drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, , Wójt Gminy, oddalono skargę, II SAB/Kr 128/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 128/12 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2012-09-26 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2012-07-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Agnieszka Nawara-Dubiel
Ewa Rynczak /przewodniczący/
Małgorzata Brachel - Ziaja /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Sygn. powiązane
I OSK 106/13 - Wyrok NSA z 2013-04-24
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak Sędziowie : WSA Agnieszka Nawara-Dubiel WSA Małgorzata Brachel-Ziaja (spr.) Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2012 r. sprawy ze skargi W.Z. na bezczynność Wójta Gminy J. skargę oddala

Uzasadnienie

W dniu 8 czerwca 2012 roku wniosłem do Wójta Gminy J. o udostępnienie kopii następujących dokumentów

1. Zarządzenia Wójta Gminy J. ustalające zasady i tryb opracowania projektów organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013,

2. Kopii projektów organizacji Zespołu Szkół Publicznych w J. wraz z ewentualnymi aneksami,

3. Zarządzenia Wójta Gminy J. w sprawie zatwierdzenia projektów organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013 - dla wszystkich szkół z Gminy J.,

4. Kopii całej korespondencji pomiędzy Wójtem Gminy J. i Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w J. dotyczącej opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013.

Strona podała, iż po dokumenty zgłosi się osobiście.

Pismem z dnia 25 czerwca 2012 Wójt poinformował W.Z. , iż zarządzenie ustalające zasady i tryb opracowania oraz zatwierdzenia projektów organizacji szkół na rok 2012 - 2013 jest udostępnione na stronie Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt poinformował ponadto skarżącego, że kopia projektów organizacji Zespołu Szkół nie posiada waloru informacji publicznej, gdyż nie odnosi się do sfery faktów czyli istniejącego już stanu rzeczy. Wójt wskazał również, że kopie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych zostały sporządzone i są do odebrania w biurze ZEAS-u , pok. nr 20, wraz z korespondencją dot. zatwierdzenia tych arkuszy.

W dniu 5 lipca 2012 roku W.Z. wniósł skargę na bezczynność Wójta Gminy J., polegającą na nierozpoznaniu wymienionego wyżej wniosku o udzielenie informacji publicznej. Skarżący domaga się zobowiązania Wójta Gminy J. do rozpoznania wniosku w terminie wyznaczonym przez Sąd oraz zasądzenia kosztów postępowania na jego rzecz.

W uzasadnieniu skargi W.Z. wskazał, że nie otrzymał odpowiedzi na 3 pkt jego wniosku, zaś sposób załatwienia jego wniosku odnośnie jego punktów 2 i 4 nie satysfakcjonuje go i w jego ocenie ma na celu zwłokę w załatwieniu związanej z udostępnieniem informacji publicznej Ponadto skarżący wywiódł, że przedmiotowa sprawa należy do kognicji sądu administracyjnego, bowiem wskazane we wniosku informacje stanowią informacje publiczne., a Wójt Gminy J. pozostaje w bezczynności.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy J. wniósł o jej oddalenie wskazując, że skarga jest niezasadna. Wskazał, że dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym, co nie pozwala zainteresowanemu zapoznać się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu (bądź podmiotu niebędącego organem władzy publicznej) o udzielenie informacji. Nieprawdą jest, aby skarżący nie otrzymał odpowiedzi na pkt 3 jego wniosku, gdyż na początku pisma w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości poinformowano skarżącego, że zarządzenie wójta Gminy ustalające zasady i tryb opracowania oraz zatwierdzania projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013 jest udostępnione na stronie BIP (stanowi jeden załącznik do Zarządzenia).

Jeżeli chodzi z kolei o żądania zawarte w pkt 2 i 4, to w dalszej części pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek zawarto informację, iż nie stanowią one informacji publicznej. Jeżeli zaś żądanie nie dotyczy informacji publicznej, organ powinien powiadomić podmiot żądający udostępnienia informacji pismem, że jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W takiej sytuacji organ nie jest zobowiązany do wydania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej decyzji o odmowie ich udostępnienia.

Przesłane przez dyrektora Szkoły arkusze organizacyjne niezatwierdzone przez organ nadzoru nie stanowiły informacji publicznej. Po ich zatwierdzeniu zostały udostępnione skarżącemu, o czym został poinformowany pismem z dnia 13 lipca 2012 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270), dalej w skrócie "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Natomiast § 2 cytowanego artykułu w pkt 8 w związku z pkt 4 precyzuje, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów, w tym na bezczynność w dokonywaniu czynności materialno - technicznych z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień wynikających z przepisów prawa.

W przedmiotowej sprawie skarżący zarzuca bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwaną dalej "u.d.i.p.".

Na wstępie należy wskazać, że w niniejszej sprawie Sąd podziela pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. (sygn. akt I OSK 601/05), że skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się jedynie do decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, a zatem k.p.a. nie ma zastosowania do pozostałych czynności podejmowanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej , które mają charakter czynności materialno - technicznych z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Wprawdzie art. 52 § 3 p.p.s.a. stanowi, że warunkiem dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jednak bezczynność nie wchodzi w zakres pojęcia "akty lub czynności", a skoro ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych dodatkowych środków prawnych przeciwko czynnościom podejmowanym przez organy w ramach udzielania informacji publicznej (poza odwołaniem od decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania), należy uznać, że skarga na bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej jest dopuszczalna bez wzywania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 52 § 3 p.p.s.a., a zatem w niniejszej sprawie nie zachodziły podstawy do odrzucenia skargi.

Przechodząc do oceny zasadności skargi należy w pierwszej kolejności wskazać, że informacje udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej nie podlegają udostępnieniu na wniosek. Tak więc odnośnie do pkt 1 i 3 wniosku, które obejmowały udostępnienie zarządzenia Wójta Gminy J. ustalającego zasady i tryb opracowania projektów organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013 oraz zarządzenia Wójta Gminy J. w sprawie zatwierdzenia projektów organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013 - dla wszystkich szkół z Gminy J., należy wskazać, że skarga jest bezzasadna.

Natomiast co do pozostałych punktów wniosku, a więc kopii projektów organizacji Zespołu Szkół Publicznych w J. z ewentualnymi aneksami i kopii całej korespondencji pomiędzy Wójtem Gminy J. i Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w J. dotyczącej opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013, należy rozważyć, czy stanowią one informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Słusznie bowiem zauważono w odpowiedzi na skargę, że jeżeli żądanie strony nie ma charakteru informacji publicznej, to nie ma podstaw do wydawania decyzji, lecz należy wnioskodawcę poinformować pismem, ze sprawa nie dotyczy informacji publicznej (zob. wyrok NSA z 25 marca 2003 r., II SA 4059/2002, LEX nr 78063 oraz wyrok NSA z 17 grudnia 2003 r., II SA/Gd 1153/03, LEX nr 299295).

Wójt Gminy J. przedłożył do akt sprawy opinię prawną dotyczącą tej kwestii. Wskazano w niej:

Odpowiadając na pytanie dotyczące charakteru prawnego projektów organizacji Zespołu Szkół Publicznych n J. uraz z ewentualnymi aneksami pod kątem norm u.d.i.p. trzeba na początku ustalić status prawny/charakter prawny arkuszy organizacyjnych szkół wynikający z norm prawa oświatowego powszechnie obowiązującego.

Zgodnie z treścią § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól:,, l.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych".

Z powyżej przytoczonego przepisu prawnego ww. rozporządzenia wynika, że: 1) arkusz organizacyjny szkoły jest indywidualnym aktem organizacyjnym zaadresowania wewnętrznego określającym szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki; 2) dyrektor szkoły posiada obowiązek do jego opracowania, przygotowania do dnia 30 kwietnia każdego roku; 3) opracowany przez dyrektora projekt arkusza organizacji szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

W konsekwencji powyższych ustaleń trzeba stwierdzić, że dyrektor szkoły przygotowuje projekt arkusza organizacyjnego, który po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę stanowi przewidzianą normami prawa powszechnie obowiązującego szczegółową podstawę (dokument urzędowy) organizacji nauczania, wychowania i opieki w konkretnej szkole posiadającej status prawny zakładu administracyjnego.

Arkusz organizacyjny szkoły powstaje w wyniku współdziałania pomiędzy dyrektorem szkoły a organem prowadzącym szkołę. Jest to współdziałanie o charakterze niesformalizowanym do końca, gdyż przepisy prawne powszechnie obowiązujące nie regulują bliżej tej kwestii, pozostawiając jego praktyczne wykonanie statutowi szkoły i inwencji/zarządzeniom organu prowadzącego szkołę.

Jest oczywiste, że organ posiadający kompetencje do zatwierdzenia przygotowanego projektu może domagać się jego odpowiedniej zmiany, gdyż z tytułu zatwierdzenia projektu ponosi odpowiedzialność za jego treść.

Oznacza to w praktyce, że treść zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły może się różnić od przedłożonego projektu do zatwierdzenia.

Trzeba w związku z tym stwierdzić, że podmiot wnioskujący o udostępnienie projektu arkusza jako spełniającego, jego zadaniem, przesłanki informacji publicznej - wnioskuje o dostęp do informacji, pewnych danych - których przedmiotem są zamierzenia, plany, "przyszłościowe", proponowane rozwiązania organizacyjne - jeszcze nie zatwierdzone, nie zaakceptowane przez organ prowadzący szkołę. Trzeba zatem w tym miejscu zapytać, czy projekt dokumentu urzędowego może stanowić informację publiczną w rozumieniu u.d.i.p.

(...) Trzeba także zdefiniować, ustalić znaczenie pojęcia informacji publicznej w świetle Konstytucji RP i norm u.d.i.p. - po to, by móc ocenić i uargumentować, czy projekt arkusza organizacyjnego szkoły spełnia cechy informacji publicznej w rozumieniu art. 1 w zw. z art. 6 u.d.i.p.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnych lub majątkiem Skarbu Państwa. W myśl art. 61 ust. 2 Konstytucji RP prawo do uzyskiwania informacji obejmuje zatem dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Przywołane normy konstytucyjne są interpretowane w nauce prawa i orzecznictwie sądowym jako określające u sposób jednoznaczny formę dostępu do informacji, a to jedynie poprzez wgląd w dokumenty oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów zobowiązanych do udzielenia informacji. Oznacza to, że ustanawiając konstytucyjne prawo do informacji publicznej, polski ustrojodawca przyjął rozwiązanie podobne do już istniejących w innych państwach, oparte na koncepcji wglądu obywateli w dokumenty publiczne. (...)

Z założeniami polskiego ustrojodawcy koresponduje treść u.d.i.p. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, "każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym ustawą".

Ponieważ powyższa definicja zawiera niedookreślone pojęcia, co powoduje problemy w jej stosowaniu, ustawodawca zwykły w art. 6 u.d.i.p. dokonuje jej dookreślenia przez wyliczenie, jakie informacje i dokumenty podlegają udostępnieniu, jako informacja publiczna.

W myśl art. 6 u.d.i.p.: "udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności -treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu Kodeksu Karnego, c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych (....)".

Co niezwykle istotne ustawodawca zdefiniował w art. 6 ust. 2 u.d.i.p. pojęcie dokumentu, stanowiąc, że "Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy".

Brzmienie art. 1 w zw. z art. 6 u.d.i.p. upoważnia do przyjęcia przez podmioty stosujące prawo i przez sądy administracyjne, że informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które władzę publiczną realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji (por. wyrok NSA z 30 października 2002 r. II S.A. 1956/02).

Jednocześnie w sądownictwie administracyjnym formułowana jest teza, że Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych niezależnie, do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.

Informację publiczną stanowi, więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r. II SA/Wa 721/08 Lex nr 423325).

W tym miejscu wymaga rozwinięcia teza podnosząca, że informacja publiczna dotyczy sfery faktów i że jest to dokument urzędowy dotyczący spraw publicznych. Na instytucje dostępu do informacji publicznej trzeba spojrzeć także z punktu widzenia nauki administracji, prakseologii i teorii organizacji i zarządzania.

Zanim dojdzie do sporządzenia ostatecznej końcowej postaci dokumentu urzędowego, którego treść dotyczy spraw publicznych i zarazem mieści się w kompetencjach podmiotu, który sporządza dany dokument, istnieje faza przygotowawczo-organizacyjna tego dokumentu urzędowego. Przygotowywane są różne propozycje, warianty jego brzmienia, które bierze pod uwagę podmiot właściwy do sporządzenia dokumentu urzędowego. Jednocześnie w fazie przygotowania dokumentu urzędowego każdy ma prawo do błędu, po to jest ta faza, żeby potencjalne błędy, potknięcia, mniej optymalne rozwiązania eliminować. Każdy, nawet pracownik administracji publicznej, czy też funkcjonariusz publiczny ma prawo do tego, aby zanim sporządzi dokument urzędowy w formie i trybie przewidzianymi przepisami prawa - najpierw przygotować jego wersję wstępną, która jako działanie organizacyjno-wewnętrzne nie podlega udostępnieniu jako informacja publiczna.

W związku z tym projekt dokumentu urzędowego nie dotyczy tego co jest w sprawie publicznej, nie dotyczy tego co będzie w sprawie publicznej. W konsekwencji nie dotyczy zatem spraw publicznych, gdyż stanowi jedynie propozycję do rozważenia mającą znaczenie przygotowawcze, organizacyjne, wstępne dla dokumentu urzędowego, który wypowiada się wiążąco, na podstawie odpowiedniej normy kompetencyjnej o sprawach publicznych.

Na tle powyższych uwag trzeba przyjąć, że projekt arkusza organizacyjnego przygotowany przez dyrektora szkoły nie jest dokumentem urzędowym i nie stanowi informacji publicznej o sprawach publicznych Jest lo informacja dla organu prowadzącego szkołę o tym jak może wyglądać informacja publiczna w sprawie publicznej jaką jest szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki \v danym roku szkolnym. Dopiero z chwilą zatwierdzenia przez organ prowadzący szkole przygotowanego przez dyrektora szkoły projektu arkusza organizacyjnego szkoły - przybiera on postać dokumentu urzędowego podlegającego udostępnieniu na zasadach i w trybie u.d.i.p..

Na tle tego wniosku trzeba ustosunkować się do tez wyroku WSA w Gliwicach z 2009-06-19, IV SAB/G1 30/09, na kanwie sprawy, w której skarżąca wystąpiła do Starosty Powiatu T., a więc do organu administracji publicznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z wnioskiem o udostępnienie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez powiat (...).

Jak stwierdził WSA w Gliwicach: "W sprawie bezsporne jest, że treść tych dokumentów stanowi informację publiczną". Dalej WSA wyjaśnia, iż: "Stosowanie do uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, póz. 624) arkusz organizacji określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. W arkuszu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Dokument ten jest opracowywany przez dyrektora szkoły bądź innej placówki wskazanej w w/wym. rozporządzeniu i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę lub placówkę do dnia 30 maja każdego roku. Natomiast zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 z wyjątkiem szkol i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu".

Zdaniem WSA w Gliwicach: "Powyższe prowadzi do wniosku, że Starosta powinien dysponować egzemplarzem przedmiotowego dokumentu przedłożonego do zatwierdzenia przez dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez powiat, z racji zadań oraz kompetencji wynikających z przepisów prawa oświatowego. Z odpowiedzi udzielonej skarżącej w piśmie z dnia [...] r. wynika, że Starosta dysponuje kopiami tych dokumentów. Okoliczność, że oryginały łych dokumentów są w posiadaniu dyrektorów jednostek nie oznacza natomiast, ze sporządzone w formie odpisu czy kopii egzemplarze tych dokumentów, nie mogą być udostępnione przez organ, który je posiada. Należy zatem stwierdzić, że nie było podstaw do wskazania zainteresowanemu, iż powinien zwrócić się o udostępnienie tych dokumentów do dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych dysponujących ich oryginałami i pozostawieniu w gestii tych podmiotów decyzji co do udostępnienia tych dokumentów i zawartych w nich danych. Ty\ko w sytuacji rzeczywistego nieposiadania żądanych informacji Starosta byłby zwolniony z obowiązku ich udostępnienia. Skoro jednak taka sytuacja w sprawie nie zachodzi, zaś organ wnioskowanej informacji nie udostępnił ani nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia, to należało uznać, że pozostaje w bezczynności".

Oceniając powyższy wyrok, trzeba stwierdzić i podkreślić, że WSA w Gliwicach nie uczynił rozróżnienia pomiędzy zatwierdzonym przez organ prowadzący szkołę arkuszem organizacyjnym szkoły, co do którego słusznie ustalił, że jest informacją publiczną a projektem tego arkusza przygotowanym przez dyrektora szkoły i przedłożonym do zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę, który to projekt - jak to zostało wywiedzione w niniejszej opinii - nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. l w zw. z art. 6 u.d.i.p.

Przedłożony przez dyrektora szkoły przygotowany projekt arkusza organizacyjnego stanowi "zwyczajną" informację (propozycję, projekt) o tym jakie brzmienie może mieć informacja publiczna w rozumieniu postanowień u.d.i.p., czyli projekt arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę, który z chwilą zatwierdzenia nabiera atrybutów dokumentu urzędowego. Trzeba zwrócić uwagę, że strona skarżąca złożyła wniosek o udostępnienie arkuszy organizacyjnych szkoły a nie projektów tych arkuszy. W związku z nie wytyczeniem przez Sąd granicy pomiędzy pojęciem arkusza organizacyjnego i pojęciem projektu arkusza organizacyjnego - tezy Jego wyroku znajdują zastosowanie tylko do arkusza w ścisłym znaczeniu, czyli projektu zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

Stąd rozpatrywany wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-19, IV SAB/G1 30/09, nie ma bezpośredniego znaczenia dla kwalifikacji prawnej prawidłowości stosowania prawa w przedmiotowej sprawie przez Wójta Gminy J., który słusznie ustalił, że projekt arkusza organizacyjnego szkoły nie stanowi informacji publicznej w świetle art. 1 w zw. z art. 6 u.d.i.p. i poinformował o tym odpowiednim pismem, zgodnie z prawem i linią orzecznictwa. Wnioskującego

(...) Ustosunkowując się do problemu polegającego na tym, czy cała korespondencja pomiędzy Wójtem Gminy J. a Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w J. związana/dotycząca opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013, - posiada przymioty, atrybuty informacji publicznej - warto przytoczyć wyrok NSA z 2010-07-15, I OSK 707/10. W przywołanym wyroku WSA trafnie konkluduje: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a/ ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu na zasadach w niej określonych podlegają dane publiczne, ale tylko takie, które mają treść i postać dokumentów urzędowych. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 2 cytowanej ustawy dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w rozumieniu Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Zatem nie każdy dokument jest dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy. O tym, czy wewnętrzna korespondencja urzędowa ma charakter dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 6 ust. l pkt 4 lit. a/ ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje zawarta w niej informacja. Musi mieć ona charakter informacji, o jakiej mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, a więc dotyczyć sprawy publicznej (...) Ograniczenie dostępu do tzw. korespondencji wewnętrznej podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej ma związek z tym, że dokumenty takie zazwyczaj mają charakter roboczy i często podlegają zmianie O ile więc nie odnoszą się do spraw publicznych, a jedynie do spraw organizacyjnych i porządkowych i nie są umieszczone w aktach sprawy, o tyle nie podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej".

Ponieważ powyżej zostało wywiedzione, że projekt arkusza organizacyjnego szkoły nie jest dokumentem urzędowym i nie stanowi informacji publicznej (informacji o sprawach publicznych) należy przyjąć, ze wewnętrzna korespondencja pomiędzy Wójtem Gminy J. a Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w J. związana / dotycząca / opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013 - także nie stanowi informacji publicznej u rozumieniu art. 1 w zw. z art. 6 u.d.i.p.

Stanowisko to jest spójne z linią orzeczniczą NSA, zaprezentowaną w wyroku NSA z 2012-06-21, sygn. I OSK 666/12. zgodnie z którą korespondencja e-mailowa członków rządu i ich asystentów dotycząca procesu legislacyjnego nie jest informacją publiczną. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdza, ze korespondencję elektroniczną urzędników należy znać za dokumenty wewnętrzne, niemające waloru informacji publicznej - mimo że dotyczą sfery publicznej. Taki dokument jest wyrazem czynności roboczych, uzgadniania stanowisk - powiedziała sędzia I.K. , uzasadniając orzeczenie NSA. - A skoro nie jest informacją publiczną, nie może podlegać udostępnieniu, niezależnie od tajemnicy korespondencji .

W konkluzji końcowej trzeba stwierdzić, że mając na uwadze powyższe ustalenia dokonane w pkt II. 3. ekspertyzy - Wójt Gminy J. prawidłowo ustalił, że co do zasady korespondencja pomiędzy Wójtem Gminy J. a Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w J. związana / dotycząca / opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013 - nie stanowi informacji publicznej, poza tym fragmentem korespondencji, o której jest mowa w piśmie Wójta Gminy J. z dnia 13.07.2012 . W piśmie tym Wójt Gminy J. informuje Wnioskującego i Skarżącego, że kopie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych zostały sporządzone i są do odebrania w biurze ZEAS-u, pok.nr 20, wraz z korespondencją dot. zatwierdzenia w/w arkuszy.

III. Wnioski końcowe

Mając na uwadze, że w myśl postanowień u.d.i.p. Wójt Gminy J. powinien był załatwić wniosek w możliwy sposób określony w ustawie, a więc przez:

1/ udzielenie informacji publicznej,

2/ udzielenie w formie pisma - zawiadomienia odpowiedzi, że wniosek nie znajduje podstawy w przepisach prawa, gdy żądanie nie dotyczy informacji publicznej, lub obowiązuje inny tryb udostępniania informacji /art. 1 ust.2 ustawy/.

3/ odmowę udostępnienia informacji publicznej lub umorzenie postępowanie administracyjne w formie decyzji administracyjnej /art. 16 ustawy/.

4/ odmowę udostępniania informacji publicznej - przetworzonej, ze względu na nie wykazanie, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego - w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim wezwaniu do przedstawienia, że przetworzenie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego /art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy/,

- to wobec trafnych Jego konkluzji, że projekty arkuszy organizacyjnych Zespołu Szkół Publicznych w J. wraz z ewentualnymi aneksami; 2) cała korespondencja pomiędzy Wójtem Gminy J. a Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w J. związana /dotycząca/ opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013 (poza fragmentem tej korespondencji dołączonej do zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły), - nie posiadają cech informacji publicznej w rozumieniu u.d.i.p. - słusznie posłużył się formą pisma z dnia 25.06.2012, a następnie pismem z dnia 13.07.2012 adresowanym do Wnioskującego/Skarżącego. W konsekwencji nie pozostaje w bezczynności w stosunku do żądań Wnioskującego, o których jest mowa w skardze do WSA w Krakowie".

Całkowicie podzielając stanowisko wyrażone w zacytowanej opinii należało dojść do wniosku, że w niniejszej sprawie nie zaistniała bezczynność w rozpoznaniu wniosku skarżącego o udzielenie informacji publicznej, a więc skarga W.Z. jako bezzasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270).Powered by SoftProdukt