drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, *Oddalono skargę, II SA/Wr 131/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 131/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2018-04-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-02-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Halina Filipowicz-Kremis /przewodniczący sprawozdawca/
Mieczysław Górkiewicz
Wojciech Śnieżyński
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
*Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2017 poz 1257 art. 7, art. 77, art. 80, art. 107, art. 104 i art. 105 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Dnia 25 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Filipowicz-Kremis (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz Asesor WSA Wojciech Śnieżyński Protokolant Natalia Rusinek po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi M. M., J. M. i M. M. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia oddala skargę w całości.

Uzasadnienie

Decyzją nr [...], wydaną na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się z materiałami w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz.– K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...] realizowanej przez T[...] s.a. z siedzibą w K. (operator sieci dystrybucyjnej), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O.

umorzył postępowanie administracyjne. Na uzasadnienie organ wskazał, że w dniu 24 maja 2016 r. od inspektoratu nadzoru budowlanego w O. wpłynął wniosek M.M.o przeprowadzenie kontroli. W dniu 4.10.2016 r. odbyła się wizja lokalna w sprawie robót budowlanych. W trakcie oględzin stwierdzono, iż przez działkę pobiegają dwie linie napowietrzne wysokiego napięcia. Nie stwierdzono, aby były wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane lub remontowe. Wszystkie słupy mają tą samą konstrukcję i pochodzą z tego samego okresu. Pismem z dnia 11 stycznia 2017 r. organ nadzoru budowlanego zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz. – K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...] realizowanej przez T[...] s.a. z siedzibą w K.(operator sieci dystrybucyjnej), jednocześnie informując, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. o możliwości przeglądania akt i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także uzyskania w sprawie wyjaśnień, złożenia wniosków i zastrzeżeń. Dalej organ zwrócił się do Starosty O. o przekazanie całości akt sprawy dot. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez T[...] s.a. z siedziba w K. W dniu 27 stycznia 2017 r. wpłynęła żądana dokumentacja, składająca się z min. ze: 1) zgłoszenia z dnia 01.06.2015 r. (data wpływu 02.06.2015 r.) o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę min. czynności konserwacyjnych na obiekcie linii wysokiego napięcia 110 kV relacji H.-O. na odcinku od słupa nr [...] do bramki liniowej w GZP O.w zakresie wymiany izolatorów i przewodów na nowe, od izolatorów na słupie nr [...] w kierunku słupa [...], do izolatorów bramki liniowej "GPZ O. od strony słupa nr [...] oraz czynności konserwacyjnych na obiekcie linii wysokiego napięcia 110 kV relacji H.-O. na odcinku od słupa nr [...] do bramki liniowej w GZP O. w zakresie wymiany izolatorów i przewodów na nowe, od izolatorów na słupie nr [...] w kierunku słupa [...], do izolatorów bramki liniowej "GPZ O. od strony słupa nr [...] na działkach nr ewidencyjnych wg załącznika nr 1 kolumna 2 położonych w obrębach wg załącznika nr 1 kolumna nr 4, w jednostce ewidencyjnej wg załącznika nr 1 kolumna 5 oraz czynności konserwacyjnych na obiekcie napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Cz.-O. na odcinku od słupa nr [...] do bramki liniowej w GPZ O. w zakresie czyszczenia i malowania stalowych słupów, naprawa uziemień słupów, zlokalizowanych na działkach nr [...]obręb G. O., Gmina O., 5 (AM [...]) obręb N. O., O.M.; nr [...] (AM [...]), [...] (AM [...]), [...] (AM [...]), [...], [...] (AM-[...]), [...] ([...]) oraz [...]. (AM [...]) obręb O., O. M., 2) załącznika nr 1 - wykazu nieruchomości objętych zgłoszeniem na którym będą wykonywane roboty budowlane, 3) korespondencji z WUOZ we W., 4) decyzji nr [...] z dnia [...] r. Starosty O. umarzającej (w części) z urzędu postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe wobec inwestora T[...]s.a. z siedzibą w K. w sprawie wniosku z dnia 02.06.2015 r. dotyczącego zgłoszenia zamiaru wykonania czynności konserwacyjnych na obiekcie linii wysokiego napięcia 110 kV relacji H.-O. na odcinku od słupa nr [...]do bramki liniowej w GZP O. w zakresie wymiany izolatorów i przewodów na nowe, od izolatorów na słupie nr [...] w kierunku słupa [...], do izolatorów bramki liniowej "GPZ O. od strony słupa nr [...] oraz czynności konserwacyjnych na obiekcie linii wysokiego napięcia 110 kV relacjiH.-O. na odcinku od słupa nr[...] do bramki liniowej w GZP O.w zakresie wymiany izolatorów i przewodów na nowe, od izolatorów na słupie nr [...]w kierunku słupa [...], do izolatorów bramki liniowej "GPZ O. od strony słupa nr [...] na działkach ewidencyjnych wg załącznika nr 1 kolumna 2 położonych w obrębach wg załącznika nr 1 kolumna nr 4, w jednostce ewidencyjnej wg załącznika nr 1 kolumna 5 czynności konserwacyjnych na obiekcie napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Cz.-O. na odcinku od słupa nr [...] do bramki liniowej w GPZ O.w zakresie czyszczenia i malowania stalowych słupów, naprawa uziemień słupów, zlokalizowanych na działkach nr [...] obręb G. O., Gmina O., [...] (AM [...]) obręb N.O., O. M.; nr [...] (AM [...]), 1 (AM [...]), [...] (AM [...]), [...], [...] (AM-[...]), [...] ([...]) oraz [...] (AM [...]) obręb O., O.M., 5) pismo Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Departament Prawno- Organizacyjny z dnia [...] r., 6) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 7) map - plan linii trasy, 8) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we W.z dnia [...]r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 9) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we W. z dnia [...]r., 10) decyzje Powiatowego Zarządu Drogowego w O. z dnia [...] r., 11) uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich i Zieleni w O.[...] z dnia [...] r.

Pismem z dnia 11 stycznia 2017 r. wezwano T[...]S.A. z siedzibą w K. do udostępniania dokumentów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego - linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz.- K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...]. W odpowiedzi na pismo T[...] s.a. przesłał potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentacji eksploatacyjnej, związanej z utrzymaniem i użytkowaniem linii 110 kV relacji H. – Cz. - K. Pismem z dnia 20 czerwca 2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. poinformował strony, iż zakończył postępowanie administracyjne w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz. – K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...] realizowanej przez T[...]s.a. z siedzibą w K.(operator sieci dystrybucyjnej), jednocześnie informując, iż stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami): organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W dniu 5 lipca 2017 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynął wniosek M. M. o przeprowadzenie dowodu, który ma istotne znaczenie dla sprawy przez przeprowadzenie wizji lokalnej. W trakcie oględzin nieruchomości przeprowadzonych w dniu 12 września 2017 r., przez pracowników nadzoru budowlanego, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14 lipca 2017 r., stwierdzono, iż nad działką nr [...] AM-[...] obręb O. przebiegają trzy linie energetyczne wysokiego napięcia S-[...], S-[...], S-[...]. Linie energetyczne są podwieszone do słupów kratowych przelotowych. Linia składa się z trzech przewodów napięciowych oraz przewodu odgromowego - ochronnego. Fundamenty słupów linii S-102 i S-105 na dzień oględzin nie noszą śladów ingerencji. Na działce nr [...] AM-[...] obręb O. znajdują się dwa słupy linii energetycznej S-[...] i S-[...]. Linie są podwieszone do słupów kratowych przelotowych. Linia składa się z trzech przewodów napięciowych i z przewodu odgromowego - ochronnego. Fundamenty słupów nie noszą śladów ingerencji. W trakcie kontroli nie można było stwierdzić, czy przewód odgromowy powiązany jest ze światłowodem, czy słupy były malowane w 2015 r. i czy były wymieniane w 2015 r. Pismem z dnia 20 września 2017 r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O.wezwał T[...] s.a. z siedzibą w K.do udostępnienia dokumentów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego i prowadzeniem robót budowlanych - linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz.- K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...] obręb O.: protokół odbioru robót nr [...],- protokół sprawdzenia technicznego z 30.10.2015 r., protokół odbioru nr [...] oraz do udzielenia informacji:- czy w 2015 r. wymieniono słupy linii wysokiego napięcia na działce dz. nr [...] AM-[...] obręb O., - czy w 2015 r. wymieniono przewody linii wysokiego napięcia zwisające nad dz. nr [...]AM-[...] i dz. nr [...] AM-[...] obręb O., - czy w 2015 r. dokonano wyłączenia linii wysokiego napięcia S-[...], S-[...], S-[...] w związku z prowadzonymi robotami na dz. nr [...] AM-[...] i dz. nr [...] AM-[...] obręb O. Jeżeli tak, to jakie roboty były prowadzone, - czy w 2015 r. wymieniono przewód odgromowy. Jeżeli tak, to na jaki. Odpowiadając na wezwanie, inwestor pismem z dnia 4.10.2017 r. odpowiedział na zadane pytania: 1) Nie, na działce nr [...] AM-[...] obręb Oława istniejący słup podlegał jedynie czynnościom konserwacyjnym w zakresie których zrealizowano czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych oraz naprawę uziemień - zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 02.08.2015 r. (data wpływu), nr rejestru organu: [...]) Tak, zostały wymienione przewody robocze i przewody odgromowe - zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 02.08.2015 r. (data wpływu), nr rejestru organu: [...]) Tak, w 2015 r. dokonano wyłączenia linii S-[...], S-[...] i S-[...] w celu przeprowadzenia prac na działkach nr [...] AM-[...] i [...] AM-[...] polegających na wymianie izolacji i przewodów linii, czyszczeniu i malowaniu elementów stalowych słupów i naprawie uziemień - zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 02.08.2015 r. (data wpływu), nr rejestru organu: [...]) Tak, w 2015 r. podczas prowadzenia prac na odcinku [...] i [...] (obejmującym działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...] obręb O.) dokonano wymiany przewodu odgromowego [...] - zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 02.08.2015 r. (data wpływu), nr rejestru organu: [...], oraz przesłał żądane protokoły.

Pismem z dnia 24 października 2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. poinformował strony, iż zakończył postępowanie administracyjne w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz. – K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...] realizowanej przez T[...]s.a. z siedzibą w K. (operator sieci dystrybucyjnej), jednocześnie informując, iż stosownie do art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W dniu 6 listopada 2017 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynął wniosek M. M.o przeprowadzenie dowodu, który ma istotne znaczenie dla sprawy przez pozyskanie od inwestora dokumentacji w zakresie przebudowy linii energetycznej, ustalenia na podstawie dokumentacji czy zainstalowany przewód jest częścią regionalnej sieci szerokopasmowej, pozyskaniu od inwestora informacji o potencjalnym wykorzystaniu światłowodu. Postanowieniem nr [...] z dnia [...] r. organ odmówił uwzględniania żądania strony p. M.M. dotyczącego przeprowadzenia dowodu.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, organ nadzoru budowlanego stopnia powiatowego stwierdził, co następuje: dokonując kwalifikacji inwestycji należy odwołać się do definicji legalnych pojęć zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Jak wynika z art. 3 pkt. 3a za obiekt liniowy należy rozumieć każdy obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 8 przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z art. 3 pkt 7a prawa budowlanego wynika, iż przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 11 pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 19a lit. a (w ust. 1 pkt 19a mowa jest sieciach elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV). Tym samym stwierdzić należy, że roboty można wykonać na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1 pkt. 2). Art. 30 ust. 2 mówi, iż w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Właściwy organ także wnosi sprzeciw, jeżeli: 1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy, 3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Inwestor T[...]s.a. z siedzibą w K. (operator sieci dystrybucyjnej), reprezentowany przez pełnomocnika T. T. złożył w Starostwie Powiatowym w O. w dniu 2.06.2015 r. zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę polegających na wykonaniu min. czynności konserwacyjnych na obiekcie linii wysokiego napięcia 110 kV relacji H.-O. na odcinku od słupa nr [...] do bramki liniowej w GZP O. w zakresie wymiany izolatorów i przewodów na nowe, od izolatorów na słupie nr [...] w kierunku słupa [...], do izolatorów bramki liniowej "GPZ O. od strony słupa nr [...] oraz czynności konserwacyjnych na obiekcie linii wysokiego napięcia 110 kV relacji H.-O. na odcinku od słupa nr[...] do bramki liniowej w GZP O. w zakresie wymiany izolatorów i przewodów na nowe, od izolatorów na słupie nr[...] w kierunku słupa [...], do izolatorów bramki liniowej "GPZ O.od strony słupa nr [...] na działkach nr ewidencyjnych wg załącznika nr 1 kolumna 2 położonych w obrębach wg załącznika nr 1 kolumna nr 4, w jednostce ewidencyjnej wg załącznika nr 1 kolumna 5 oraz czynności konserwacyjnych na obiekcie napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Cz.-O. na odcinku od słupa nr[...] do bramki liniowej w GPZ O.w zakresie czyszczenia i malowania stalowych słupów, naprawa uziemień słupów, zlokalizowanych na działkach nr [...] obręb G. O., Gmina O., [...] (AM [...]) obręb N. O., O.M.; nr [...] (AM [...]), [...] (AM [...]), [...] (AM [...]), [...], [...] (AM-[...]), [...] ([...]) oraz [...] (AM [...]) obręb O., O. M. Określając sposób wykonania, że planowane roboty odbywać się będą przy wykorzystaniu sprzętu budowlanego, mechanicznych pomostów roboczych na samochodach, wysięgników oraz wyciągarek. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych został określony na dzień 06.07.2015 r. Do zgłoszenia inwestor dołączył: 1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 2) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we W. z dnia [...] r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 3) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we W. z dnia [...] r., 4) decyzje Powiatowego Zarządu Drogowego w O. z dnia [...] r. 5) uzgodnienie z Zarządem dróg Miejskich i Zieleni w O. [...] z dnia [...] r. 6) mapę - plan linii trasy.

Organ architektoniczno-budowlany decyzją nr [...] z dnia [...] r. umorzył postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe wobec inwestora T[...] s.a. z siedzibą w K. w sprawie wniosku z dnia 02.06.2015 r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót polegających na zgłoszeniu zamiaru wykonania czynności konserwacyjnych na obiekcie linii wysokiego napięcia 110 kV relacji H.-O. na odcinku od słupa nr [...] do bramki liniowej w GZP O. w zakresie wymiany izolatorów i przewodów na nowe, od izolatorów na słupie nr [...] w kierunku słupa [...] do izolatorów bramki liniowej "GPZ O.od strony słupa nr [...] oraz czynności konserwacyjnych na obiekcie linii wysokiego napięcia 110 kV relacji H.-O. na odcinku od słupa nr [...] do bramki liniowej w GZP O.w zakresie wymiany izolatorów i przewodów na nowe, od izolatorów na słupie nr [...] w kierunku słupa [...], do izolatorów bramki liniowej GPZ O. od strony słupa nr [...] na działkach ewidencyjnych wg załącznika nr 1 kolumna 2 położonych w obrębach wg załącznika nr 1 kolumna nr 4, w jednostce ewidencyjnej wg załącznika nr 1 kolumna 5, czynności konserwacyjnych na obiekcie napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Cz.-O. na odcinku od słupa nr [...] do bramki liniowej w GPZ O. w zakresie czyszczenia i malowania stalowych słupów, naprawa uziemień słupów, zlokalizowanych na działkach nr [...] obręb G.O., Gmina O., [...] (AM [...]) obręb N.O., O.M.; nr [...] (AM [...]), [...] (AM [...]), [...] (AM [...]), [...], [...] (AM-[...]), [...] ([...]) oraz [...] (AM [...]) obręb O., O. M.

Ponadto można zauważyć, iż w swojej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we W. z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu - na obiekcie napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV (relacji H.- Cz. – K. - robót budowlanych) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdzie we wniosku inwestor wskazał, iż jako przewody odgromowe zostaną zastosowane typowe przewody stalowo-aluminiowe AFL oraz przewody stalowo-aluminiowe skojarzone ze światłowodem.

Organ nadzoru budowlanego analizując zgromadzone w sprawie dokumenty stwierdził, iż zakres robót budowlanych wykonanych przez inwestora T[...] w zakresie działki nr [...] AM-[...] i działki [...] AM- [...] obręb O. polegał na wykonaniu czynności konserwacyjnych polegających na czyszczeniu i malowaniu konstrukcji stalowej słupa, naprawie uziemienia oraz wymianie przewodów roboczych i odgromowych. Inwestor zastosował w miejsce starego przewodu odgromowego [...] mm2 (przewód stalowo-aluminiowy) nowy przewód typu [...] (przewód odgromowy linii energetycznych ze światłowodami umieszczonymi wewnątrz konstrukcji w tubach metalowych). Zgodnie z opinią Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Departament Prawno-Organizacyjny z dnia 15.03.2015 r. (...) zgłoszenia wymaga min. przeprowadzenie przebudowy lub remontu istniejącej sieci (słupy wraz z podwieszonymi przewodami) - tzn. ingerencja w istniejące, trwałe elementy infrastruktury. Natomiast wymiana przewodów w istniejącej linii energetycznej albo podwieszenie dodatkowego kabla mieści się w zakresie użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podlega reglamentacji Prawa budowlanego. Zatem na wykonanie tych prac na istniejących słupach nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami) "gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części". Postępowanie administracyjne staje się bezprzedmiotowe, gdy sprawa, która miała być załatwiona w drodze decyzji albo nie miała charakteru sprawy administracyjnej jeszcze przed datą wszczęcia postępowania, albo utraciła charakter sprawy administracyjnej w toku postępowania administracyjnego" - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 2 grudnia 2011 r., I SA/Kr 1492/2011.

Od decyzji odwołali się skarżący.

Decyzją nr [...]z dnia [...] roku, przywołując w podstawie prawnej art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania M. M., J. M. oraz M. M.od opisanej decyzji D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we W. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Na uzasadnienie organ odwoławczy wskazał, że pismem z dnia 11 stycznia 2017 roku PINB w O.zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz. – K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...] realizowanej przez T[...]SA z siedzibą w K.(operator sieci dystrybucyjnej). Dnia 11 stycznia 2017 roku organ wezwał T[...]SA do udostępnienia dokumentów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego - linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz.– K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...], a także zwrócił się do Starosty O.z prośbą o przekazanie całości akt sprawy dotyczących zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez T[...] SA z siedzibą w K. W efekcie organ otrzymał żądane dokumenty. Z protokołu oględzin z dnia 12 września 2017 roku wynika, że nad działką nr [...] AM-[...] obręb O. przebiegają trzy linie energetyczne wysokiego napięcia S-[...], S-[...] oraz S-[...]. Linie energetyczne są podwieszone do słupów kratowych przelotowych. Linia składa się z trzech przewodów napięciowych oraz przewodu odgromowego - ochronnego. Fundamenty słupów linii S-[...] i S-[...] na dzień oględzin nie noszą śladów ingerencji. Na działce nr [...] AM-[...] obręb O. znajdują się dwa słupy linii energetycznej S-[...]i S-[...]. Linie są podwieszone do słupów kratowych przelotowych. Linia składa się z trzech przewodów napięciowych oraz przewodu odgromowego - ochronnego. Fundamenty słupów nie noszą śladów ingerencji. W trakcie kontroli nie można było stwierdzić czy przewód odgromowy powiązany jest ze światłowodem, czy słupy były malowane w 2015 roku oraz czy były wymieniane w 2015 roku. W odpowiedzi na pismo organu pierwszej instancji T[...]SA poinformowała, że: na działce nr [...] AM-[...] obręb O. istniejący słup podlegał jedynie czynnościom konserwacyjnym w zakresie których zrealizowano czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych oraz naprawę uziemień - zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 2 sierpnia 2015 roku; w 2015 roku wymieniono przewody robocze i przewody odgromowe - zgodnie z zgłoszeniem; dokonano wyłączenia linii S- [...], S-[...] i S-[...] w celu przeprowadzenia prac na działkach nr [...] AM-[...] i nr[...] AM-[...] polegających na wymianie izolacji i przewodów linii, czyszczeniu i malowaniu elementów stalowych i naprawie uziemień - zgodnie ze zgłoszeniem; podczas prowadzenia prac na odcinku [...] i [...] (obejmującym działki nr [...] AM-[...] I NR [...] AM-[...] obręb O.) dokonano wymiany przewodu odgromowego z [...] - zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 2 sierpnia 2015 roku znak: [...].

Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne odwołanie wnieśli M. M., J.M. oraz M. M.

D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa oraz zbadaniu zasadności argumentów podnoszonych w odwołaniu stwierdził, że oprotestowana decyzja wydana została na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stosownie do którego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Bezprzedmiotowość postępowania może wynikać z przyczyn podmiotowych np. brak przymiotu strony osoby, na której wniosek wszczęto postępowanie, lub przedmiotowych - w istniejącym stanie faktycznym i prawnym nie można wydać decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty. Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Oznacza to, że wszystkie elementy badanego stanu faktycznego i prawnego są tego rodzaju, że niepotrzebne jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie wszystkich tych okoliczności w sprawie. Chodzi tu o kryterium bezprzedmiotowości odnoszące się do postępowania, ale w taki sposób, iż wynik tego postępowania nie powinien mieć charakteru merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, lecz jedynie być formalnym jego zakończeniem. Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1075/15, wynika, iż na gruncie ustawy Prawo budowlane postępowanie, co do zasady staje się bezprzedmiotowe, jeżeli organy nadzoru budowlanego prowadzące postępowanie nie znajdują podstaw do wydania nakazów lub zakazów wynikających z przepisów prawa materialnego. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy zauważyć należy, iż PINB w O.wydał prawidłowe rozstrzygnięcie w oparciu o właściwą podstawę prawną. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że wykonane zostały następujące roboty budowlane tj.: czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej słupa, naprawa uziemienia oraz wymiana przewodów roboczych i odgromowych. W wyroku WSA w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2016 roku, sygn. akt II SA/Sz 1042/16, wskazano, że wymiana przewodów w istniejącej linii energetycznej albo podwieszenie dodatkowego kabla mieści się w zakresie bieżącej eksploatacji sieci i nie jest objęta zakresem Prawa budowlanego. Powyższe wskazuje na to, iż na wykonanie tych prac na istniejących słupach nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia. Na marginesie organ dodaje, że spółka T[...]SA złożyła w Starostwie Powiatowym w O. dnia 2 czerwca 2015 roku zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Decyzją nr [...] z dnia [...] roku organ architektoniczno- budowlany umorzył postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe. Odnosząc się zaś do treści odwołania zdaniem DWINB organ nadzoru budowlanego I stopnia nie dopuścił się naruszenia art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 kpa, ponieważ zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwalał na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie, które zostało właściwie wyjaśnione przez PINB w O.

W skardze na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie, wskazując na art. 3 § 2 pkt 2 w zw. z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o przed sądami administracyjnymi, wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości wraz z poprzedzającą ją decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w O. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, zarzucając D. Inspektorowi Nadzoru Budowlanego naruszenie przepisów postępowania tj; art 7, art 77 par 1, art 80 i art 107 § 3 kpa, które mogło mieć (miało) istotny na wynik sprawy, tj. przedwczesne i bezpodstawne przyjęcie prze organ I i II instancji, że wszystkie prace wykonane na przedmiotowej linii miały charakter prac konserwacyjnych i nie są objęte zakresem Prawa budowlanego, podczas gdy inwestor nie zgłosił faktu, że nowe przewody odgromowe są skojarzone ze światłowodem, a więc o innych parametrach użytkowych, nienależyte uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji poprzez brak wskazania uzasadnienia prawnego i faktycznego, jakie stanowiły podstawę wydania przez organ zaskarżonej decyzji. W szczególności brak ustosunkowania się do zarzutów podnoszonych przez stronę w odwołaniu od decyzji organu I instancji. Na uzasadnienie strona skarżąca wskazuje, że T[...]S.A. dokonała przebudowy napowietrznej linii energetycznej 110 H. – Cz.- K. Zakres prac na przedmiotowych działkach obejmował przebudowę dwóch linii jednotorowych w kierunku GPZ O. poprzez demontaż wszystkich istniejących przewodów fazowych wraz z izolacją i osprzętem, montaż istniejących przewodów odgromowych, nowych przewodów roboczych wraz z izolacją i osprzętem, montaż nowych przewodów odgromowych typu OPGW, którego częścią składową jest światłowód. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął z urzędu, zainicjowane wnioskiem M. M. z dnia [...] r., postępowanie w sprawie planowanej inwestycji. Decyzją z dnia [...] r., organ umorzył to postępowanie. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że prace polegały na wykonaniu czynności konserwacyjnych, zatem, na ich wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani dokonanie zgłoszenia. Od tej decyzji w dniu [...] r. skarżący wnieśli odwołanie do D.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W., zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania, poprzez zaniechanie zebrania możliwie pełnego materiału dowodowego, który pozwalałby na ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego, co skutkowało błędnym uznaniem, że inwestycja posiada charakter konserwacji bieżącej oraz nienależyte uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji. D.Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, uznając, że zebrany przez organ I instancji materiał dowodowy, wskazuje, że roboty wykonane na przedmiotowych liniach mieszczą się w zakresie bieżącej konserwacji i nie są objęte zakresem Prawa budowlanego. Skarżący nie zgadzają się z tym rozstrzygnięciem. Wskazują, że uzasadnienie wydanej decyzji w sposób istotny, żeby nie powiedzieć rażący, narusza art 107 § 3 kpa. Uzasadnienie powinno w sposób wyczerpujący przekonywać stronę o motywach, którymi kierował się organ rozstrzygając sprawę. Strona może skutecznie bronić swoich interesów tylko w sytuacji, gdy znane są jej kompletne przesłanki decyzji. Organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, poza zacytowaniem przepisów dotyczących umorzenia postępowania, nie uzasadnił jednak przesłanek, którymi kierował się rozstrzygając sprawę. Uzasadnienie nie może polegać na lakonicznym stwierdzeniu, że organ pierwszej instancji wydał prawidłowe rozstrzygnięcie, bez odniesienia się do konkretnych okoliczności tj. wskazania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, a także przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności, a przede bez odniesienia się do zarzutów stawianych przez stronę w odwołaniu. Powoływanie się na orzeczenia sądów administracyjnych nie może zastępować uzasadnienia sporządzonego wg wiążących zasad zawartych w art 107 § 3 kpa. Powyższe wymaga należycie uzasadnionego stanowiska organu, który uznał, że w realiach niniejszej sprawy postępowanie należało umorzyć. Strony nadal nie wiedzą, dlaczego stan faktyczny i prawny sprawy został ustalony w sposób, który pozwalał na umorzenie tego postępowania. Stwierdzenie, że wykonane roboty budowlane na istniejących liniach energetycznych nie są objęte zakresem Prawa budowlanego, bez prawidłowego ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego, przy pełnym zastosowaniu reguł postępowania, rażąco narusza obowiązki organu z art 7 i 77 § 1 kpa. Należy zwrócić uwagę, że warunkiem prawidłowego zastosowania norm prawa materialnego jest jednoznacznie ustalony rzeczywisty stan faktyczny. Z wydanej decyzji nie wynika, by organy obu instancji w sposób niebudzący wątpliwości ustaliły rzeczywisty stan faktyczny. Nie ustalono istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy parametrów technicznych i użytkowych przewodów, które zastąpiły linki zużyte. Parametry te należało ustalić na podstawie m.in. dokumentacji wykonawczej (w tym wyciągu z projektu technicznego przebudowy, który jest w posiadaniu inwestora) i powykonawczej. Tymczasem w aktach sprawy nie widnieją dokumenty, z których wynikałaby specyfikacja zarówno zużytych, jak i nowych elementów, w związku z czym nie ustalono poprzednich i obecnych parametrów wymienionych przewodów, nie ustalono czy w wyniku prac nastąpiła zmiana na tyle istotna, że być może wypełnia ona przyjęcie definicji remontu czy przebudowy. Również nie ustalono zakresu robót w odniesieniu do obiektu liniowego jako całości, którego charakterystycznym elementem jest długość, (nie jej poszczególnych odcinków od słupa... do słupa). Obowiązkiem prowadzących postępowanie organów jest precyzyjne określenie rzeczywistego stanu faktycznego z zasadą prawdy obiektywnej zawartą w art. 7 k.p.a. Prawidłowe wywiązanie się z tego obowiązku rzutuje następnie na podejmowane w sprawie rozstrzygnięcia. Prawo budowlane wyraźnie odgranicza "remont " i "przebudowę" od bieżącej konserwacji, która nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Niewątpliwie pojęcia te różnią się zakresem wykonanych prac. Za remont uznaje się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszczalne jest stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 Pb.) Przebudowa, to natomiast wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych technicznych istniejącego obiektu, poza charakterystycznymi parametrami, takimi jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, długość, szerokość, wysokość, liczba kondygnacji (art 3 pkt 7a). Z wyżej przywołanych przepisów wynika, że cechą charakterystyczną remontu jest odtworzenie stanu poprzedniego, co oznacza, że nie mogą powstać nowe elementy oraz nie mogą ulegać zmianie parametry użytkowe i techniczne obiektu. Natomiast przy przebudowie zmieniają się parametry użytkowe lub techniczne, ale nie zmienia się: kubatura, powierzchnia zabudowy, długość, szerokość, liczba kondygnacji. Skoro ustawodawca określił cechy definicji remontu" i "przebudowy", oznacza to, że bieżąca konserwacja nie może posiadać cech należnych tym definicjom. W tej kwestii linia orzecznicza Sądów Administracyjnych nie budzi wątpliwości. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r., II OSK 704/05 stwierdził, że, "Przez pojęcie bieżącej konserwacji" o jakiej mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ należy rozumieć "wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu. Tak więc bieżącą konserwacją będą prace budowlane wykonywane o w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.". W orzecznictwie WSA we Wrocławiu wskazuje się, że istotą remontu jest bowiem wykonywanie zmiany bądź wymiany elementów w obiekcie lub jego części, co z reguły nie obejmuje wszystkich elementów, bez zmiany jego materii (konstrukcji), w wyniku remontu odtwarza się stan pierwotny. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, w wyroku z dnia 29 maja 2001r. o sygn. akt II SA/Wr 1456/2000 oraz II SA/Wr 2361/2000, wyraził pogląd, że rozwój technologiczny w budownictwie pozwala wykorzystać do prac remontowych materiały inne niż te pierwotnie użyte. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 28 lutego 2007 r. stwierdził, że "w praktyce podejmowane czynności mogą równocześnie wyczerpywać przesłanki kilku rodzajów robót budowlanych. W takiej sytuacji właściwy reżim prawny, to kwalifikacja najbardziej restrykcyjna z punktu widzenia obowiązków sformułowanych w ustawie Prawo budowlane." W związku ze wskazanymi uwagami, brak jest również odniesienia się w zaskarżonej decyzji do faktu, ż przeprowadzono odbiór częściowy prac związanych z przebudową linii [...] na odcinku od słupa [...] do słupa [...]...". Organ nie ustalił jakie prace zostały już wykonane w ramach tej przebudowy, a których nie wykonano (prace te miały być zakończone w okresie trzech miesięcy od daty ich rozpoczęcia). Poza tym w sprawie wydane zostały decyzje administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu użytkowania z przedmiotowej nieruchomości, poprzez zezwolenie T[...] S.A. na dokonanie przebudowy spornej linii. W ocenie skarżących decyzje te także winne podlegać analizie. Wynika z powyższego, że aby dokonać prawidłowej kwalifikacji dokonanych prac, kluczowe było przede wszystkim ustalenie parametrów technicznych i użytkowych urządzeń, które zastąpiły urządzenia zużyte i dokonać ich weryfikacji. Ponadto należało ustalić zakres robót w odniesieniu do obiektu liniowego jako całości (nie jej poszczególnych - odcinków od słupa .. do słupa). Poczynione przez organ ustalenia ograniczają się w tym względzie do wskazania, że na przedmiotowej linii dokonano wymiany wszystkich przewodów (roboczych i odgromowych) przy czym przewody odgromowe poprzednie zastąpiono przewodami, których częścią składową jest światłowód. Ustalony w takim zakresie stan faktyczny nie uzasadnia zakwalifikowania tych robót jako konserwacji, bowiem wniosków takich nie można wyciągać z tak skąpych ustaleń. Czerpanie zaś skutków prawnych ze zgłoszenia robót budowlanych przez fakt umorzenia przez właściwy organ postępowania jako bezprzedmiotowe, nie może polegać na tym, że są wykonywane roboty budowlane wymagające pozwolenia, na dodatek istotnie odbiegające od zgłoszenia. Z treści wydanych decyzji nie wynika, by organ I instancji dokonał pełnej, krytycznej analizy kompletnej uwierzytelnionej dokumentacji zgłoszeniowej i oględzin w terenie i dokumentacji powykonawczej, pod kątem rozważenia i wykazania w uzasadnieniu jakie roboty budowlane zostały objęte zgłoszeniem, a co zostało wykonane w rzeczywistości. W ocenie skarżących zabrakło własnych ustaleń organu nadzoru budowlanego jako organu wyspecjalizowanego w dziedzinie budownictwa, który jest w stanie stwierdzić i ocenić, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i budowlaną, czy konieczna jest ingerencja organu, tj. nałożenie obowiązku, w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. W przedmiotowej sprawie organy nadzoru budowlanego praktycznie nic w swoim zakresie nie ustaliły, a dokonując rozstrzygnięcia, w znacznej mierze opierały się na ustaleniach innego organu, naruszając tym samym rażąco art 107 kpa; organ przed wydaniem decyzji był zobowiązany podjąć samodzielnie wszelkie działania, zmierzające do zebrania możliwie pełnego materiału dowodowego i poddać je ocenie. Powyższe prowadzi do wniosku, że organy uchybiły wynikającemu z art. 7, 77 par 1, 80 i art 107 obowiązkowi wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Uchybienie to skutkowało błędnym ustaleniem stanu faktycznego, co w konsekwencji doprowadziło do uznania, że wszystkie prace na spornych liniach miały charakter prac konserwacyjnych i nie są objęte zakresem prawa budowlanego. Zdaniem strony skarżącej, za istotny należy uznać jednoznacznie ustalony przez organ nadzoru fakt montażu światłowodu tj, wymianę przewodów odgromowych typu [...] nowe linki typu [...], których częścią składową jest światłowód przewodowy umieszczony w przewodzie odgromowym. Zostało to zmarginalizowane przez obydwa organy, mimo, iż w toku prowadzonego postępowania, jak też w uzasadnieniu odwołania, strony szczególnie podnosiły tę kwestię. O ile montaż przewodów fazowych budzi wątpliwości co do ich parametrów technicznych i użytkowych, o tyle zmiana parametrów użytkowych przewodów odgromowych skojarzonych ze światłowodem, które zastąpiły zwykłe linki [...], jest oczywista. Wymiana przewodu nie stanowiła bieżącej konserwacji, gdyż nowy przewód będzie spełniał funkcję nową, dodatkową a mianowicie transmisyjną, której pierwotnie nie było. Natomiast, zgodnie z treścią art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane, wykonanie sieci światłowodowej na istniejących słupach energetycznych wymagało decyzji o pozwoleniu na budowę (art 28 Pb), gdyż w świetle cytowanej ustawy, jest to element sieci uzbrojenia terenu. "Sieć uzbrojenia terenu", o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane, to wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, elektroenergetyczne i inne. Trakt światłowodowy jest zatem budowlą, której wykonanie możliwe jest jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Fakt podwieszenia światłowodów na istniejących słupach energetycznych pozostaje bez znaczenia dla oceny legalności tej inwestycji i nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nowej budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowane. (por. wyrok WSA w Łodzi z 14.01.2005, II SA/Łd 136/03). Pierwotnie spółka T[...], dokonując zgłoszenia zamiaru wykonania prac, w tym wymiany przewodów odgromowych, nie umieściła w tym zgłoszeniu informacji, że częścią składową przewodów odgromowych będzie światłowód. Wprowadzenie przewodu skojarzonego ze światłowodem, w miejsce demontowanego starego przewodu odgromowego, niewątpliwie powinno być naznaczone w dokonanym zgłoszeniu. Wymiana tych przewodów nie stanowiła bieżącej konserwacji ani odtworzenia stanu pierwotnego, gdyż nowe przewody odgromowe będą spełniały dodatkową, a mianowicie teletransmisyjną, co niewątpliwie należało zaznaczyć w tym zgłoszeniu. Reasumuąc, organ odwoławczy nie podjął w toku postępowania wszelkich niezbędnych działań, mających na celu dokładne ustalenie stanu faktycznego, nie zgromadził i nie rozpatrzył całego materiału dowodowego, co skutkowało tym, że jego ocena nie pozwala na przyjęcie, iż w sprawie udowodniono wszystkie istotne jej okoliczności W uzasadnieniu decyzji nie wskazano wszystkich faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności. Powyższe skutkowało naruszeniem przepisów postępowania tj; art 7, art 77 par 1, art 80 i art 107 par 3 kpa. Pominięcie w uzasadnieniu decyzji okoliczności faktycznych bądź prawnych, a w szczególności ich brak, stanowi przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów o postępowaniu administracyjnym - wywierającym istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż prawidłowe ustalenie stanu go przy pełnym zastosowaniu reguł postępowania, jest warunkiem prawidłowego a norm prawa materialnego.

W doręczonej sądowi odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Skarga jest niezasadna.

Zgodnie z art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania w sposób, który miał lub mógł mieć wpływ na wynik sprawy, bądź wypełniałby jedną z przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa. Sądowa kontrola legalności zaskarżonych orzeczeń administracyjnych sprawowana jest przy tym w granicach sprawy, a sąd nie jest związany zarzutami, wnioskami skargi, czy też powołaną w niej podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.).

Przedmiotem skargi, w tym postępowaniu, jest decyzja D.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W., utrzymująca w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O., umarzającą na podstawie art. 105 kpa, (wobec bezprzedmiotowości) postępowanie administracyjne, prowadzone w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji H. – Cz. – K. na odcinku znajdującym się na nieruchomości położonej w O., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM-[...] i nr [...] AM-[...]realizowanej przez T[...]S.A. z siedzibą w K. (operator sieci dystrybucyjnej). Zdaniem sądu (wbrew odmiennym twierdzeniom skargi) niewadliwie i stosownie do wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego, przeprowadzono postępowanie dowodowe w sprawie, co doprowadziło organ nadzoru budowlanego do niewadliwej konkluzji, że postępowanie administracyjne, wobec jego bezprzedmiotowości, podlega umorzeniu.

Jak wskazują dołączone do odpowiedzi na skargę akta administracyjne, M. M. zawiadomiła organ nadzoru budowlanego o dokonaniu przez T[...]S. A. przebudowy linii energetycznej wysokiego napięcia na odcinku na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr [...] AM [...] i nr [...] AM [...], których jest współwłaścicielką wraz z innymi osobami, wnosząc jednocześnie o przeprowadzenie kontroli dokonanej przebudowy. W takim też zakresie organ prowadził kontrolowane postępowanie. Organ I instancji przeprowadził, w toku postępowania administracyjnego, szerokie postępowanie dowodowe. I tak, trzykrotnie przeprowadzono oględziny w terenie, podczas których "nie stwierdzono, aby były prowadzone jakiekolwiek roboty budowlane lub remontowe na linii elektorenergetycznej, na terenie działek, o których pisała wnioskodawczyni". Z protokołu oględzin z dnia 26 stycznia 2017 r. wynika także, że inwestycja w zakresie posadowienia linii energetycznej, między innymi na działkach objętych tym postępowaniem, została zrealizowana w latach 70 tych ubiegłego wieku, kiedy to właścicielami działek były inne podmioty. Natomiast obecna na oględzinach M.M. oświadczyła, że nabyła te działki w 1988 r. i jej zdaniem usytuowanie słupów jest i było prowizoryczne i niegodne z pierwotnym zamierzeniem, a ta lokalizacja uniemożliwia racjonalne zagospodarowanie gruntu przez właścicieli. Oświadczyła także, że 2 słupy były (są przyp. Sądu) wybudowane na działce nr [...], natomiast przez działkę [...] przebiega linia energetyczna.

Następnym, istotnym dla wyniku kontrolowanego postępowania dokumentem jest ostateczna i prawomocna decyzja Starosty O. z dnia [...] r. (nr [...]) którą organ ten umorzył postępowanie "w sprawie czynności konserwacyjnych na obiekcie napowietrznej linii wysokiego napięcia (między innymi) 110kV relacji Cz.-O. dla działki [...](AM [...]) w zakresie czyszczenie i malowanie elementów stalowych słupów, naprawa uziemień słupów". Jak wynika z uzasadnienia tej decyzji orzekający w tamtej sprawie organ uznał że "wymiana przewodów w istniejącej linii energetycznej albo podwieszenie dodatkowego kabla mieści się w zakresie użytkowania obiektu budowlanego ... i nie podlega reglamentacji prawa budowlanego". Natomiast w tomie 2 akt organu pierwszej instancji znajduje się także informacja, pochodząca od inwestora, poparta protokołem odbioru z dnia 9 listopada 2015 r. Z dokumentów tych wynika, że na działce nr [...]AM [...] obręb O. nie dokonano wymiany słupów wysokiego napięcia, słup podlegał jedynie czynnościom konserwacyjnym w zakresie których zrealizowano czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych oraz naprawę uziemień (przewodów odgromowych). W konsekwencji trzeba powiedzieć, że T[...] sp. z o. o. wykonał roboty konserwacyjne w sposób, który został określny przez organ administracji architektoniczo-budowlanej, kierując się interpretacją organu, zawartą w decyzji [...], a co za tym idzie działał w zaufaniu do organów administracji publicznej. Tym samym zarzuty skargi w zakresie nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego w kierunku wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych, tj. parametrów technicznych i użytkowych przewodów roboczych i odgromowych, czy dodatkowej funkcji teletransmisyjnej, nie mogą odnieść zamierzonego skutku. Inwestor zastosował w miejsce starego przewodu odgromowego [...]mm2 (przewód stalowo-aluminiowy) nowy przewód typu [...] (przewód odgromowy linii energetycznych ze światłowodami umieszczonymi wewnątrz konstrukcji w tubach metalowych). Zatem, jak uznały organy, mamy do czynienia z podwieszeniem światłowodów na istniejących słupach energetycznych, co odpowiada bieżącemu użytkowaniu linii energetycznej, i w konsekwencji nie wymagała także ani dalszych działań prawnych inwestora, ani obecnie ingerencji organów nadzoru budowlanego. Reasumując, skarga na podstawie art. 151 ppsa, podlegała oddaleniu.Powered by SoftProdukt