drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 134/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 134/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-06-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1 - 3, art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżąca Spółka – [...] S.A. z siedzibą w [...], reprezentowana przez rzecznika patentowego, w dniu [...] stycznia 2009 r. wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę

na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (por. datę stempla pocztowego na kopercie – w aktach sprawy).

Z kolei pismem z dnia [...] lutego 2009 r. skarżąca złożyła wniosek

o przywrócenie terminu do wniesienia przedmiotowej skargi.

Sąd postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2010 r. odrzucił wniosek skarżącej Spółki o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, uznając że został on wniesiony

z przekroczeniem siedmiodniowego terminu określonego w art. 87 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej także p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji

publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, sąd ten lub organ powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1 – 3 p.p.s.a., decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd (organ administracji publicznej) pod

adresem właściwego organu administracji publicznej (p. T. Woś /w:/ T. Woś,

H. Knysiak – Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi – Komentarz" Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005). Powyższe stanowisko potwierdza dotychczasowe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. np. postanowienie z dnia 27 lutego 2009 r., sygn. akt I FSK 1597/08, postanowienie z dnia 2 października 2009 r., sygn. akt II FSK

1664/08). Znajduje ono ponadto oparcie w poglądach ugruntowanych

w postępowaniu cywilnym, na które kilkukrotnie powołuje się ustawodawca

w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Odnośnie bowiem do podobnych uregulowań dotyczących składania środków odwoławczych

w postępowaniu cywilnym, Sąd Najwyższy wyraził podobny pogląd w uchwale połączonych Izb Cywilnej i Administracyjnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z 28 listopada 1987 r. III CZP 33/87 – OSNCP 1988/6/73.

W niniejszej sprawie skargę skarżącej Spółki, która wpłynęła bezpośrednio

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 4 lutego 2009 r.,

na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 lutego 2009 r., przesłano do właściwego organu, tj. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 11 lutego 2009 r. (por. lista korespondencji wychodzącej z WSA

w Warszawie, karta nr 118 akt). Natomiast zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2008 r. została doręczona pełnomocnikowi skarżącej Spółki 5 stycznia 2009 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji w tej dacie – w aktach administracyjnych).

W konsekwencji zgodnie z art. 53 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego upłynął

w dniu 4 lutego 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt