drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Rada Miasta, Oddalono zażalenie, II OZ 324/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 324/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-04-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-03-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Runge - Lissowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SA/Gd 606/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-05-24
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 112, art. 184 w zw z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge – Lissowska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H.H. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 r. sygn. akt II SA/Gd 606/06 o oddaleniu wniosku o wymierzenie grzywny pełnomocnikowi Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie ze skargi H.H., S.B. i S.W. na uchwałę Rady Miasta Bytów z dnia [...] czerwca 2002 r. nr [...] w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów" postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił wniosek H.H., S.W. oraz uczestników postępowania D.U. i H.U. o wymierzenie grzywny pełnomocnikowi Rady Miejskiej w Bytowie. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż wnioskodawcy domagali się wymierzenia pełnomocnikowi organu grzywny w trybie art. 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej "P.p.s.a.", bowiem nie wykonał on postanowienia z dnia 13.12.2006 r., którym zobowiązano organ do złożenia oryginałów wszystkich dokumentów dotyczących uchwalenia zaskarżonego studium oraz jego zmiany z dnia 9.10.2002 r. Zdaniem wnioskodawców pełnomocnik organu nie wypełnił w pełni żądania, nadesłał bowiem jedynie dokumentację planistyczną oraz ankiety do studium, nie przesyłając protokołów z obrad komisji Rady poprzedzających uchwalenie studium. Jednakże, w ocenie Sądu I instancji, nadesłane dokumenty, wraz ze zgromadzonymi aktami, umożliwiły należyte rozpoznanie sprawy, a co za tym idzie, że nie zachodzi potrzeba ukarania pełnomocnika organu, ani samego organu, grzywną.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł H.H., domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że pełnomocnik Gminy nie wykonał żądania Sądu i nie nadesłał dokumentów mających istotne znaczenie dla sprawy, szczególnie protokołów z posiedzeń komisji Rady. Ponadto, zdaniem strony, prezentowane na rozprawie mapy nie były oryginałami i nie mogły stanowić dowodów w sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 112 P.p.s.a. stanowi, iż w razie uchylania się organu od zastosowania się do postanowienia sądu podjętego w toku postępowania i w związku z rozpoznaniem sprawy, sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Zauważyć trzeba, iż z treści tego przepisu wynika jasno, że sąd administracyjny posiada jedynie uprawnienie do ukarania organu grzywną w razie uchylania się od wykonania postanowienia, a nie obowiązek dokonania tej czynności. Nie można zatem zarzucić Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku, że naruszył ten przepis oddalając wniosek o ukaranie pełnomocnika Gminy Miasta Bytów grzywną za niewykonanie postanowienia Sądu z dnia 13.12.2006 r. Pełnomocnik organu wykonał bowiem to postanowienie – wprawdzie nie w pełni – przesłał bowiem część żądanych przez Sąd dokumentów. Sąd I instancji uznał, że nadesłane dokumenty, wraz ze zgromadzonymi wcześniej aktami sprawy, są wystarczające do rozpoznania sprawy i orzekł na ich podstawie. W ocenie Sądu odwoławczego działanie takie było w pełni prawidłowe i uzasadniało oddalenie wniosku o wymierzenie grzywny.

Mając na uwadze powyższe i uznając zaskarżone postanowienie za zgodne z prawem, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt