drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Administracyjne postępowanie, Minister Budownictwa, Oddalono zażalenie, I OZ 724/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 724/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-09-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Stojanowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I OZ 711/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 712/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 713/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 714/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 715/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 716/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 717/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 720/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 721/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 722/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 723/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I SA/Wa 573/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-07
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 282 par. 2 , art. 257, art. 184 w zw. z art. 197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 25 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 lipca 2008 r. pozostawił bez rozpoznania wniosek S. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że pełnomocnik S. W. – Z. W. wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu prawa pomocy. Z uwagi na fakt, że wniosek ten nie został złożony na urzędowym formularzu, Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku poprzez wypełnienie i nadesłanie tego formularza w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 23 czerwca 2008 r., zatem Sąd stwierdził, że termin do wykonania wezwania upłynął w dniu 30 czerwca 2008 r. Ponieważ do tej daty skarżący nie dokonał powyższej czynności, zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 11 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Na skutek złożenia przez pełnomocnika S. W. sprzeciwu od tego zarządzenia, stosownie do art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej powoływanej jako P.p.s.a), utraciło ono moc.

Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 lipca 2008 r., na podstawie art. 257 P.p.s.a., pozostawił wniosek S. W. o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. W uzasadnieniu wskazał, że skarżący w wyznaczonym terminie nie złożył wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu.

Na powyższe postanowienie S. W. reprezentowany przez Z. W. złożył zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 252 § 2 P.p.s.a., wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. Zgodnie natomiast z art. 257 P.p.s.a. wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

W sprawie jest niesporne, że skarżący pomimo wezwania go do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu wezwania tego nie wykonał. Wobec tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo pozostawił jego wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 z związku z art. 197 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt