drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 917/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 917/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-10-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-09-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Borowiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SA/Wr 522/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-21
I OZ 373/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec po rozpoznaniu w dniu 1 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Wr 522/04 o odrzuceniu zażalenia D.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2009 r. w przedmiocie oddalenia wniosków dowodowych w sprawie ze skargi D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2004 r., Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Wr 522/04, odrzucił zażalenie D. W. na postanowienie tego Sądu z dnia 3 czerwca 2009 r. oddalające wniosek dowody zgłoszony przez skarżącą w sprawie z jej skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2004 r., Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że w piśmie z dnia 3 czerwca 2009r. skarżąca wniosła o przeprowadzenie "z zastosowaniem art. 106 § 3, § 4, § 5 o NSA" dowodu uzupełniającego z dokumentów, a dokładniej o złożenie wyrysów map utworzonych działek po podziale działki nr 91/53 i 91/56 - jak bowiem zauważyła - "jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości". Wniosek powyższy został ponadto uzasadniony interesem prawnym skarżącej.

Na rozprawie w dniu 3 czerwca 2009r. Sąd postanowił nie uwzględnić w/w wniosku.

W związku z powyższym D. W. wniosła zażalenie na postanowienie Sądu oddalające jej wniosek dowodowy.

W ocenie Sądu pierwszej instancji w określonym w art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) katalogu postanowień podlegających zaskarżeniu w drodze zażalenia nie zostały wymienione postanowienia dowodowe. Ustawodawca nie przewidział też w przepisach powołanej ustawy odrębnie zażalenia na postanowienie wydane w tym przedmiocie. W związku z powyższym Sąd pierwszej instancji, na podstawie art. 178 w związku z art. 194 § 1 i art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił zażalenie jako niedopuszczalne.

Ponadto Sąd dodał, że stosownie do art. 191 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny, na wniosek strony rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. W okolicznościach istniejących w rozpoznawanej sprawie oznacza to, że skarżąca będzie mogła wnosić o rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny prawidłowości postanowienia wydanego na rozprawie w dniu 3 czerwca 2009r., a będącego przedmiotem zażalenia tylko w razie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku podjętego w tej sprawie.

D. W. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powyższe postanowienie, kwestionując w nim prawidłowość oddalenia jej wniosków dowodowych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w rozpoznawanej sprawie przedmiotem kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego pozostaje wyłącznie kwestia prawidłowości postanowienia z dnia 21 lipca 2009 r. odrzucającego zażalenie, zatem wskazane przez skarżącą zarzuty odnoszące się do postanowienia z dnia 3 czerwca 2009 r. oddalającego jej wniosek dowodowy nie mają znaczenia dla oceny w/w postanowienia z dnia 21 lipca 2009 r.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, których przedmiotem są rozstrzygnięcia enumeratywnie wymienione w pkt 1 -10 tego przepisu, a także wówczas, gdy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość wniesienia środka zaskarżenia tego rodzaju.

Zatem jeżeli ani powyższy przepis, ani inny przepis ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje wprost prawa strony do wniesienia środka odwoławczego w postaci zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego oznacza to, że zażalenie na to postanowienie jest niedopuszczalne.

Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie, bowiem ani art. 194 § powołanej ustawy, ani żaden inny przepis ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje upoważnienia dla strony do wniesienia zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalające wniosek dowodowy.

W związku z powyższym uznać należy, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu prawidłowo odrzucił zażalenie skarżącej jako niedopuszczalne.

Na marginesie dodać należy, iż nie oznacza to, że postanowienie takie w ogóle nie podlega kontroli, bowiem jak trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji, stosownie do treści art. 191 powołanej ustawy, Naczelny Sąd Administracyjny, na wniosek strony, rozpoznaje te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia. Warunkiem skutecznego złożenia takiego wniosku jest wniesienie skargi kasacyjnej i wykazanie wpływu wydanego postanowienia na wynik sprawy.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt