drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 373/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 373/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-05-13
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Monika Nowicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 143/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-06
I OZ 917/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01
I OSK 82/11 - Wyrok NSA z 2011-12-07
II SA/Wr 522/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 67 § 5 i 194 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 522/04 o odrzuceniu zażalenia D. W. na postanowienie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ze skargi D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2004 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił wniosek skarżącej D. W. o wyłączenie sędziego WSA Andrzeja Ciska, sędziego WSA Mieczysława Górkiewicza oraz sędziego WSA Alicji Palus. Postanowienie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej adwokatowi C. W. w dniu 30 grudnia 2009 r., a skarżącej osobiście w dniu 12 stycznia 2010 r.

W dniu 18 stycznia 2010 r. skarżąca złożyła osobiście w Sądzie zażalenie na powyższe postanowienie.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie D. W. Jak wskazał Sąd doręczenie skarżącej postanowienia z dnia 18 grudnia 2009 r. było bezskuteczne dla rozpoczęcia biegu siedmiodniowego terminu do złożenia zażalenia na to postanowienie. Termin ten biegł bowiem do chwili doręczenia powyższego postanowienia pełnomocnikowi skarżącej, to jest od dnia 30 grudnia 2009 r. Doręczenie zaś skarżącej wspomnianego postanowienia w dniu 12 stycznia 2010 r. miało charakter jedynie informacyjny, gdyż informowało ją o treści podjętego z jej wniosku rozstrzygnięcia. W konsekwencji powyższego, złożenie zażalenia przez skarżącą w dniu 18 stycznia 2010 r., chociaż miał miejsce w ciągu 7 dni od doręczenia skarżącej odpisu postanowienia z dnia 18 grudnia 2009 r., nastąpiło z uchybieniem terminu do jego wniesienia, gdyż bieg tego terminu rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2009 r., a nie w dniu 12 stycznia 2010 r.

Na powyższe postanowienie D. W. wniosła zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 67 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) – Jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że doręczenie dokonane pod adresem strony jest bezskuteczne wobec pełnomocnika, a więc nie wywiera skutku procesowego (vide: B. Dauter, B. Gruszczyńskl, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 224). Mając powyższe na uwadze należy podzielić stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wyrażone w zaskarżonym postanowieniu, że w sprawie niniejszej termin do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 18 grudnia 2009 r. w przedmiocie wyłączenia sędziów zaczął swój bieg od dnia doręczenia tego postanowienia ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi tj. od dnia 30 grudnia 2009 r. W takiej sytuacji wniesienie przez skarżącą w dniu 18 stycznia 2010 r. zażalenia nastąpiło z uchybieniem 7 dniowego terminu przewidzianego w art. 194 § 2 p.p.s.a. Należy zatem uznać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu prawidłowo zaskarżonym postanowieniem z dnia 25 lutego 2010 r. odrzucił zażalenie D. W. na postanowienie z dnia 18 grudnia 2009 r. w przedmiocie wyłączenia sędziów jako wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego dla dokonania takiej czynności procesowej w art. 194 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.Powered by SoftProdukt