąd, w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ.U z 2018 roku, poz. 1302 ze zm. dalej jako p.p.s.a.), informuje Prezesa Rady Ministrów o istotnych naruszeniach prawa do których doszło w toku rozpoznawania sprawy ze skargi [...] sp. z oo w R., w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia.

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2019 rok, nr [...] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy postanowienie [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] kwietnia 2018 roku w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego, że budynek zlokalizowany w R. przy ul. Ż. [...] jest utrzymany, zabezpieczony, konserwowany i zagospodarowany, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami( DZ.U z 2014 roku, poz. 1446).

Wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony w dniu 22 lutego 2018 roku. Organ I Instancji wydał postanowienie dniu [...] kwietnia 2018 roku. Zażalenie na powyższe postanowienie zostało złożone przez [...] sp. z oo w R. w dniu [...] kwietnia 2018 roku. W dniu 11 maja 2018 roku organ pierwszej instancji przekazał zażalenie z aktami sprawy do rozpoznania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 20 lipca 2018 roku strona skarżąca wniosła do organu uzupełnienie zażalenia załączając orzeczenie techniczne – dotyczące stanu technicznego budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w R.. Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2019 roku Minister rozpoznał zażalenie z dnia [...] kwietnia 2018 roku.

W toku rozpatrywania skargi w tej sprawie Sąd stwierdził istotne naruszenie prawa przez organ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci naruszenia przepisów art. 8, art. 12, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( DZ.U z 2017 roku, poz. 1257 ze zm. dalej k.p.a.).

Naruszenie polegało na daleko idącej przewlekłości postępowania – przy rozpoznawaniu zażalenia na postanowienie organu I Instancji.

Z przepisu art. 35 k.p.a. wynika obowiązek załatwienia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym winno nastąpić w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania. Przepis art. 36 k.p.a. przewiduje wprawdzie sytuację, w której czas załatwienia sprawy może być dłuższy, zobowiązuje jednak organ do powiadomienia o tym fakcie strony, z równoczesnym wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz przyczyn nie załatwienia sprawy w terminie. Należy zauważyć, przedmiotem postępowania było ocena prawidłowości odmowy wydania zaświadczenia. Procedura wydawania zaświadczeń zawarta w art. 217 – 220 k.p.a., określana jest mianem postępowania uproszczonego, stanowi odrębne postępowanie regulowane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Jest zasadniczo formą postępowania gabinetowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwraca uwagę, że organ od przekazania mu zażalenia w dniu 17 maja 2018 roku do dnia rozpoznania zażalenia w dniu 28 stycznia 2019 roku nie poinformował strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki w rozpoznaniu sprawy oraz terminie w jakim sprawa zostanie załatwiona.

Wbrew ogólnej zasadzie szybkości postępowania wyrażonej w art. 12 k.p.a. przez okres ponad 8 miesięcy, organ nie podjął czynności zmierzających do ostatecznego załatwienia sprawy. Co istotne, braku działania organu w tym okresie nie sposób czymkolwiek uzasadnić. Sąd stwierdza, że nierespektowanie podstawowych zasad postępowania administracyjnego prowadzi do powstania z winy organu negatywnych skutków prawnych, a w szczególności nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Ponadto nie służy realizacji zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów do Państwa( art. 8 k.p.a.) Tak długi okres trwania postępowania stwarza stan niepewności dla strony, która nie wie czy będzie zwolniona od podatku od nieruchomości we wnioskowanym okresie. Dlatego też Sąd uznał za uzasadnione wystąpienie z niniejszą sygnalizacją.

W związku ze stwierdzonymi w toku postępowania sądowoadministracyjnego, istotnymi naruszeniami prawa, Sąd postanowił skierować w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. informację do Prezesa Rady Ministrów sprawującego nadzór nad organem – Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z postanowieniami art. 155 § 2 p.p.s.a. Prezes Rady Ministrów postanowienie niniejsze rozpatrzy i powiadomi Sąd, w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt