drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, II GSK 2803/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 2803/14 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2015-01-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-12-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Bała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Sygn. powiązane
II GSK 492/13 - Wyrok NSA z 2014-07-03
VI SA/Wa 790/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 271 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Bała po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi D. M. R. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2014 r. sygn. akt II GSK 492/13 w sprawie ze skargi kasacyjnej D. M. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 790/12 w sprawie ze skargi D. M. R. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 3 lipca 2014 r., sygn. akt II GSK 492/13, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną D. M. R. (dalej skarżący) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 15 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 790/12.

Skarżący [...] listopada 2014 r. (data stempla pocztowego) złożył wniosek o "stwierdzenie nieważności postępowania toczącego się 3 lipca 2014 r. przed NSA wraz z wyrokiem z 3 lipca 2014 r. w sprawie skargi kasacyjnej D. M. R. od wyroku WSA w W. z 15 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 790/12". Wniósł o powtórzenie postępowania związanego z rozpoznaniem przez NSA skargi kasacyjnej skarżącego z [...] lutego 2013 r. od wyroku WSA w W. z 15 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 790/12, o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych oraz przedłożył jako uzupełnienie skargi kasacyjnej decyzję Piątego Wydziału Odwoławczego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. z [...] marca 2013 r. w sprawie unieważnienia znaku torowego PHYTOLIZIN wraz z jej tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Skarżący stwierdził, że postępowanie jest nieważne z uwagi na to, że jako pełnomocnik W. Z. Z. H. w P. (uprawnionego z ww. znaku) stawił się r.pr. P. C., który do protokołu rozprawy złożył pełnomocnictwo substytucyjne z [...] lipca 2014 r. Pełnomocnictwo to było nieważne, bowiem zostało udzielone w imieniu H. L. S.A. w L., która nie była stroną postępowania. Wobec tego, w ocenie skarżącej, postępowanie w tym zakresie należy znieść i powtórzyć.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 271 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe. Te zarzuty skargi o wznowienie postępowania nie dotyczą jednak skarżącego. Podnoszony we wniosku o wznowienie postępowania brak należytej reprezentacji odnosi się bowiem do reprezentacji uprawnionego – W. Z. H., a nie skarżącego. Należy wskazać, że przepis art. 271 pkt 2 p.p.s.a. służy ochronie praw strony, która nie była należycie reprezentowana, a nie strony przeciwnej. Żądać wznowienia postępowania w oparciu o art. 271 pkt 2 ustawy procesowej może tylko ta strona, która nie była należycie reprezentowana, nie można natomiast skutecznie podnieść tego zarzutu w stosunku do strony przeciwnej. Wobec tego, należy stwierdzić, że to uprawniony mógłby żądać wznowienia postępowania z uwagi na nieprawidłową reprezentację, a nie skarżący (por. postanowienie NSA z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt II GSK 90/05, postanowienie NSA z 11 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1206/12).

W konsekwencji stwierdzić należy, że jakkolwiek skarżący formalnie powołał we wniosku ustawową podstawę wznowienia postępowania sądowego (art. 271 pkt 2 p.p.s.a.), to jednak ta ustawowa przesłanka nie dotyczy skarżącego.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga o wznowienie postępowania sądowego, jako nieoparta na ustawowej podstawie wznowienia, podlega odrzuceniu w oparciu o art. 280 § 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt