drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Umorzenie postępowania, Burmistrz Miasta, Umorzono postępowanie sądowe, II SAB/Kr 93/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 93/09 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2009-11-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-09-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Andrzej Irla /przewodniczący sprawozdawca/
Izabela Dobosz
Renata Czeluśniak
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I OSK 646/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt. 3 , art. 534 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Irla (spr.) Sędziowie WSA Renata Czeluśniak NSA Izabela Dobosz Protokolant: Maciej Żelazny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2009 r. sprawy ze skargi E.Z. na bezczynność Burmistrza Miasta R. postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe II. zasądzić od Burmistrza Miasta R. na rzecz skarżącego E.Z. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Skarżący E.Z. , wniósł w dniu [....] 2009 r. skargę na bezczynność Burmistrza Miasta R. Zarzucił temu organowi administracji, iż nie udostępnił informacji publicznej wnioskowanej w piśmie z dnia [....] 2009 r. oraz zażądał zobowiązania Burmistrza Miasta R. do przekazania wnioskowanych informacji. Nadto skarżący wniósł o zasądzenie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego._

Pismem z dnia [....] 2009 r. (k 31-38) skarżący zajął stanowisko wobec otrzymanej odpowiedzi na skargę. Podał przy tym, że Burmistrz Miasta R. udostępnił wnioskowane informacje już po wszczęciu mniejszego postępowania sądowego. W związku z tym skarżący wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Zgodnie z art. 161 § l pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.; dalej powoływana jako p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowania z innych przyczyn (niż wymienione w pkt l i 2 tego przepisu) stało się bezprzedmiotowe. Jednocześnie zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, że cytowany wyżej przepis art. 161 § l pkt 3 p.p.s.a. ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi do sądu na bezczynność organu, organ ten wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności (tak: uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 r.; sygn. akt I OPS 6/2008; opubl. LexPolonica nr dokumentu: 2070972).

W niniejszej sprawie, skarżący E.Z. w piśmie z dnia [....] 2009 r. poinformował sąd, iż dokumenty o udostępnienie których wnioskował w swoim wniosku z dnia [....] września 2009 r. kierowanym do Burmistrza Miasta R. , zostały mu przez ten organ udostępnione w dniu [....] 2009 r. i nie kwestionuje kompletności tych dokumentów. Na dowód powyższego załączył kopię koperty zawierającej wnioskowane od Burmistrza Miasta R. dokumenty (k. 45). Uznać zatem należy, że w rozpatrywanej sprawie organ którego bezczynność zaskarżono, udostępnił skarżącemu, już po wszczęciu postępowania sądowego wnioskowane informacje, a zatem organ ten, uwzględnił w całości wniesioną przez E.Z. skargę.

W tym stanie rzeczy, sąd działając po myśli art. 161 § l pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. umorzył postępowania sądowe.

O kosztach sąd orzekł na podstawie 201 p.p.s.a.. Przepis ten stanowi, że zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 tj. w sytuacji uwzględnienia w całości skargi przez organ, którego bezczynność zaskarżono, co miało miejsce w rozpatrywanym przypadku.Powered by SoftProdukt