drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Wstrzymanie wykonania aktu, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Oddalono zażalenie, I OZ 269/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 269/13 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2013-04-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-04-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Janina Antosiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II SA/Wa 152/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17
I OSK 2496/13 - Wyrok NSA z 2015-06-03
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 152/13 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. S.A. w Warszawie na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

A. S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] listopada 2012 r. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że wykonanie decyzji nakazującej udostępnienie danych osobowych spowoduje trudne do odwrócenia skutki. W przypadku zaś rozstrzygnięcia sprawy na korzyść skarżącej skutki wykonania zaskarżonej decyzji będą nieodwracalne, ponieważ uczestnik postępowania, na rzecz którego organ nakazał udostępnienie przedmiotowych danych, zdąży już wcześniej zapoznać się z przekazanymi informacjami, a także podjąć w oparciu o nie określone działania. Późniejsze nakazanie usunięcia danych udostępnionych uczestnikowi powyższego skutku nie zniweczy.

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. W ocenie Sądu, skarżąca uprawdopodobniła w sposób wystarczający, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, rozumianych jako szkoda (majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona stronie przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego, czy też trudniejsze, niż zwykle w tego rodzaju przypadkach. Sąd podkreślił, że przedmiotem postępowania jest kwestia udostępnienia uczestnikowi postępowania danych osobowych. Odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji doprowadziłaby do wykonania tej decyzji jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego, którego celem jest przecież zbadanie zgodności z prawem tej decyzji. Tymczasem udostępnienie żądanych danych osobowych jest czynnością nieodwracalną, bowiem w sytuacji ich udostępnienia uczestnik postępowania będzie dysponował wnioskowanymi przez siebie danymi, niezależnie od wyroku Sądu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W ocenie organu udostępnienie numeru IP komputera nie doprowadzi do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Okoliczność, że udostępnienie przez A. S.A. wnioskowanych danych nastąpi, nie decyduje o tym, iż po stronie osób których dane będą udostępnianie, dojdzie do zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W złożonej odpowiedzi na zażalenie A. S.A. wniosła o jego oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Z konstrukcji tej normy prawnej wynika, iż to na skarżącym spoczywa ciężar wykazania przesłanek zawartych w cytowanym przepisie, zaś sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu jeżeli jest spełniona ustawowa przesłanka określona jako potencjalna możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdy akt lub czynność zostanie wykonana. Mając powyższe na uwadze należy podzielić pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że skarżąca uprawdopodobniła w sposób wystarczający, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, które mogą nastąpić w przypadku wykonania przedmiotowej decyzji przed rozpoznaniem skargi przez Sąd.

Przedmiotem skargi A. S.A. jest decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazująca udostępnienie numeru IP komputera użytkownika forum internetowego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadnie Sąd pierwszej instancji przyjął, że w sprawie niniejszej zachodzą podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż jej wykonanie rodzi niebezpieczeństwo spowodowania nie tylko trudnych, ale wręcz niemożliwych do odwrócenia skutków. Wykonanie decyzji nakazującej udostępnienie uczestnikowi postępowania danych osobowych użytkownika forum internetowego nie może bowiem zostać w żaden sposób anulowane w przypadku ewentualnego uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny, ponieważ dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby znajdować się już będą w dyspozycji innego uczestnika postępowania. Analogiczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w podobnych sprawach ze skarg dotyczących decyzji Generalnego Inspektora Danych Osobowych nakazujących udostępnienie danych osobowych uczestnika forum internetowego – postanowienia z dnia 15 lipca 2010 r., I OSK 1079/10 i z dnia 21 listopada 2012 r., I OZ 850/12)

W takiej sytuacji należało uznać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zasadnie uznał w zaskarżonym postanowieniu, że w sprawie występują przesłanki do zastosowania ochrony tymczasowej, która w niniejszej sprawie wyraża się w ochronie praw osoby, której dane osobowe dotyczą.

Z powyższego względu Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.Powered by SoftProdukt