drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono skargę, I SA/Gd 475/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-07-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 475/11 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2011-07-19 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2011-05-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Ewa Kwarcińska
Małgorzata Gorzeń /sprawozdawca/
Zbigniew Romała /przewodniczący/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane
I FSK 1993/11 - Postanowienie NSA z 2014-11-04
I FSK 1884/14 - Wyrok NSA z 2017-03-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 54 poz 535 art. 28 b ust 2, art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 86 ust. 1 i 2 pkt 2 lit. a
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Romała, Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń (spr.), Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Szymańska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 lipca 2011 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do kwietnia 2010 r. oddala skargę.

Uzasadnienie

ZASKARŻONĄ DECYZJĄ Z DNIA [...] DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ , PO ROZPATRZENIU ODWOŁANIA A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ , UTRZYMAŁ W MOCY DECYZJĘ DYREKTORA URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ Z DNIA [...], W PRZEDMIOCIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA MIESIĄCE STYCZEŃ, LUTY, MARZEC I KWIECIEŃ 2010 R.

W UZASADNIENIU ROZSTRZYGNIĘCIA DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WSKAZAŁ, ŻE W WYNIKU KONTROLI PODATKOWEJ PRZEPROWADZONEJ U SKARŻĄCEJ "A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ZWANEJ DALEJ POLSKĄ SPÓŁKĄ LUB SKARŻĄCĄ) STWIERDZONO ZANIŻENIE PODATKU NALEŻNEGO W MIESIĄCACH STYCZEŃ, LUTY, MARZEC I KWIECIEŃ 2010 R., WSKUTEK BŁĘDNEGO ROZLICZENIA SPRZEDAŻY DOKONANEJ PRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ NA RZECZ B Z SIEDZIBĄ W N. (ZWANEJ DALEJ CYPRYJSKĄ SPÓŁKĄ). SPRZEDAŻ TĘ SKARŻĄCA OKREŚLIŁA JAKO ŚWIADCZENIE USŁUG POZA TERYTORIUM KRAJU. USŁUGI TE W DOKUMENTUJĄCYCH JE FAKTURACH BYŁY OKREŚLANE JAKO DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA Z UMOWY O WSPÓŁPRACĘ Z DNIA 2 KWIETNIA 2009 R., (USŁUGI REKLAMY, OBSŁUGI BOK, DOSTARCZANIA INFORMACJI I PRZETWARZANIA DANYCH). W ODNIESIENIU DO TYCH TRANSAKCJI, ORGANY STWIERDZIŁY, ŻE SĄ TO USŁUGI ŚWIADCZONE DLA STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI CYPRYJSKIEGO KONTRAHENTA (B) NA TERYTORIUM POLSKI, ZATEM ICH ŚWIADCZENIE OPODATKOWANE JEST NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WEDŁUG STAWKI PODATKU VAT 22%, ZGODNIE Z ART. 28B UST. 2 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R., O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ. U. Z 2004 R., NR 54, POZ. 535), ZWANEJ DALEJ USTAWĄ O VAT. ZGODNIE Z TYM PRZEPISEM W PRZYPADKU, GDY USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE DLA STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PODATNIKA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ W INNYM MIEJSCU NIŻ JEGO SIEDZIBA LUB STAŁE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, MIEJSCEM ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG JEST TO STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

JAK PODKREŚLIŁ DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ, PODSTAWĘ ROZSTRZYGNIĘCIA STANOWIŁO STWIERDZENIE, ŻE STAŁYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI CYPRYJSKIEJ SPÓŁKI BYŁO TERYTORIUM POLSKI. PRZEDMIOTEM TEJ DZIAŁALNOŚCI BYŁO PROWADZENIE W POLSCE SERWISU INTERNETOWEGO E-COMMERCE POD DOMENĄ [...], GDZIE UŻYTKOWNICY MOGĄ DOKONYWAĆ ZAKUPU PRODUKTÓW ON-LINE. PRODUKTY TE NA SPRZEDAŻ WYSTAWIA SKARŻĄCA A SPÓŁKA Z O.O. TOWAR NABYWA TEN UŻYTKOWNIK, KTÓRY PRZY LICYTACJI ZUŻYJE NAJWIĘCEJ TZW. BID-ÓW, ZAKUPIONYCH WCZEŚNIEJ OD SPÓŁKI CYPRYJSKIEJ. W ZALEŻNOŚCI OD NABYWANYCH PAKIETÓW 1 BID KOSZTUJE OKOŁO 0,20 - 0,30 ZŁ I DAJE MOŻLIWOŚĆ PRZEBICIA, W ZALEŻNOŚCI OD AUKCJI, O KWOTĘ 0,01 - 0,09 ZŁ. WYLICYTOWANY PRZEDMIOT SKARŻĄCA SPÓŁKA SPRZEDAJE UŻYTKOWNIKOWI ZA WYLICYTOWANĄ KWOTĘ I WYSTAWIA FAKTURĘ VAT. TOWARY SĄ SPRZEDAWANE ZA CENĘ ZNACZĄCO NIŻSZĄ OD ICH WARTOŚCI RYNKOWEJ. GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM PRZYCHODU SKARŻĄCEJ SPÓŁKI NIE JEST WARTOŚĆ SPRZEDAŻY DOKONANA NA RZECZ ZWYCIĘZCÓW AUKCJI, LECZ WYNAGRODZENIE OTRZYMANE OD SPÓŁKI CYPRYJSKIEJ, WYNOSZĄCE 70% WARTOŚCI CAŁKOWITEGO PRZYCHODU NETTO UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY BIDÓW, ZUŻYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W LICYTACJI, NA KTÓRĄ TO KWOTĘ SKARŻĄCA WYSTAWIA FAKTURĘ BEZ PODATKU VAT WSKAZUJĄC, IŻ SĄ TO USŁUGI ŚWIADCZONE POZA TERYTORIUM KRAJU.

JAK WYNIKA Z POWYŻSZEGO, USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OBIE SPÓŁKI, POLSKĄ I CYPRYJSKĄ, STANOWIĄ CAŁOŚĆ EKONOMICZNĄ. SPRZEDAWANE PRZEZ CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ BID-Y WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU WYGRANIA PRAWA DO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW WYSTAWIONYCH DO SPRZEDAŻY PRZEZ STRONĘ. BEZ BID-ÓW NIE DOSZŁABY DO SKUTKU ŻADNA TRANSAKCJA. Z DRUGIEJ STRONY, UŻYTKOWNICY NIE DOKONYWALIBY ZAKUPU BID-ÓW, GDYBY STRONA NIE ZAOFEROWAŁA ŻADNYCH TOWARÓW BĄDŹ USŁUG. FAKTYCZNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ A SP. Z O.O., NIE JEST HANDEL TOWARAMI OFEROWANYMI NA DOMENIE, A HANDEL, WRAZ Z B, "SZANSAMI" NA ZAKUP TYCH TOWARÓW PO ZANIŻONYCH CENACH. WYNAGRODZENIE STRONY JEST TYM WYŻSZE, IM WIĘCEJ BID-ÓW ZOSTAŁO WYKORZYSTANYCH. WIĘKSZĄ ILOŚĆ WYKORZYSTANYCH BID-ÓW MOŻNA OSIĄGNĄĆ POPRZEZ ATRAKCYJNE OFERTY "LICYTACJI". UPRASZCZAJĄC, STRONA OTRZYMUJE TYM WIĘKSZE WYNAGRODZENIE, IM Z WIĘKSZĄ STRATĄ SPRZEDA OFEROWANE TOWARY, CO PRZEKŁADA SIĘ NA UATRAKCYJNIENIE OFERT I UDZIAŁ WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB W LICYTACJACH. PRZYJĘCIE ZATEM, IŻ PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI A SP. Z O.O., JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE SPRZEDAŻ TOWARÓW NIE JEST PRAWIDŁOWE.

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ PODZIELIŁ TAKŻE STANOWISKO ORGANU PIERWSZEJ INSTANCJI, KWESTIONOWANE PRZEZ STRONĘ W ODWOŁANIU, ŻE TO B, A NIE SKARŻĄCA SPÓŁKA, PROWADZI SERWIS E-COMMERCE. POD POJĘCIEM E-COMMERCE KRYJE SIĘ SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG, PRZYJMOWANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ OBSŁUGA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU. W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE TO WŁAŚNIE CYPRYJSKA SPÓŁKA, POPRZEZ DOMENĘ W JĘZYKU POLSKIM, SPRZEDAWAŁA TZW. BID-Y POLSKIM UŻYTKOWNIKOM, ZA POMOCĄ KTÓRYCH MOGLI ONI "WYLICYTOWAĆ" DANY TOWAR, KTÓRY WYSTAWIANY BYŁ NA "AUKCJE" PRZEZ A SP. Z O.O. JAK WYNIKA Z POWYŻSZEGO CYPRYJSKA SPÓŁKA, W OKRESIE OBJĘTYM POSTĘPOWANIEM ODWOŁAWCZYM, ŚWIADCZYŁA NA TERENIE POLSKI USŁUGI - SPRZEDAWAŁA PRAWA UMOŻLIWIAJĄCE WZIĘCIE UDZIAŁU W "AUKCJI" PROWADZONEJ NA SWOJEJ DOMENIE.

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ ODWOŁAŁ SIĘ TAKŻE DO ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W ZAKRESIE INTERPRETACJI POJĘCIA STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I STWIERDZIŁ, IŻ ABY OKREŚLIĆ, CZY NA TERENIE DANEGO KRAJU ZNAJDUJE SIĘ STALE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DANEGO PODATNIKA, WINIEN ON POSIADAĆ W TYM KRAJU ZARÓWNO PERSONEL JAK I ZASOBY RZECZOWE POTRZEBNE DLA SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI, (M.IN. WYROK W SPRAWIE C-168/84 Z DNIA 4 LIPCA 1985 R., ORZECZENIA W SPRAWACH C-231/94 FAABORG-GELTING LINIEN A/S V. FINANZAMT FLENSBURG Z DNIA 2 MAJA 1996 R., C-190/95 ARO LEASE BV V. INSPECTEUR DE BELASTINGDIENST GROTĘ ONDERNEMINGEN TE AMSTERDAM Z DNIA 17 LIPCA 1997 R., I W SPRAWIE C-73/06 Z DNIA 28 CZERWCA 2007 R. PLANZER LUXEMBURG SARI PRZECIWKO BUNDESZENTRALAMT FUR STEUERN.).

ZDANIEM ORGANU KLUCZOWY JEST TEŻ FAKT, ŻE NA MOCY UMOWY Z DNIA 19 KWIETNIA 2010 R., CYPRYJSKA SPÓŁKA NABYŁA UDZIAŁY A SP. Z O.O., REPREZENTUJĄCE 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I DAJĄCE PRAWO DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. W REZULTACIE SKARŻĄCA STAŁA SIĘ PODMIOTEM ZALEŻNYM OD B. JAK ZAŚ WYNIKA Z WYROKU ETS Z DNIA 20 LUTEGO 1997 R., W SPRAWIE C-260/95, ŻE SPÓŁKA ZALEŻNA, MIMO POSIADANIA STATUSU ODRĘBNEJ OSOBY PRAWNEJ, MOŻE BYĆ TRAKTOWANA JAKO MIEJSCE STAŁEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - MATKI I W ZWIĄZKU Z TYM STANOWIĆ O MIEJSCU OPODATKOWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TĘ SPÓŁKĘ. TYM SAMYM UZASADNIONY JEST WNIOSEK, ŻE B DYSPONUJE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAPLECZEM TECHNICZNYM I OSOBOWYM, NIEZBĘDNYM DO ŚWIADCZENIA SPORNYCH USŁUG, POPRZEZ PODMIOT ZALEŻNY, TJ. SKARŻĄCĄ A SP. Z O.O., KTÓRA JEST W ICH POSIADANIU.

KOŃCOWO DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ ZAUWAŻYŁ, ŻE ORGAN PIERWSZEJ INSTANCJI OKREŚLIŁ ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE ZA STYCZEŃ 2010 R., W KWOCIE NIŻSZEJ NIŻ WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, JEDNAKŻE Z UWAGI NA NIEWIELKĄ KWOTĘ RÓŻNICY USZCZUPLENIA PODATKU, EKONOMII POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH A TAKŻE Z UWAGI NA FAKT, IŻ WSKAZANA WYŻEJ RÓŻNICA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO OKREŚLONA ZOSTAŁA NA KORZYŚĆ STRONY, DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ ODSTĄPIŁ OD ZWRÓCENIA SPRAWY ORGANOWI PIERWSZEJ INSTANCJI W CELU DOKONANIA WYMIARU UZUPEŁNIAJĄCEGO POPRZEZ ZMIANĘ WYDANEJ DECYZJI.

W SKARDZE WNIESIONEJ DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO STRONA WNIOSŁA O UCHYLENIE ZASKARŻONEJ DECYZJI, KTÓREJ ZARZUCIŁA:

1. BŁĘDNE USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ I WZAJEMNYCH USŁUG STRON UMOWY O WSPÓŁPRACĘ Z DNIA 2 KWIETNIA 2009 R., TJ. B Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE ORAZ SKARŻĄCEJ, SKUTKUJĄCE STWIERDZENIEM, ŻE PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SKARŻĄCEJ BYŁA RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ BID-ÓW, NATOMIAST B PROWADZI W POLSCE SERWIS E-COMMERCE,

2. NIEUSTALENIE STANU FAKTYCZNEGO W ZAKRESIE STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ B Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, W TYM ROZLICZANIA PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ, STANOWIĄCE NARUSZENIE ART. 233 W ZW. Z ART. 122 ORDYNACJI PODATKOWEJ,

3. BŁĘDNE USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO W ZAKRESIE OSÓB, KTÓRE PODPISYWAŁY W IMIENIU OBU SPÓŁEK ANEKSY DO UMOWY O WSPÓŁPRACĘ, STANOWIĄCE NARUSZENIE ART. 122 ORDYNACJI PODATKOWEJ,

4. NARUSZENIE ART. 233 § 1 I ART. 21 § 3 I 3A ORDYNACJI PODATKOWEJ W ZW. Z ART. 28B USTAWY O VAT POPRZEZ NIEUCHYLENIE DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG SKARŻĄCEJ JAKO PODMIOTOWI JEDNOCZEŚNIE ŚWIADCZĄCEMU USŁUGI NA RZECZ STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ B I TO STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STANOWIĄCEMU,

5. RAŻĄCE NARUSZENIE ART. 28B UST. 2 USTAWY O VAT W ZWIĄZKU Z ART. 15 UST. 1 USTAWY O VAT POPRZEZ PRZYJĘCIE, IŻ NIEZALEŻNY PODMIOT, WYKONUJĄCY SAMODZIELNĄ DZIAŁALNOŚĆ I BĘDĄCY W ZWIĄZKU Z TYM PODATNIKIEM VAT MOŻE TWORZYĆ "STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI" INNEGO PODATNIKA.

W UZASADNIENIU SKARGI STRONA ZAKWESTIONOWAŁA STANOWISKO ORGANÓW UZNAJĄCE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OBIE SPÓŁKI ZA EKONOMICZNĄ CAŁOŚĆ, PODCZAS GDY B TO SPÓŁKA PROWADZĄCA SPRZEDAŻ BID-ÓW SŁUŻĄCYCH DO WYKORZYSTANIA W WIELU KRAJACH ŚWIATA I MOŻNA WYOBRAZIĆ SOBIE ICH WYKORZYSTANIE W INNYM MODELU. BŁĘDNE JEST TEŻ USTALENIE, ŻE SPÓŁKA B PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA TERYTORIUM POLSKI PRZY WYKORZYSTANIU PODWYKONAWCY, GDYŻ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW NIE POKRYWA SIĘ. OZNACZA TO, IŻ DZIAŁALNOŚĆ SKARŻĄCEJ JEST DZIAŁALNOŚCIĄ ODMIENNĄ, NIEZALEŻNĄ I NIE POKRYWAJĄCĄ SIĘ Z DZIAŁALNOŚCIĄ B.

KOLEJNO SKARŻĄCA PODNIOSŁA, IŻ JEDNA I TA SAMA USŁUGA NIE MOŻE BYĆ ŚWIADCZONA W DWÓCH RÓŻNYCH MIEJSCACH: CYPR I POLSKA. JEŚLI ORGAN STWIERDZA, ŻE STAŁYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B W ZAKRESIE SPRZEDAŻY BID-ÓW JEST POLSKA, TO KONSEKWENTNIE MIEJSCEM ŚWIADCZENIA TYCH SAMYCH USŁUG NIE MOŻE BYĆ CYPR. W USTALENIACH FAKTYCZNYCH BRAK INFORMACJI, GDZIE SPÓŁKA OPODATKOWUJE USŁUGI I JAKI JEST JEJ ZAKRES DZIAŁANIA W INNYCH PAŃSTWACH UE. NA PODKREŚLENIE ZASŁUGUJE M. IN. BEZSPORNA OKOLICZNOŚĆ, IŻ B OTRZYMUJE PŁATNOŚCI ZA TZW. BID-Y BEZPOŚREDNIO.

NIE POSIADA RÓWNIEŻ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINIMALNEJ WŁASNEJ INFRASTRUKTURY RZECZOWEJ ORAZ PERSONALNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ SAMODZIELNE PROWADZENIE TEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI. JEST TEŻ CZYNNYM PODATNIKIEM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU SWEJ DZIAŁALNOŚCI NA CYPRZE.

ODNOSZĄC SIĘ DO ZARZUTU NARUSZENIA ART. 28B UST. 2 USTAWY O VAT STRONA WSKAZAŁA NA BŁĘDNE ZROZUMIENIE PRZEZ ORGAN PIERWSZEJ INSTANCJI POJĘCIA "STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI", GDYŻ NIE MOŻNA UZNAĆ, IŻ JEST NIM WYKONYWANIE ZA POMOCĄ PODMIOTU NIEZALEŻNEGO (SPEŁNIAJĄCEGO DEFINICJĘ PODATNIKA VAT) CZY WE WSPÓŁPRACY Z NIM JAKICHKOLWIEK USŁUG. STRONA ZWRÓCIŁA UWAGĘ, ŻE ORZECZENIE ETS W SPRAWIE C-260/95, NA KTÓRYM OPARŁ SIĘ ORGAN, ODNOSIŁO SIĘ DO SYTUACJI, W KTÓREJ SPÓŁKA CÓRKA SPRZEDAWAŁA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPÓŁKĘ-MATKĘ, NIE WYKONUJĄC WŁASNYCH. STAN FAKTYCZNY ZATEM, NA KANWIE KTÓREGO ZAPADŁO POWYŻSZE ORZECZENIE, RÓŻNIŁ SIĘ ZNACZĄCO OD STANU FAKTYCZNEGO NINIEJSZEJ SPRAWY. PONADTO ORZECZENIE DO ODNOSIŁO SIĘ JEDYNIE DO USŁUG TURYSTYCZNYCH, KTÓRE MAJĄ SWOJĄ SPECYFIKĘ. SKARŻĄCA PODKREŚLIŁA TEŻ, ŻE ZALEŻNOŚĆ SPÓŁEK POWSTAŁA DOPIERO W DNIU 19 KWIETNIA 2010 R., A ZATEM WIĘKSZOŚĆ OKRESU OBJĘTEGO DECYZJAMI NIE JEST OKRESEM, W KTÓRYM ISTNIAŁA OWA ZALEŻNOŚĆ. WCZEŚNIEJ PODMIOTY NIE BYŁY POWIĄZANE KAPITAŁOWO. NIE ZOSTAŁA ZATEM SPEŁNIONA PODSTAWOWA WSKAZANA W WW. ORZECZENIU CECHA STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, JAKĄ JEST BRAK NIEZALEŻNOŚCI.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU ROZUMIENIA ART. 44 DYREKTYWY RADY 2006/112/WE Z DNIA 28 LISTOPADA 2006 R., W SPRAWIE WSPÓLNEGO SYSTEMU PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ SKARŻĄCA WNIOSŁA O ZWRÓCENIE SIĘ DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI Z PYTANIEM PRAWNYM: "CZY ART. 44 DYREKTYWY 2006/112/WE POWINIEN BYĆ ROZUMIANY W TEN SPOSÓB, ŻE SPÓŁKA BĘDĄCA ODRĘBNYM PODATNIKIEM PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ, MOŻE BYĆ UZNANA ZA STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ROZUMIENIU TEGO PRZEPISU PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ?" ORAZ JEŚLI ODPOWIEDŹ BYŁABY TWIERDZĄCA: "CZY W ŚWIETLE ART. 44 DYREKTYWY 2006/112/WE JEDEN PODMIOT MOŻE BYĆ UZNANY JEDNOCZEŚNIE ZA STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNEGO PODATNIKA ORAZ ZA PODATNIKA WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI OPODATKOWANE NA RZECZ PODATNIKA, DLA KTÓREGO STANOWI STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI?"

W ODPOWIEDZI NA SKARGĘ DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WNIÓSŁ O JEJ ODDALENIE PODTRZYMUJĄC DOTYCHCZASOWE STANOWISKO W SPRAWIE.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

NA WSTĘPIE ROZWAŻAŃ NALEŻY WSKAZAĆ, ŻE ZGODNIE Z ART. 1 § 1 I 2 USTAWY Z 25 LIPCA 2002 R. - PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (DZ. U. NR 153, POZ. 1269 Z PÓŹN. ZM.), SĄDY ADMINISTRACYJNE SPRAWUJĄ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI POPRZEZ KONTROLĘ DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PRZY CZYM KONTROLA TA SPRAWOWANA JEST POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM.

Z KOLEI PRZEPIS ART. 3 § 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. - PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI (DZ. U. NR 153. POZ. 1270 Z PÓŹN. ZM.), DALEJ JAKO P.P.S.A., STANOWI, ŻE KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZEZ SĄDY ADMINISTRACYJNE OBEJMUJE ORZEKANIE W SPRAWACH SKARG NA DECYZJE ADMINISTRACYJNE. W WYNIKU TAKIEJ KONTROLI DECYZJA MOŻE ZOSTAĆ UCHYLONA W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE NARUSZONO PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO W STOPNIU MAJĄCYM WPŁYW NA WYNIK SPRAWY LUB DOSZŁO DO TAKIEGO NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA PROCESOWEGO, KTÓRE MOGŁOBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA WYNIK SPRAWY, EWENTUALNIE W RAZIE WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI MOGĄCYCH BYĆ PODSTAWĄ WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA (ART. 145 § 1 PKT 1 LIT. A), B) I C) P.P.S.A.

Z PRZEPISU ART. 134 § 1 P.P.S.A. WYNIKA NATOMIAST, ŻE SĄD ROZSTRZYGA W GRANICACH DANEJ SPRAWY NIE BĘDĄC JEDNAK ZWIĄZANY ZARZUTAMI I WNIOSKAMI SKARGI ORAZ POWOŁANĄ PODSTAWĄ PRAWNĄ. WYKŁADNIA POWOŁANEGO WYŻEJ PRZEPISU WSKAZUJE, ŻE SĄD MA PRAWO ALE I OBOWIĄZEK DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI Z PRAWEM ZASKARŻONEGO AKTU ADMINISTRACYJNEGO, NAWET WÓWCZAS, GDY DANY ZARZUT NIE ZOSTAŁ W SKARDZE PODNIESIONY.

TAK POJMUJĄC ROLĘ SĄDU STWIERDZIĆ NALEŻY, ŻE SKARGA NIE ZASŁUGUJE NA UWZGLĘDNIENIE, ALBOWIEM ZASKARŻONA DECYZJA WBREW PODNIESIONYM ZARZUTOM ODPOWIADA PRAWU

STAN FAKTYCZNY USTALONY PRZEZ ORGAN PODATKOWY JEST NASTĘPUJĄCY: W DNIU 2 KWIETNIA 2009 R., ZOSTAŁA ZAWARTA MIĘDZY SKARŻĄCĄ, A B Z SIEDZIBĄ W N. NA CYPRZE UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. B ZOBOWIĄZAŁA SIĘ PROWADZIĆ NA TERYTORIUM POLSKI SERWIS E - COMMERCE POD DOMENA [...], A SKARŻĄCA ZOBOWIĄZAŁA SIĘ NA NIM SPRZEDAWAĆ PRODUKTY. ZA ŚWIADCZONE USŁUGI, W OKRESIE OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2010 R., SKARŻĄCA WYSTAWIŁA B CZTERY FAKTURY VAT, NR [...]Z 4 STYCZNIA 2010 R., O WARTOŚCI 334.848,14 ZŁ, NR [...]Z 1 LUTEGO 2010 R., O WARTOŚCI 368.621,22 ZŁ, NR [...]Z 1 MARCA 2010 R., O WARTOŚCI 334.507,59 ZŁ I NR 4[...] Z 1 KWIETNIA 2010 R., O WARTOŚCI 314.495,14 ZŁ. SKARŻĄCA NIE DOLICZYŁA NA PRZEDMIOTOWYCH FAKTURACH WARTOŚCI PODATKU VAT, WSKAZUJĄC ŻE PODATEK TEN ROZLICZY NABYWCA USŁUG (B).

KWESTIĄ SPORNĄ MIĘDZY STRONAMI JEST, CZY ŚWIADCZONE PRZEZ SKARŻĄCĄ NA RZECZ B USŁUGI ZE WSKAZANEJ UMOWY O WSPÓŁPRACĘ PODLEGAJĄ NA PODSTAWIE ART. 19 UST. 1 I 4 W ZW. Z ART. 28B UST. 2 USTAWY Z 11 MARCA 2004 R., O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ. U. NR 54, POZ. 535 ZE ZM.), DALEJ "U.P.T.U.", OPODATKOWANIU NA TERENIE POLSKI STAWKĄ PODATKU VAT 22%.

ORGAN PODATKOWY UZNAŁ, ŻE B Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE POSIADA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, DLA KTÓREGO SKARŻĄCA ŚWIADCZYŁA USŁUGI. STĄD USŁUGI TE WINNY ZOSTAĆ OPODATKOWANE PRZEZ SKARŻĄCĄ NA TERYTORIUM KRAJU STAWKĄ PODSTAWOWĄ PODATKU VAT W WYSOKOŚCI 22%. STRONA SKARŻĄCA DOWODZIŁA NATOMIAST, ŻE ORGAN NIEPRAWIDŁOWO PRZYJĄŁ, ŻE B Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE POSIADA STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA TERYTORIUM KRAJU. SPORNE USŁUGI PODLEGAJĄ PODATKOWI VAT W MIEJSCU SIEDZIBY SPÓŁKI, TJ. NA CYPRZE.

NA APROBATĘ ZASŁUGUJE STANOWISKO ORGANÓW PODATKOWYCH. B Z SIEDZIBĄ W N. POSIADA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. ŚWIADCZONE PRZEZ SKARŻĄCĄ USŁUGI NA RZECZ B ZE WSKAZANEJ UMOWY O WSPÓŁPRACĘ PODLEGAJĄ NA PODSTAWIE ART. 19 UST. 1 I 4 W ZW. Z ART. 28B UST. 2 U.P.T.U.. OPODATKOWANIU NA TERENIE POLSKI STAWKĄ PODATKU VAT 22%.

W STANIE PRAWNYM OBOWIĄZUJĄCYM OD 1 STYCZNIA 2010 R. ZASADĄ JEST, ŻE W SYTUACJI, GDY USŁUGA ŚWIADCZONA JEST NA RZECZ PODATNIKA (WEDŁUG DEFINICJI USTAWOWEJ Z ART. 28A U.P.T.U.), MIEJSCE JEJ ŚWIADCZENIA BĘDZIE ZNAJDOWAĆ SIĘ W KRAJU, W KTÓRYM PODATNIK POSIADA SIEDZIBĘ LUB STAŁE MIEJSCE ZAMIESZKANIA. TA OGÓLNA ZASADA ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PODATNIKA I GDY PRZEPISY ART. 28E, 28F, 28G, 28I, 28J, 28N U.P.T.U. NIE BĘDĄ PRZEWIDYWAĆ SPECJALNYCH ZASAD USTALANIA MIEJSCA ŚWIADCZENIA (ART. 28B UST. 1 U.P.T.U.). W PRZYPADKU NATOMIAST GDY USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE DLA STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PODATNIKA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ W INNYM MIEJSCU NIŻ JEGO SIEDZIBA LUB STAŁE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, MIEJSCEM ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG BĘDZIE STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (ART. 28B UST. 2 U.P.T.U.).

REGULACJE PRZEDSTAWIONYCH PRZEPISÓW DĄŻĄ DO OPODATKOWANIA WYŚWIADCZONEJ USŁUGI W MIEJSCU FAKTYCZNEGO JEJ WYKORZYSTANIA, TO ZNACZY JEJ KONSUMPCJI PRZEZ USŁUGOBIORCĘ: W JEGO SIEDZIBIE, MIEJSCU ZAMIESZKANIA, STAŁYM MIEJSCU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB MIEJSCU, W KTÓRYM ZWYKLE PROWADZI ON DZIAŁALNOŚĆ LUB W KTÓRYM MA ON MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU. ZASADĄ JEST WÓWCZAS ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ NABYWCĘ W RAMACH TZW. MECHANIZMU REVERSE CHARGE - USŁUGOBIORCA SAM NALICZA I ODLICZA PODATEK VAT W DEKLARACJI SKŁADANEJ W KRAJU SWOJEJ SIEDZIBY, ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCA STAŁEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (POR. J. ZUBRZYCKI, "LEKSYKON VAT", UNIMEX 2010 R., STR. 355).

ZA SIEDZIBĘ PODATNIKA UZNAJE SIĘ MIEJSCE, W KTÓRYM ZAREJESTROWANA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. SIEDZIBA SPÓŁKI B MIEŚCI SIĘ NA CYPRZE. ROZLICZANIE PODATKU VAT POWINNO ZATEM NASTĄPIĆ CO DO ZASADY W DEKLARACJI SKŁADANEJ ORGANOM PODATKOWYM NA CYPRZE. JEDNAK PRZEPIS ART. 28B UST. 2 U.P.T.U., WPROWADZA OD TEJ ZASADY WYJĄTEK. W SYTUACJI, GDY USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE DLA STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PODATNIKA, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W INNYM MIEJSCU NIŻ JEGO SIEDZIBA, MIEJSCEM ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG BĘDZIE STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. ROZLICZENIE PODATKU VAT NASTĘPUJE WÓWCZAS W KRAJU STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

JAK WYNIKA Z SAMEJ NAZWY - ZA SŁOWNIKIEM JĘZYKA POLSKIEGO "STAŁY" TO TRWALE ZWIĄZANY Z DANYM MIEJSCEM, NIEPRZENOŚNY, NIEZMIENNY. STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ MUSI PEWNYM OKREŚLONYM STOPNIEM ZAANGAŻOWANIA, KTÓRE POZWALA NA UZNANIE, ŻE DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA JEST W TYM MIEJSCU NIE W SPOSÓB PRZEMIJAJĄCY CZY TEŻ OKRESOWY. Z PRZEPISU ART. 11 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO RADY UE NR 282/2011 Z 15 MARCA 2011 R., USTANAWIAJĄCEGO ŚRODKI WYKONAWCZE DO DYREKTYWY 2006/112/WE W SPRAWIE WSPÓLNEGO SYSTEMU PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (DZ. U. UE. L. 2011.77.1) WYNIKA, ŻE STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OZNACZA DOWOLNE MIEJSCE KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSTARCZAJĄCĄ STAŁOŚCIĄ ORAZ ODPOWIEDNIĄ STRUKTURĄ W ZAKRESIE ZAPLECZA PERSONALNEGO I TECHNICZNEGO, BY UMOŻLIWIĆ MU ODBIÓR I WYKORZYSTYWANIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DO WŁASNYCH POTRZEB TEGO STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Z ORZECZNICTWA ETS WYNIKA, ŻE DLA USTALENIA MIEJSCA STAŁEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KONIECZNA JEST PEWNA OKREŚLONA MINIMALNA SKALA AKTYWNOŚCI, KTÓRA STANOWI ZEWNĘTRZNE ZNAMIĘ, ŻE DZIAŁALNOŚĆ W TYM MIEJSCU PROWADZONA JEST STALE. TAK ETS W ORZECZENIU C-231/94 (FAABORG-GELTING LINIEN A/S V. FINANZAMT FLENSBURG). DLA UZNANIA, ŻE OKREŚLONE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MA CHARAKTER STAŁY - KONIECZNE JEST ISTNIENIE W NIM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (JEŚLI JEST KONIECZNA DO WYKONYWANIA USŁUG) ORAZ PERSONELU LUDZKIEGO. TAKA OSOBOWO - RZECZOWA STRUKTURA W STAŁYM MIEJSCU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POWINNA WYSTĘPOWAĆ W SPOSÓB STAŁY, TZN. POWTARZALNY I NIEPRZEMIJAJĄCY (ETS W ORZECZENIU 168/84 -GUNTER BERKHOLZ V. FINANZAMT HAMBURG-MITTE-AITSTADT).

ZDANIEM SĄDU, POJĘCIA MIEJSCA STAŁEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NIE SPOSÓB ROZPATRYWAĆ W ODERWANIU OD DEFINICJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 15 UST. 2 U.P.T.U. ZGODNIE Z TYM PRZEPISEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBEJMUJE WSZELKĄ DZIAŁALNOŚĆ PRODUCENTÓW, HANDLOWCÓW LUB USŁUGODAWCÓW, W TYM PODMIOTÓW POZYSKUJĄCYCH ZASOBY NATURALNE ORAZ ROLNIKÓW, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ OSÓB WYKONUJĄCYCH WOLNE ZAWODY, RÓWNIEŻ WÓWCZAS, GDY CZYNNOŚĆ ZOSTAŁA WYKONANA JEDNORAZOWO W OKOLICZNOŚCIACH WSKAZUJĄCYCH NA ZAMIAR WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W SPOSÓB CZĘSTOTLIWY. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBEJMUJE RÓWNIEŻ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTYWANIU TOWARÓW LUB WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W SPOSÓB CIĄGŁY DLA CELÓW ZAROBKOWYCH.

UWZGLĘDNIAJĄC WSKAZANE W POWOŁANYCH WYŻEJ PRZEPISACH ART. 15 UST. 2 U.P.T.U., I ART. 11 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA NR 282/2011 ORAZ W ORZECZNICTWIE ETS KRYTERIA, ZGODZIĆ SIĘ NALEŻY, ŻE PODMIOT POSIADA STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA TERYTORIUM KRAJU, JEŻELI PRZY WYKORZYSTANIU NA TERYTORIUM TEGO KRAJU INFRASTRUKTURY, W SPOSÓB ZORGANIZOWANY ORAZ CIĄGŁY, PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ, W RAMACH KTÓREJ DOKONUJE CZYNNOŚCI OPODATKOWANYCH PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG. PRZYJĄĆ ZATEM NALEŻY, ŻE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA MUSI POZOSTAWAĆ W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z DOKONYWANIEM CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG.

NA GRUNCIE ROZPOZNAWANEJ SPRAWY NALEŻY MIEĆ NA UWADZE SPECYFIKĘ ŚWIADCZONYCH PRZEZ B NA TERENIE POLSKI USŁUG - PROWADZENIE SERWISU E - COMMERCE POD DOMENĄ "[...]", GDZIE UŻYTKOWNICY KUPUJĄ OD SKARŻĄCEJ PRODUKTY ON - LINE. SPÓŁKA ORGANIZUJE NA TYM SERWISIE AUKCJE, ZAPEWNIA DZIERŻAWĘ SERWERÓW NIEZBĘDNYCH DO DZIAŁANIA DOMENY, WSPÓŁPRACUJE ZE SKARŻĄCĄ PRZY WYSTAWIANIU PRODUKTÓW NA AUKCJACH. B SPRZEDAJE PAKIETY BID-ÓW (PRAWO JEDNORAZOWEGO ZAOFEROWANIA CENY WYŻSZEJ ZA PRODUKT NIŻ POPRZEDNIA).

NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, ŻE DO PROWADZENIA PRZEZ B DZIAŁALNOŚCI NIE JEST POTRZEBNE POSIADANIE STAŁEJ OSOBOWO-RZECZOWEJ STRUKTURY W KLASYCZNYM ZNACZENIU. NIE JEST KONIECZNE, BY BEZPOŚREDNIO KORZYSTAŁA ZE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POLSKI BUDYNKÓW I ZATRUDNIAŁA PRACOWNIKÓW.

NIE BUDZI JEDNAK WĄTPLIWOŚCI SĄDU. ŻE B ŚWIADCZĄC USŁUGI, KORZYSTA NA TERENIE POLSKI Z ZAPLECZA TECHNICZNEGO I OSOBOWEGO SKARŻĄCEJ. Z § 1 UMOWY O WSPÓŁPRACĘ Z 2 KWIETNIA 2009 R. WYNIKA, ŻE JEJ STRONY ZOBOWIĄZAŁY SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ W ZAKRESIE PROWADZENIA SYSTEMU AUKCYJNEGO NA TERYTORIUM POLSKI, KTÓREGO TECHNICZNE ASPEKTY I ZASADY FUNKCJONOWANIA ZOSTAŁY OPISANE SZCZEGÓŁOWO W REGULAMINIE. BEZ WSPÓŁDZIAŁANIA B ZE SKARŻĄCĄ CEL CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE MÓGŁBY ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTY. SŁUSZNIE ORGANY PODATKOWE SKONSTATOWAŁY, ŻE KONTRAHENT CYPRYJSKI, BEZ ZAANGAŻOWANIA WŁASNEGO POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO, ZA POŚREDNICTWEM SKARŻĄCEJ WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE POLSKI. PODSTAWĄ JEST CYWILNOPRAWNA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ.

DLA USTALENIA MIEJSCA STAŁEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TRZEBA TEŻ WZIĄĆ POD UWAGĘ RZECZYWISTE MIEJSCE, GDZIE USŁUGI SĄ WPROWADZANE DO OBROTU, A TAKŻE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SIEDZIBĘ DOCELOWEGO KLIENTA (TAK ETS W SPRAWIE C-260/95: COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE PRZECIWKO DFDS A/S W ZW. Z ART. 28B UST. 2 U.P.T.U.).

B USŁUGI KIERUJE DO POLSKICH NABYWCÓW. ŚWIADCZY O TYM PRZEDE WSZYSTKIM NAZWA I JĘZYK DOMENY - "[...]". SKARŻĄCA W POLSCE SPRZEDAJE WYSTAWIONE NA TEJ DOMENIE PRZEDMIOTY. ODBIORCY W POLSCE KUPUJĄ PRZEDMIOTY ZA BID-Y ZAKUPIONE W B. NABYWANIE BID-ÓW MA NA CELU UZYSKANIE SZANSY NA ZAKUP PRZEDMIOTU PO ATRAKCYJNEJ CENIE. Z USTALONEGO W SPRAWIE STANU FAKTYCZNEGO NIE WYNIKA, ABY BYŁY ONE WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW. NIE MA ZNACZENIA, ŻE CZĘŚĆ BID-ÓW MOGŁABY ZOSTAĆ WYKORZYSTANA POZA TERYTORIUM POLSKI. KLUCZOWE JEST, IŻ PRZY WYKORZYSTANIU BID-ÓW, NA TERENIE POLSKI NABYTO LICYTOWANY PRODUKT.

W KONSEKWENCJI ZASADNA JEST KONKLUZJA ORGANU, ŻE BEZ DOMENY "[...]" NIKT NIE KUPIŁBY BID-ÓW, A BEZ WYNAGRODZENIA B, SKARŻĄCA NIE ZAROBIŁABY NA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PONIŻEJ ICH WARTOŚCI RYNKOWEJ. ZAKRESY AKTYWNOŚCI OBU SPÓŁEK NA TERYTORIUM POLSKI SĄ NIEROZDZIELNE, A ŚWIADCZONE PRZEZ NIE USŁUGI STANOWIĄ EKONOMICZNIE NIEROZERWALNĄ CAŁOŚĆ.

CEL CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZOSTAJE DOPIERO OSIĄGNIĘTY W POLSCE - PRZY WSPÓŁPRACY SKARŻĄCEJ I B.

POWYŻSZE UPRAWNIA DO STWIERDZENIA, ŻE DZIAŁALNOŚĆ B SKIEROWANA JEST NA KONSUMPCJĘ USŁUG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DOCELOWY KLIENT.

ORGANY PODATKOWE W OCENIE SĄDU PRAWIDŁOWO ZATEM USTALIŁY STAN FAKTYCZNY W SPRAWIE, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ B, PRECYZYJNIE OKREŚLIŁY ZAKRES USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ OBIE SPÓŁKI, - ŻE SPRZEDAŻĄ BID-ÓW ZAJMOWAŁA SIĘ WYŁĄCZNIE SPÓŁKA B. WBREW ZARZUTOM SKARGI, ORGANY PODATKOWE NIE ANALIZOWAŁY SYTUACJI PRAWNOPODATKOWEJ B, SKUPIAJĄC SIĘ WYŁĄCZNIE NA DZIAŁALNOŚCI SKARŻĄCEJ, ŚWIADCZĄCEJ SPORNE USŁUGI NA TERYTORIUM POLSKI. SKARŻĄCA BYŁA ZOBOWIĄZANA DO WYSTAWIENIA B FAKTURY VAT WRAZ Z NALICZONYM PODATKIEM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI. KWESTIA OPODATKOWANIA B NIE MA ZWIĄZKU ZE SPRAWĄ. OKOLICZNOŚCI BŁĘDNEGO USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO W ZAKRESIE OSÓB, KTÓRE PODPISYWAŁY W IMIENIU OBU SPÓŁEK ANEKSY DO UMOWY O WSPÓŁPRACĘ - BEZSPORNE, POZOSTAWAŁY BEZ WPŁYWU NA ROZSTRZYGNIĘCIE OBJĘTE SKARGĄ. NIE DOSZŁO DO NARUSZENIA W SPRAWIE PRZEPISÓW ART. 233 W ZW. Z ART. 122 I ART. 21 § 3 I § 3A ORDYNACJI PODATKOWEJ.

W KONSEKWENCJI USŁUGI WYSTAWIANIA I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PRZEZ PODATNIKA NA SERWISIE E-COMMERCE PROWADZONYM PRZEZ B PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKIEM VAT W POLSCE, ZGODNIE Z ART. 19 UST. 1 I 4 W ZW. Z ART. 28B UST. 2 U.P.T.U., A NIE POZA TERYTORIUM KRAJU. MIEJSCEM KONSUMPCJI USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ B JEST POLSKA. SKARŻĄCA NIEPRAWIDŁOWO NA SPORNYCH FAKTURACH VAT NIE NALICZYŁA NALEŻNEGO PODATKU VAT W STAWCE 22% VAT (STOSOWNIE DO ART. 29 UST. 1 W ZW. Z ART. 41 UST. 1 U.P.T.U.). NIEPRAWIDŁOWE BYŁO WYKAZANIE PRZEZ SKARŻĄCĄ W DEKLARACJACH VAT-7 ZA POSZCZEGÓLNE OKRESY OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2010 R., WARTOŚCI PRZEDMIOTOWYCH USŁUG JAKO ŚWIADCZENIA USŁUG POZA TERYTORIUM KRAJU, ZAMIAST ŚWIADCZENIA USŁUG NA TERYTORIUM KRAJU OPODATKOWANYCH STAWKĄ VAT 22%. OBOWIĄZEK PODATKOWY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG (REKLAMY, OBSŁUGI BOK, DOSTARCZANIA INFORMACJI I PRZETWARZANIA DANYCH) POWSTAŁ PO STRONIE A SP. Z O.O., NA PODSTAWIE ART. 19 UST. 1 I 4 U.P.T.U., Z CHWILĄ WYSTAWIENIA STOSOWNYCH FAKTUR VAT.

WOBEC POWYŻSZEGO SĄD UZNAŁ, ŻE WYDAJĄC ZASKARŻONĄ DECYZJĘ ORGAN PODATKOWY NIE NARUSZYŁ WSKAZANYCH W SKARDZE PRZEPISÓW, ART. 28B (W TYM UST. 2) I ART. 15 UST. 1 U.P.T.U. ORGANY PODATKOWE BOWIEM PRAWIDŁOWO USTALIŁY STAN FAKTYCZNY I WSKAZAŁY PODSTAWĘ MATERIALNO PRAWNĄ ORAZ PROCESOWĄ, CZEMU DAŁY WYRAZ W UZASADNIENIACH SWOICH ROZSTRZYGNIĘĆ.

MAJĄC NA UWADZE WYŻEJ PRZEDSTAWIONE OKOLICZNOŚCI SPRAWY WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY, NA PODSTAWIE ART. 151 P.P.S.A., ORZEKŁ JAK W SENTENCJI WYROKU.Powered by SoftProdukt