drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Rada Miasta, Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, IV SA/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-09-19  
Data wpływu
2012-01-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Łukasz Krzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 2961/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 152, art. 156 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki po rozpoznaniu w dniu 19 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na uchwałę Rady W. z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: sprostować z urzędu niedokładność w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 184/12 w ten sposób, że w pkt III tenoru wyroku po słowie uchwała dopisać "w zakresie określonym w pkt I i pkt II".

Uzasadnienie

Stosownie do treści przepisu art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej jako "ppsa" Sąd może z urzędu lub na żądanie stron sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W niniejszej sprawie, w pkt III sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r. pojawiła się niedokładność w zakresie określenia w jakim zakresie zaskarżona uchwała nie będzie mogła być wykonana do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2012 r. Sąd stwierdził nieważność: § 48 uchwały Rady W. z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. [...] (pkt I) oraz załącznika graficznego w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem [...] (pkt II). Konsekwencją stwierdzenia nieważności uchwały w części (a więc uwzględnienia skargi w tej części) jest obowiązek określenia przez Sąd czy i w jakim zakresie zaskarżony akt nie może być wykonany (art. 152 ppsa).

Przy czym oczywistym jest, że wstrzymanie wykonania aktu - o ile nie został on wyeliminowany z obrotu w całości - może dotyczyć wyłącznie jego postanowień w części, w jakiej zostały zakwestionowane przez Sąd.

Celem orzekającego w dniu 10 lipca 2012 r. Sądu było stąd rozstrzygnięcie, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku w zakresie określonym w pkt I i II. Potwierdza to wprost uzasadnienie orzeczenia, w którym to nie wskazano żadnych przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania uchwały w całości. Jedynie na skutek niedokładności w formułowaniu pkt III tenoru wyroku po słowie "uchwała" pominięto słowa "w zakresie określonym w pkt I i pkt II", wobec czego sentencja wyroku wymagała sprostowania.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ppsa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z urzędu sprostował wskazaną niedokładność w sentencji wyroku z dnia 10 lipca 2012 r.Powered by SoftProdukt