drukuj    zapisz    Powrót do listy

6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów, Szkolnictwo wyższe, Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii, Oddalono skargę
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, VIII SA/Wa 14/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 14/19 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2019-04-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Artur Kot /przewodniczący/
Justyna Mazur
Marek Wroczyński /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Hasła tematyczne
Szkolnictwo wyższe
Sygn. powiązane
III OSK 1549/21 - Wyrok NSA z 2022-11-16
Skarżony organ
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Treść wyniku
Oddalono skargę
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 2183 art. 207 ust. 1
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst jedn.
Dz.U. 2017 poz 1257 art. 136, art. 138 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz 558 par. 12
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot, Sędziowie Sędzia WSA Justyna Mazur, Sędzia WSA Marek Wroczyński (sprawozdawca), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Marlena Stolarczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Radomiu sprawy ze skargi E. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] – [...] im. [...] w R. z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego oddala skargę. Sygn. akt VIII SA/Wa 14/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot, Sędziowie Sędzia WSA Justyna Mazur, Sędzia WSA Marek Wroczyński (sprawozdawca), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Marlena Stolarczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Radomiu sprawy ze skargi E. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] – [...] im. K. P. w R. z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego postanawia: poinformować Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o istotnych naruszeniach prawa występujących w sprawie ze skargi E. B..

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] października 2018 roku, nr [...] Rektor Uniwersytetu [...] w [...] w sprawie: przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia tego stypendium w roku akademickim 2016/2017 wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy na podstawie:

- art. 207 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2017 poz. 2183 z późn. zm. dalej usw lub ustawa), - art. 136 i 138 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego — ustawa z dnia 14.06.1960 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - rozporządzenia MNiSzW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558 z późn. zm), - zarządzenia [...] Rektora z dnia [...] października 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu przyznawania ich zwiększenia z dotacji projakościowej doktorantem stacjonarnych studiów doktoranckich [...]. wraz z aneksem nr [...] z dnia [...] lutego 2017 r. do zarządzenia – utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] grudnia 2016 r. odmawiającą przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017.

Podstawą wydanej decyzji były następujące ustalenia faktyczne i ocena prawna:

Decyzją z dnia [...] grudnia 2016 r. Rektor odmówił skarżącej przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia tego stypendium w roku akademickim 2016/2017. Decyzję doręczono skarżącej [...] stycznia 2017 r., a pismem z dnia [...] stycznia 2017 r. złożyła i od niej odwołanie- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rektor w postępowaniu odwoławczym utrzymał decyzję w mocy, oświadczając swoją wole czyniąc na podaniu stosowną adnotację, o czym poinformowano skarżącą osobiście w Biurze Obsługi Studenta.

Z uwagi na jej kolejne pismo z dnia [...] sierpnia 2018 r. o ponowne rozpatrzenie wniosku z dnia [...] października 2016 r. dotyczącego przyznania stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji projakościowej Rektor uznał konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego w sprawie poprzez:

- wykazanie przez opiekuna naukowego postępów w stosunku do roku akademickiego 2015/2016 w rozprawie doktorskiej, sprawdzenie postępów naukowych na studiach doktoranckich, które skarżąca odbyła w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2013 r. na Wydziale [...] naszej Uczelni, na pokrewnym kierunku/dyscyplinie: [...].

Postępowanie dowodowe wykazało, że skarżąca nie spełniała wymogów do przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia tego stypendium w roku akademickim 2016/2017.

W toku poprzednich studiów doktoranckich, w dyscyplinie: [...], w roku 2013 wszczęła skarżąca przewód doktorski, który nie został do dnia dzisiejszego zakończony pozytywnie, wobec czego Rada Wydziału [...] po upływie 5 lat od jego wszczęcia zamknęła go.

Po zakończeniu w roku 2013 studiów doktoranckich w dyscyplinie [...] rozpoczęła skarżąca studia doktoranckie w dyscyplinie [...], do czego miała prawo. Jednakże aktywność skarżącej naukowa w tej dyscyplinie ograniczyła się do eksponowania wszczętego przewodu doktorskiego w dyscyplinie [...], nie było zaś żadnych postępów

w dyscyplinie [...], a swoim zachowaniem skarżąca wprowadzała uczelnie

w błąd. O ile bowiem można było uznać jej aktywność naukową (publikacje, seminaria) za wystarczającą do uzasadnienia wszczęcia przewodu doktorskiego na studiach

w dyscyplinie [...], to jednak brak było podstaw do uznania, że będzie możliwe wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie [...] z uwagi na brak jakiegokolwiek postępu w pracy naukowej w tejże dyscyplinie. W tym stanie rzeczy skarżąca nie spełniała warunków do przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia tego stypendium z dotacji projakościowej na studiach w dyscyplinie [...].

Na marginesie organ wskazywał, iż obecnie została wszczęta procedura skreślenia jej z listy studentów z uwagi na zakończenie programowego okresu studiów w dyscyplinie [...].

W tym stanie rzeczy orzeczono jak na wstępie.

Skargę na decyzję organu wniosła E. B..

Zaskarżonej decyzji zarzucała naruszenie przepisów postępowania administracyjnego dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego.

Na tej podstawie wnosiła o:

- uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia;

- dołączenie przez organ do akt sprawy wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz dotacji projakościowej w roku akademickim 2015/16 i 2016/17

z opiniami Wydziałowej Komisji Doktoranckiej oraz kart jej okresowych osiągnięć

z kierunku [...] z lat 2014/15,2015/16 oraz 2016/17, a także programu studiów na tym kierunku.

W uzasadnieniu skargi podnosiła, że w dniu [...] października 2016 r., złożyła

do [...] Rektora [...]w [...] wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o zwiększenie stypendium oraz dotacji projakościowej. W dniu [...] stycznia 2017 r. otrzymała decyzję [...] Rektora [...] w [...] odmawiającą przyznania mi wnioskowanego stypendium i jego zwiększenia.

W decyzji podano, że otrzymała rekomendacje Wydziałowej Komisji Doktoranckiej

do przyznania stypendium jednak nie zostało mi ono przyznane, podobnie jak zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej z tego powodu, że [...] października 2016 r. (termin złożenia wniosków o stypendium upływał 15 października 2016 r.) zostało wprowadzone zarządzenie [...] Rektora w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu przyznawania ich zwiększenia

z dotacji projakościowej doktorantom [...] w którym to regulaminie § 4 punkt 1 mówił, że doktoranci studiujący drugi kierunek nie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie oraz jego zwiększenie z dotacji projakościowej. Należy zaznaczyć, że zapis ten anulowano aneksem nr [...] z dnia [...] lutego 2017 r. do zarządzenia [...].

W dniu [...] stycznia 2017 r. złożyła odwołanie od tej decyzji, które nie zostało rozpatrzone. W związku z czym pismem z [...] sierpnia 2018 roku wystąpiła o ponowne rozpatrzenie jej wniosku z [...] października 2016 r. na które otrzymała w dniu [...] listopada 2018 r. decyzję z dnia [...] października 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia [...] grudnia 2016 r.

Rektor rozpatrując ponownie wniosek wziął pod uwagę jej postępy w stosunku

do roku akademickiego 2015/16 w rozprawie doktorskiej oraz sprawozdanie postępów naukowych na studiach doktoranckich, które odbyła w okresie od [...] października 2008 r. do [...] września 2013 r. na tym samym wydziale, kierunek: [...], stwierdzając, że nie spełniła wymogów do przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia tego stypendium w roku akademickim 2016/17.

Według dwóch aktów prawnych na podstawie których wydano zaskarżoną decyzję,

czyli rozporządzenia MNiSzW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich §13 pkt 2 oraz zarządzenia [...] Rektora z dnia [...] października 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu przyznawania ich zwiększenia z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich [...]. wraz

z aneksem nr 1 z dnia [...] lutego 2017 r. do zarządzenia § 4 pkt 1.4 zostało określone,

że: Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant. który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w tym w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Niezrozumiałym jest w świetle tych przepisów rozpatrywanie jej osiągnięć naukowych w okresie od [...] października 2008 do [...] września 2013 r. ponieważ rozpatrywanym okresem powinien być rok akademicki 2015/2016.

Zaznaczała, że otrzymała rekomendację Wydziałowej Komisji Doktoranckiej do przyznania stypendium doktoranckiego, ale nie otrzymała go, podobnie jak zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej. ze względu na zapis w Zarządzeniu [...]. wprowadzony po terminie składania wniosków o stypendium, mówiący że doktoranci studiujący drugi kierunek nie mogą się ubiegać o stypendium doktoranckie oraz jego zwiększenie z dotacji projakościowej, który to zapis został uchylony aneksem nr [...]

z dnia [...] lutego 2017 r. do zarządzenia [...]. Wprowadzenie aneksu obowiązującego od [...] października 2016 r. powinno spowodować ponowne rozpatrzenie jej wniosku o stypendium doktoranckie, ponieważ eliminowało jedyną przeszkodę w uzyskaniu przeze nią stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji projakościowych.

Wskazywała, że pragnie jednocześnie oświadczyć, że jej przewód doktorski nie był związany z poprzednim tokiem studiów doktoranckich na kierunku [...], ponieważ uzyskała świadectwo ukończenia tych studiów rozpoczętych przed 2011 rokiem, czyli bez wymogu wszczęcia przewodu i obrony pracy doktorskiej w trakcie studiów doktoranckich.

Postępy w jej pracy doktorskiej były akceptowane przez Kierownika Studiów Doktoranckich oraz Wydziałowa Komisję Doktorancką na kierunku [...] w latach: 2014/15, 2015/16 oraz 2016/17.

Niezrozumiałym jest więc fakt innej klasyfikacji bez podania aktu prawnego na ostatnim, czwartym roku studiów.

Mając na uwadze powyższe wnosiła na wstępie.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie, podtrzymując dotychczas zaprezentowane stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowi art. 200 ust. 1 ustawy

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), zgodnie z którym uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. Decyzja w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego jest tzw. decyzją uznaniową, o czym świadczy brzmienie tego przepisu: "może otrzymywać". Korzystanie z uznania administracyjnego oznacza, że organ ma

w sprawie prawo wyboru treści rozstrzygnięcia, jednakże wybór taki nie może być dowolny, a więc musi być poparty zebranym w sprawie materiałem dowodowym,

a także zostać właściwie uzasadniony.

Przepis art. 207 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym obliguje organy uczelni, aby do podejmowanych decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów, stosować odpowiednio przepisy k.p.a. Przyznanie stypendium uczestnikom studiów doktoranckich należy niewątpliwie do kategorii spraw, o których mowa w tym przepisie. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. oznacza konieczność zachowania przez organ minimum procedury administracyjnej, niezbędnej do załatwienia sprawy i zagwarantowania ustawowych uprawnień strony. Chociaż w świetle wyrażonej w art. 77 ust. 5 Konstytucji RP zasady autonomii szkół wyższych decyzje organów uczelni nie muszą spełniać tak surowych kryteriów jak decyzje organów administracji publicznej, to jednak, skoro zostały poddane kontroli prowadzonej przez sądy administracyjne pod względem zgodności z prawem (art. 207 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym), muszą one spełniać wymogi umożliwiające przeprowadzenie takiej kontroli. Oznacza to, że organy uczelni w postępowaniu w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego winny przestrzegać ogólnych zasad postępowania administracyjnego i respektować podstawowe założenia procedury administracyjnej. Powinny zatem poczynić ustalenia w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, zgodnie z art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.,

a następnie podjęte rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium doktoranckiego uzasadnić zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a.

Natomiast kontrola sądowa rozstrzygnięć podejmowanych w ramach uznania administracyjnego ogranicza się do tego, czy wydanie decyzji zostało poprzedzone prawidłowo prowadzonym postępowaniem z zachowaniem procedury administracyjnej, zwłaszcza szczegółowym ustaleniem stanu faktycznego. Ocena pod kątem kryteriów słuszności i celowości prowadzona jest wyłącznie w zakresie ustalenia, czy organy nie przekroczyły granic uznania administracyjnego, albowiem podejmowanie decyzji uznaniowej nie może oznaczać dowolności i arbitralności.

W § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 558 dalej rozporządzenie) określony został tryb przyznawania stypendiów doktoranckich. Przyznaje je rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez doktorancką komisję stypendialną jednostki organizacyjnej uczelni albo jednostki naukowej. W § 13 ust. 2 rozporządzenia określono, że stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który: 1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, 2) wykazuje się zaangażowaniem

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową, 3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej

i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Wskazany wyżej przepis rozporządzenia ściśle wiąże przyznanie stypendium doktoranckiego z wynikami pracy naukowej i dydaktycznej. Sposób ustalania wysokości stypendium wskazuje na powiązanie tego stypendium z wykonywaną przez doktoranta pracą naukową i dydaktyczną na uczelni bądź w jednostce naukowej. Zgodnie bowiem z art. 200 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym minimalne stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Stypendium doktoranckie stanowi rodzaj wynagrodzenia dla doktoranta za wykonywana pracę i jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta środków pomocy materialnej, stypendiów naukowych i za wybitne osiągnięcia.

Doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej przysługuje ponadto zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 (art. 200a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Warunki przyznawania stypendium doktoranckiego określone w § 13 ust. 2 rozporządzenia zostały powtórzone w § 4 załącznika do aktu prawa wewnętrznego,

tj. w Zarządzeniu [...] Rektora w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich [...]. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane uczestnikowi studiów, który osiągnie bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,

2) wykazuje się zaangażowaniem w realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział i prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obowiązującym wymiarze w ramach praktyk,

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej

i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Rektor w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] października 2018 r. wyjaśnił,

że E. B. w okresie 2008–2013 odbyła studia doktoranckie w dyscyplinie

– [...]. W roku 2013 roku na tym kierunku wszczęła przewód doktorski, który nie został pozytywnie zakończony i w związku Rada Wydziału zamknęła go.

W 2014 roku skarżąca rozpoczęła nowe studia doktoranckie w dyscyplinie [...], gdzie nie wykazała wystarczających postępów. Należy zgodzić się z organem, iż przedłożone dokumenty i opinie odnoszą się do poprzednich studiów doktoranckich i wszczętego przewodu doktorskiego w innej dyscyplinie. W zakresie dyscypliny – [...] zgodnie z opinią prorektora ds. badań naukowych występował brak podstaw do wszczęcia przewodu doktorskiego w tej dyscyplinie. W związku z zakończeniem programowego okresu studiów w dyscyplinie [...] została wszczęta procedura skreślenia skarżącej z listy doktorantów. Nie można z oczywistych względów uznać za postęp w dyscyplinie [...] (studia rozpoczęte przez skarżącą w 2014 roku) - wszczęcia w 2013 roku przewodu doktorskiego w innej dyscyplinie – [...] - studia zakończone w roku 2013.

Oceniając proceduralną poprawność przeprowadzonego postępowania, stwierdzić należy, że zaskarżona decyzja zawiera uzasadnienie odpowiadające wymogom określonym w art. 107 § 3 k.p.a., w którym wyjaśnione zostały podstawy

i powody podjętego rozstrzygnięcia. Organ przeanalizował sytuację skarżącej i wyjaśnił, dlaczego w sprawie nie zachodzi przypadek uprawniający do przyznania stypendium doktoranckiego. Za wystarczające Sąd uznał zawarte w kontrolowanej decyzji wyjaśnienia dotyczące zasadności podjętego rozstrzygnięcia. Wskazano bowiem,

na jakiej podstawie odmówiono przyznania wnioskowanego stypendium.

Z zaskarżonej decyzji wyraźnie wynika, jakie kryteria uwzględniono

w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym przyznawania stypendiów doktoranckich: 1) terminowość realizacji programu studiów oraz wykazywanie się zaangażowaniem

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych albo realizacji badań naukowych, 2) wykazanie się znaczącymi postępami w pracy naukowej i przygotowanie pracy doktorskiej. Nieotwarcie przez skarżącą przewodu doktorskiego spowodowało niespełnienie przez skarżącą zarówno pierwszej jak drugiej przesłanki.

Ostatecznie w 2018 roku decyzją z dnia [...] października 2018 roku została skreślona

z listy uczestników czwartego roku stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie [...].

Należy zgodzić się, iż organ pierwszy raz rozpoznając sprawę wskazał

na nieprawidłową podstawę odmowy przyznania stypendium doktoranckiego z uwagi

na nie spełnianie wymogów określonych w regulaminie - § 4pkt 1 zarządzenia nr 33/2016. Organ ponownie rozpoznając sprawę poczynił już prawidłowe ustalenia i zastosował prawidłowo przepisy prawa materialnego.

Przy wydaniu decyzji organ nie przekroczył też granic uznania administracyjnego, skoro wyjaśnił przesłanki, które miały wpływ na odmowę przyznania stypendium.

Nie stwierdzając zatem uchybień postępowania mających wpływ na jego wynik, ani nieprawidłowej interpretacji norm prawa materialnego, na mocy art. 151 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), Sąd skargę oddalił.

Syg. akt VIII SA/Wa 14/19

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi( DZ.U z 2018 roku, poz. 1302 ze zm. dalej jako p.p.s.a.), informuje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o istotnych naruszeniach prawa do których doszło w toku rozpoznawania sprawy ze skargi E. B. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego.

Decyzją z dnia [...] października 2018 rok, nr [...] Rektor [...] w [...] utrzymał w mocy decyzje własną z dnia [...] grudnia 2016 roku w przedmiocie odmowy przyznania E. B. stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji projakościowej w roku akademickim 2016/2017. Podstawą wydania decyzji stanowiły przepisy art. 207 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym( DZ.U z 2017 roku poz. 2183), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 kwietnia 2016 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich( DZ.U z 2016, poz. 558 ze zm.), zarządzenia nr [...] Rektora z dnia [...] października 2016 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu ich przyznawania, ich zwiększania z dotacji projakościowej doktorantom wraz z aneksem nr [...] z [...] lutego 2017 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium został skierowany do organu w dniu 14 października 2016 roku. Organ wydał decyzje w dniu [...] grudnia 2016 roku, którą E. B. otrzymała w dniu 10 stycznia 2017 roku. W dniu 18 stycznia 2017 roku złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczętej z jej wniosku z dnia 14 października 2016 roku. Ostatecznie organ rozpoznał ten wniosek wydając decyzję z dniu [...] października 2018 roku.

W toku rozpatrywania skargi w tej sprawie Sąd stwierdził istotne naruszenie prawa przez organ Rektora [...] w [...] w postaci naruszenia przepisów art. 8, art. 12, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( DZ.U z 2017 roku, poz. 1257 ze zm. dalej k.p.a.).

Naruszenie polegało na daleko idącej przewlekłości postępowania – po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z przepisu art. 35 k.p.a. wynika obowiązek załatwienia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym winno nastąpić w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania. Przepis art. 36 k.p.a. przewiduje wprawdzie sytuację, w której czas załatwienia sprawy może być dłuższy, zobowiązuje jednak organ do powiadomienia o tym fakcie strony, z równoczesnym wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz przyczyn nie załatwienia sprawy w terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwraca uwagę, że organ od przekazania mu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w dniu 18 stycznia 2017 roku do dnia wydania decyzji w dniu [...] października 2018 roku nie poinformował strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki w rozpoznaniu sprawy oraz terminie w jakim sprawa zostanie załatwiona. Uczynienie adnotacji na wniosku z dnia 18 stycznia 2017 roku przez rektora – utrzymuję decyzję nie załatwiało sprawy, czego wyrazem była decyzja z [...] października 2018 roku.

Wbrew ogólnej zasadzie szybkości postępowania wyrażonej w art. 12 k.p.a. przez okres ponad 20 miesięcy, organ nie podjął czynności zmierzających do ostatecznego załatwienia sprawy. Co istotne braku działania organu w tym okresie nie sposób czymkolwiek uzasadnić. Sąd stwierdza, że nierespektowanie podstawowych zasad postępowania administracyjnego prowadzi do powstania z winy organu negatywnych skutków prawnych, a w szczególności nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Ponadto nie służy realizacji zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów do Państwa( art. 8 k.p.a.) Dlatego też Sąd uznał za uzasadnione wystąpienie z niniejszą sygnalizacją.

W związku ze stwierdzonymi w toku postępowania sądowoadministracyjnego, istotnymi naruszeniami prawa, Sąd postanowił skierować w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. informację do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawującego nadzór nad uczelniami wyższymi.

Zgodnie z postanowieniami art. 155 § 2 p.p.s.a. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowienie niniejsze rozpatrzy i powiadomi Sąd, w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt