drukuj    zapisz    Powrót do listy

6149 Inne o symbolu podstawowym 614, Oświata, Burmistrz Miasta, Stwierdzono bezskuteczność czynności, II SA/Sz 314/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 314/20 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2021-02-04 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2020-04-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Katarzyna Grzegorczyk-Meder /sprawozdawca/
Marzena Iwankiewicz /przewodniczący/
Patrycja Joanna Suwaj
Symbol z opisem
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Hasła tematyczne
Oświata
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono bezskuteczność czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 1148 art. 32 ust. 4, ust. 6, art. 31 ust. 4,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - t.j.
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 146 par. 1, par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder (spr.) Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2021 r. sprawy ze skargi I. W. na czynność Burmistrza D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zorganizowania dowozu dziecka do placówki oświatowej I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. stwierdza uprawnienie skarżącej I. W. do zorganizowania przez Gminę D. dowozu jej niepełnosprawnego dziecka A. W. do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "[...]" w G. , III. zasądza od Burmistrza D. na rzecz skarżącej I. W. kwotę [...]([...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.Powered by SoftProdukt