drukuj    zapisz    Powrót do listy

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, Wyłączenie sędziego, Prezes Rady Ministrów, Oddalono zażalenie, I OZ 328/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 328/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-05-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-23
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
I OZ 841/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
I OZ 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-25
II SA/Wa 556/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-02
I OZ 842/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
Skarżony organ
Prezes Rady Ministrów
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 18, art. 19
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 556/06 w zakresie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego: [...] od orzekania w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia: zażalenie oddalić.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 czerwca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek J. K. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - [...] od rozpoznania sprawy ze skargi J. K. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego.

We wniosku o wyłączenie skarżący J. K. wskazał, iż ww sędzia nie dopełnił obowiązków służbowych poprzez zaniechanie czynności, które obligowały go do działania z urzędu (brak zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa) jak również przekroczył swoje uprawnienia. Ponadto zarzucił stronniczość przy wydawaniu wyroku oddalającego jego skargę.

Biorąc pod rozwagę przesłanki wyłączenia sędziego wskazane w art. 18 i 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wniosek jest zbyt ogólny i nie ma uzasadnionych podstaw. Nie jest zdaniem Sądu taką podstawą twierdzenie, iż sędzia nie będzie obiektywny i dlatego powinien zostać wyłączony od rozpoznawania sprawy. Ponadto z oświadczenia złożonego przez zainteresowanego sędziego w dniu 12 marca 2008 r. wynika, że nie łączy go jakikolwiek osobisty stosunek z wnioskodawcą, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności ani też nie zachodzą inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bezstronności.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił wniosek skarżącej spółki na podstawie art. 22 § 1 i § 2 p.p.s.a.

W zażaleniu na powyższe postanowienie J. K. stwierdził, iż we wszystkich sprawach toczących się z jego udziałem był pozbawiony "dostępu do rzeczywistego Sądu". Podniósł on nadto, iż Sąd, orzekając niejawnie, pozbawił go możności obrony swoich praw. Zdaniem Skarżącego Sąd nie chciał rozpoznać istoty sprawy ponieważ nie wezwał go do uzupełnienia swoich zarzutów i faktów i nie skonfrontowano ich z treścią oświadczenia sędziego, które zdaniem skarżącego jest stronnicze.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Podstawą wyłączenia sędziego może być wystąpienie jednej z wyliczonych enumeratywnie w art. 18 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przesłanek. Zgodnie z tym przepisem sędzia jest wyłączony w sprawach:

1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym,

że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązku,

2) swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia,

3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

4) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron,

5) w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą,

6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach

o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator,

7) w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Ponadto, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego (art. 19 ustawy). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 53/04 (Dz. U. Nr 250, poz. 2118) przyczyny wyłączenia sędziego nie mogą ograniczać się jedynie do stosunku osobistego, pomijając inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezstronność sędziego.

Skarżący J. K., zarówno we wniosku o wyłączenie sędziego [...], jak i w zażaleniu na postanowienie o odmowie wyłączenia, nie wskazał żadnych ustawowych przesłanek uzasadniających wyłączenie. Podstawą wyłączenia sędziego nie może być jedynie twierdzenie skarżącego, że dany sędzia wykazuje stronniczość. Konieczne jest wskazanie konkretnych okoliczności, czy to wskazanych enumeratywnie w art. 18 ustawy, czy też innych, z których wynika, że istnieją wątpliwości co do bezstronności sędziego lub też wykazanie wystąpienia jednej z przyczyn.

Nie są podstawą wyłączenia sędziego podejmowane przez niego w toku postępowania sądowoadministracyjnego czynności, które skarżący ocenia negatywnie. Do ewentualnej korekty uchybień popełnionych w toku postępowania sądowoadministracyjnego służy tryb odwoławczy. Obszerna argumentacja zażalenia w dużej swej części skupiona jest ponadto na faktach nie mających związku z rozpoznawaną kwestią.

Ponieważ skarżący nie wykazał istnienia ustawowych przesłanek wyłączenia sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji, i orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt