drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 824/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 824/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łukaszewska-Macioch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SA/Wr 375/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 § 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 375/07 o odrzuceniu zażalenia D. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 października 2007 r., sygn. akt II SA/Wr 375/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi D. D. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...], nr [...] stanowiące odpowiedź na pismo skarżącego z dnia [...]. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 2 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Wr 375/07 odrzucił zażalenie D. D. na postanowienie tego Sądu z dnia 31 października 2007 r. odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi D. D. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...].

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, że odpis postanowienia z dnia 31 października 2007 r. wraz z pouczeniem, iż na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia oraz że zażalenie na postanowienie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, został doręczony skarżącemu 28 listopada 2007 r. W dniu 3 grudnia 2007 r. zostało wniesione zażalenie na to postanowienie, jednak wbrew przepisowi art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, było ono sporządzone przez skarżącego, który nie jest żadną z osób wymienionych w art. 175 § 2 tej ustawy.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył D. D..

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z dyspozycją art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej: "P.p.s.a", zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinien sporządzić adwokat lub radca prawny, a w sprawach wymienionych w art. 175 § 2 i 3 P.p.s.a. także sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Obowiązek ustanowiony w powołanym przepisie ma charakter bezwzględny, co oznacza, że żadne szczególne okoliczności nie uprawniają strony do osobistego sporządzenia zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną. Bezsporne jest, że skarżący osobiście sporządził zażalenie i nie należy on do podmiotów wymienionych w art. 175 § 2, czy art. 194 § 4 P.p.s.a. Stosownie zaś do art. 178 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne.

Z przedstawionych względów zaskarżonemu postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nie można zarzucić naruszenia prawa.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt