drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Inne, Oddalono skargę kasacyjną, OSK 1541/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

OSK 1541/04 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2005-06-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-10-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Gliniecki
Joanna Runge -Lissowska /przewodniczący sprawozdawca/
Zygmunt Niewiadomski
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
II SA 4305/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-21
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 763 par. 6 ust. 5
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 art. 219
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 ze zm.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Tezy

Począwszy od 1 stycznia 2004 r. spółka jawna przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zachowuje dotychczasowy numer REGON.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2005 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Spółki z o.o. T.-T. w Sz. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2004 r. 6/II SA 4305/03 w sprawie ze skargi Spółki z o.o. T.-T. w Sz. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o numerze REGON - oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 maja 2004 r., 6/II SA 4305/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę "T.-T." Sp. z o.o. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zmianie regon. Spółka z o.o. "T.-T." wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Sz. o wydanie zaświadczenia o numerze regon po przekształceniu się ze spółki jawnej w spółkę z o.o. Urząd ten, na podstawie par. 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej /Dz.U. nr 69 poz. 763 ze zm./, zwanego dalej "rozporządzeniem", dnia 11 lipca 2003 r. nadał Spółce nowy numer identyfikacyjny. Spółka nie zgadzając się na nadanie nowego numeru wystąpiła pismem z dnia 21 lipca 2003 r., o wydanie zaświadczenia o określonej treści, tj. potwierdzenia posiadania dotychczasowego numeru, nadanego jej jako spółce jawnej. Pismem z dnia 12 września 2003 r. Urząd Statystyczny w Sz. wyjaśnił, iż prawidłowo został nadany nowy numer, a Spółka traktując to pismo jako postanowienie wniosła na nie zażalenie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który odpowiedział na nie pismem z dnia 16 października 2003 r., traktując je jako skargę. Spółka uznała, że jest to postanowienie i wniosła na nie skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo, uznał, że pisma wydane przez organy obu instancji są postanowieniami w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o określonej treści, wydanymi w trybie art. 219 Kpa, zatem podlegającymi zaskarżeniu, jednak skargę uznał za nieuzasadnioną. Sąd wyjaśnił, że żądanie przez Spółkę zaświadczenia o nadanym jej pierwotnie numerze identyfikacyjnym jest nieuzasadnione, gdyż zaświadczenia o takiej treści byłoby niezgodne ze stanem rzeczywistym skoro organ, działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz.U. nr 88 poz. 439 ze zm./ i rozporządzenia, nadał nowy numer. Przepisy rozporządzenia wymieniają enumeratywnie przypadki zachowania pierwotnego numeru regon w przypadkach przekształcenia spółek, jednakże przekształcenie jakie miało miejsce w skarżącej Spółce nie mieściło się w tym katalogu- skonkludował Sąd.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła "T.-T." Sp. z o.o., reprezentowana przez radcę prawnego, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy Wojewódzkiemu Sądowi do ponownego rozpoznania, bądź uchylenia i rozpoznania skargi i zarzucając naruszenie prawa materialnego: tj. art. 553 Ksh poprzez jego niezastosowanie, par. 6 ust. 5 rozporządzenia przez błędną jego wykładnię polegającą na przyjęciu, iż w przypadkach przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. nadaje się nowy numer regon, art. 178 i art. 184 Konstytucji RP poprzez ich niezastosowanie; naruszenie art. 1 par. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. nr 153 poz. 1269/ poprzez błędne uznanie, że działalność organów w przedmiotowej sprawie jest zgodna z prawem; naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 113 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ poprzez nie wyjaśnienie dostatecznie sprawy, co miało wpływ na jej wynik.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez niezastosowanie art. 553 Ksh jest nietrafny. O niewłaściwym zastosowaniu przez sąd administracyjny przepisów prawa materialnego można mówić wówczas, jeżeli przepisy tego prawa mogły mieć zastosowanie w postępowaniu przed tym sądem. Przepisy kodeksu spółek handlowych do takich nie należą, pozostając poza dziedziną administracji publicznej w rozumieniu art. 1 par. 1 cytowanej wyżej ustawy o ustroju sądów administracyjnych.

Niezasadny jest również zarzut naruszenia art. 1 par. 2 tej ustawy. Pomijając już to, że nie został on postawiony zgodnie z wymaganiami art. 174 cytowanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonał oceny zaskarżonego postanowienia pod względem zgodności z prawem, a takie kryterium przepis ten wskazuje. O jego naruszeniu możnaby mówić wówczas, gdyby Sąd pod innym kątem ocenił działalność organów administracji.

Tak samo należy ocenić zarzut naruszenia art. 178 i art. 184 Konstytucji RP przez jego niezastosowanie. Wprost przeciwnie akta postępowania sądowoadministracyjnego, wydane rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie świadczą o tym, iż Sąd przepisy te zastosował w tym sensie, że ocenił zaskarżone orzeczenia organów pod względem zgodności z obowiązującymi w dacie ich wydania przepisami. To, iż art. 174 pkt 1, to o ten przepis zdaje się chodzić skarżącej, określa jak należy rozumieć zasady niezawisłości sędziego nie oznacza, że Sąd dokonujący oceny zgodności działania organu administracji z prawem odniósł się także do aktów rangi podustawowej, naruszył ten przepis przez jego niezastosowanie.

Nietrafny jest też zarzut naruszenia art. 113 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zawiera on dwa paragrafy i rzeczą profesjonalisty sporządzającego skargę kasacyjną jest dokładne wskazanie o naruszenie którego przepisu chodzi. Naczelny Sąd Administracyjny jest z mocy art. 183 par. 1 tej ustawy, związany granicami skargi i nie jest uprawniony ani zobligowany do domyślania się o co w istocie idzie skarżącemu.

Co zaś tyczy się zarzutu błędnej wykładni par. 6 ust. 5 rozporządzenia to nie można z nim się zgodzić.

W dacie wydawania postanowień przez organy przepis ten stanowił, że nie powoduje nadania nowego numeru regon przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i odwrotnie oraz spółki cywilnej w spółkę handlową. Skarżąca zaś będąca wcześniej spółką jawną przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a wobec tego jej przekształcenie nie mieści się katalogu określonym tym przepisem. Zmiana tego przepisu poprzez nadanie mu od dnia 1 stycznia 2004 r. nowego brzmienia, przewidującego, iż przekształcenie spółki handlowej w inną taką spółkę nie wymaga nadania nowego numeru regon taką interpretację tego przepisu tylko potwierdza. Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że organy działały zgodnie z prawem nadając nowy numer identyfikacyjny i co za tym idzie odmawiając skarżącej wydania zaświadczenia o żądanej przez nią treści.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 184 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt