drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Egzekucyjne postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Gl 328/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 328/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-10-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Eugeniusz Christ /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Egzekucyjne postępowanie
Sygn. powiązane
II FZ 511/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-01
II FZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 219 par. 1, art. 220 par. 3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 października 2008 r. sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 kwietnia 2007 r. skarżący M. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w K. - skargę na postanowienie tegoż organu z dnia [...] nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia [...] nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W skardze tej skarżący zawarł wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Powyższa skarga, z mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) podlegała opłacie sądowej w postaci wpisu stałego w kwocie [...] zł.

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2007 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

Następnie zarządzeniem z dnia 14 sierpnia 2007 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego we wskazanej wyżej kwocie w terminie 7 dni, od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 20 sierpnia 2007 r., jednakże w terminie wskazanym do uiszczenia wpisu skarżący złożył zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wraz z wnioskiem o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W dalszej kolejności, Referendarz sądowy tutejszego Sądu – postanowieniem z dnia 12 marca 2008 r. - odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy.

Na skutek sprzeciwu z dnia 25 marca 2008 r. (data nadania) wniesionego przez skarżącego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2008 r. odmówił przyznania prawa pomocy M. B.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w dalszej kolejności zostało oddalone postanowieniem tegoż Sądu z dnia 15 lipca 2008 r., sygn. akt II FZ 263/08.

Postanowieniem z dnia 1 września 2008 r. sygn. akt II FZ 511/07 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił również zażalenie skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 sierpnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W dalszej kolejności, strona skarżąca – zarządzeniem z dnia 9 września 2008 r. - została ponownie wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...]zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tegoż wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 września 2008 r. (data widniejąca na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki zawierającej wezwanie). Termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 22 września 2008 r. (poniedziałek), zaś wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przepis art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a. ) stanowi, że opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Jednocześnie w myśl art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący M. B., wobec prawomocnego orzeczenia o odmowie przyznania mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny zażalenia na zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r., został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego do skargi w kwocie [...]zł, jednakże pomimo stosownego wezwania, nie dokonał jego zapłaty.

W związku z powyższym, w oparciu o przywołane przepisy, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt