drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Administracyjne postępowanie Budowlane prawo, Wojewoda, Oddalono zażalenie, II OZ 184/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 184/05 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-04-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-02-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Henryk Ożóg /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Tezy

Niezgodność decyzji z prawem, która będzie przedmiotem oceny Sądu I instancji w toku rozprawy, i ochrona tymczasowa wynikająca z art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, to dwie różne kwestie. O ile pierwsza z nich /kontrola legalności aktu/ jest celem postępowania sądowoadministracyjnego to druga znacznie może poprzedzać merytoryczną decyzję sądu, i jak stwierdzono, ma odmienną osnowę.

Oparcie wniosku o ochronę tymczasową na niezgodności decyzji z prawem, a zwłaszcza rozstrzygnięcia Sądu w tym zakresie, niweczyłoby kontrolę sądową legalności decyzji administracyjnej.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2005r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J.i J. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2004r. sygn. akt VII SA/Wa 1655/04 w zakresie oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji I i II instancji w sprawie ze skargi J. i J. S. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2004r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Skarżący wnieśli o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2004r. oraz decyzji Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 maja 2004r. Zaskarżona decyzja utrzymywała w mocy decyzję organu I instancji, którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono L.O. pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr [...] przy ul. [...] w Pruszkowie.

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wniosek ten oddalił wskazując, iż zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1270) - Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji lub postanowienia oraz aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach w granicach tej samej sprawy, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W niniejszej sprawie Sąd nie znalazł okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania tych decyzji w świetle powołanego wyżej przepisu prawa i argumentacji skarżących.

W zażaleniu na to postanowienie J. i J. S. wnieśli o jego zmianę. Podnieśli, iż rozpoczęta rozbudowa budynku inwestora L. O. na działce nr [...] w Pruszkowie od strony działki nr [...] w Pruszkowie odbywa się z rażącym naruszeniem przepisów prawa budowlanego:

* Połać dachowa nadbudowy z okapem 0,5 m przy odległości budynku

tylko 0,88 m od granicy skierowana jest na budynek skarżących, czyli

na północ, co powinno być niedopuszczalne. Spadek połaci

dachowej powinien być skierowany na linię ogrodzenia działki

sąsiada, czyli na zachód.

* Zaprojektowano rynnę na okapie wysuniętym aż na 0,5 m w

odległości od działki ok. 0,2 m i na długości ponad 10 m wzdłuż

działki, co w przypadku opadów atmosferycznych połączonych z

wiatrem i burzą spowoduje zalewanie działki skarżących. Na taki stan

rzeczy nie wyrażają zgody,

Minister Infrastruktury w piśmie skierowanym do Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 marca 2004 r. jednoznacznie stwierdza, iż umożliwia wykonanie jedynie ściany bez otworów okiennych i drzwiowych w projektowanej, rozbudowie budynku mieszkalnego w odległości 0,88 m od granicy z działką. Wobec powyższego proszą Naczelny Sąd

Administracyjny o wstrzymanie rozpoczętych prac budowlanych ze względu

na spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne tym bardziej, że wnosi "o wstrzymanie rozpoczętych prac budowlanych", co jest domeną -właściwego organu administracji budowlanej, a nie Sądu administracyjnego.

Przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji zawarte w art. 61 § 3 cytowanego Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zostały oparte na nieostrych pojęciach: "znacznej szkody" lub "trudnych do odwrócenia skutków".

Przepis art. 61 tego Prawa został przy tym tak skonstruowany, że ciężar wykazania, iż okoliczności te istotnie zaistniały spoczywa na. osobie wnioskującej o ochronę tymczasową. Inaczej rzecz ujmując: wnioskodawca powinien wykazać, że w sytuacji faktycznej, w jakiej się znajduje, wykonanie decyzji powodować będzie znaczną szkodę bądź trudne do odwrócenia skutki.

Tymczasem, w skardze na decyzję ostateczną, zawierającej jednocześnie wniosek o wstrzymanie -wykonania decyzji pozwalającej na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego skarżący nie podnieśli tego rodzaju okoliczności, które przekonywałyby, że w sprawie zachodzą przesłanki z art,. 61 Prawa, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Innych bowiem brać poci uwagę nie można. Jakkolwiek Sąd I instancji w motywach zaskarżonego postanowienia stwierdził jedynie, iż "nie znalazł okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania decyzji w świetle powołanego wyżęci przepisu prawa i argumentacji skarżących9', ale i skarżący wskazują jedynie ogólnie na "ewentualne nieodwracalne skutki tej inwestycji" nie konkretyzując czym miałyby się przejawiać.

Można przyjąć analizując treść skargi, że wniosek o ochronę tymczasową miałby się opierać na tych samych przesłankach co i skarga na decyzję ostateczną czyli sprzeczności tego orzeczenia z przepisami prawa budowlanego. Jednakże przedstawiona w skardze niezgodność decyzji z prawem, która będzie przedmiotem oceny Sądu I instancji w toku rozprawy, i ochrona tymczasowa wynikająca z art. 61 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to dwie różne kwestie. O ile pierwsza z nich /kontrola legalności aktu/ jest celem postępowania sądowoadministracyjnego to druga znacznie może poprzedzać merytoryczną decyzję sądu, i jak stwierdzono, ma odmienną osnowę. Oparcie wniosku o ochronę tymczasową na niezgodności decyzji z prawem, a zwłaszcza

rozstrzygnięcia Sądu w tym zakresie, niweczyłoby kontrolę sądową legalności decyzji administracyjnej.

Z tych względów zażalenie nie mające usprawiedliwionych podstaw

podlegało oddaleniu na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt