drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 1244/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1244/19 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2019-11-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-06-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Jakub Linkowski /sprawozdawca/
Joanna Wegner /przewodniczący/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 531/20 - Wyrok NSA z 2020-08-25
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz 2096 art. 7, art. 77, art. 107 par. 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.
Dz.U. 2017 poz 776 art. 129(1) ust. 1 pkt 10
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Dz.U. 1956 nr 38 poz 171 art. 38, art. 44, art. 53
KONWENCJE O OCHRONIE OFIAR WOJNY, PODPISANE W GENEWIE DNIA 12 SIERPNIA 1949 ROKU
Dz.U. 1964 nr 41 poz 276 art. 14 ust. 1, art. 13
Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wegner Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Protokolant st. ref. Lili Zawadzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2019 r. sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 oraz art. 129¹ ust. 1 pkt 10 i art. 248 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z późn. zm., dalej jako "p.w.p."), po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] września 2018 roku o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny A, zgłoszony w dniu [...] lutego 2018 r. pod numerem [...] przez A. Spółka z o.o. z siedzibą w L., (obecnie A. Spółka z o.o. w upadłości).- utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Do wydania decyzji doszło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

Dnia [...] lutego 2018 r. został zgłoszony przez A. Spółka z o.o. z siedzibą w L., (obecnie A. Spółka z o.o. w upadłości) znak towarowy słowno-graficzny "A" przeznaczony do oznaczania następujących usług w klasie: 44; szpitale; usługi świadczone przez szpitale; usługi szpitalnych domów opieki; usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale. Urząd Patentowy RP pismem z dnia 2 marca 2018 r., poinformował Zgłaszającego o istniejących przeszkodach do udzielenia ochrony.

Zgłaszający pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. wskazał, iż jego zdaniem stanowisko organu jest błędne, a ocena w zakresie naśladownictwa czy też podobieństwa znaku Zgłaszającego i znaku Międzynarodowego Czerwonego Krzyża zbyt daleko idąca. Strona wskazała, że znakiem Czerwonego Krzyża jest krzyż w kolorze czerwonym na białym tle, który to symbol jest prosty w odbiorze, nieskomplikowany, oczywisty. Natomiast znak, o którego objęcie ochroną wnioskuje zainteresowana jest złożony z większej ilości elementów, które w oczywisty sposób nawiązują do nazwy spółki i profilu jej działalności oraz różnych kolorów, tj. nazwa spółki i linia układająca się w kształt litery "A" od tej nazwy w kolorze niebieskim oraz wkomponowane w nią dwie czerwone linie, przecinające się, prostopadłe względem siebie, jako powszechnie stosowany na świecie symbol zdrowia i lecznictwa. Zgłaszający zaznaczył, iż szanuje rolę znaku czerwonego krzyża jako narzędzia wspierania Konwencji Genewskich i działalności organizacji Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jednocześnie spółka oświadczyła, iż jej intencją nie jest jakiekolwiek ograniczenie charakteru odróżniającego godła Czerwonego Krzyża.

Decyzją z dnia [...] września 2018 r. Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na powyższy znak towarowy słowno-graficzny "A".

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Zgłaszający podał, że znak prostopadle przecinających się linii w kolorze czerwonym jest integralną częścią całości zgłaszanego znaku, a nie osobnym znakiem. Wypukłość czworoboku stanowiącego zarys litery A, która jest efektem umieszczenia w nim dwóch prostopadłych linii sprawia, że nie sposób uznać zgłaszany znak za chroniony prawem międzynarodowym symbol Czerwonego Krzyża. Owa wypukłość jak i znak dwóch prostopadle przecinających się linii umieszczony w środku zarysu świadczy o jednolitości i nierozerwalności znaku, którego nie sposób uznać za znak czerwonego krzyża. Nadto należy nadmienić, że przedmiotowe czerwone linie nie są dominującą częścią znaku, a jedynie wpisują się w całość znacznie większego i dominującego w zgłaszanej grafice czworoboku. Całość ma nawiązywać do pierwszej litery nazwy Zgłaszającego, tj. A i charakteru prowadzonej działalności medycznej. Mylna jest zatem ocena, że wpisane w znak linie są wyraźnie wyodrębnione. W ocenie Zgłaszającego stanowią one jedność ze znakiem i jako całość powinny być oceniane, tak jak jako całość są postrzegane przez pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych w placówkach A.

Zgłaszający wskazał na szerokie i powszechne zastosowanie znaku czerwonego krzyża w znakach informujących o szpitalu, które wykształciły w odbiorze opinii społecznej przekonanie, że są to znaki oznaczające miejsce w którym świadczą usługi medyczne, a nie punkty organizacji Czerwonego Krzyża. Znaki te, zdaniem strony, nie naruszają praw Czerwonego Krzyża, gdyż zgodnie z Konwencją genewską mogą być wykorzystywane do informowania społeczeństwa o punktach udzielenia pomocy medycznej, niemniej używane przez lata, wykształciły w społeczeństwie powszechną myśl, że symbol czerwonego krzyża, oznacza świadczenia usług medycznych, a nie wskazuje punktu organizacji Czerwonego Krzyża. Nie ulega zatem wątpliwości, że osoby, które dostrzegą zgłaszany znak, zinterpretują go jako oznaczenie punktu świadczącego usługi medyczne, które Zgłaszający świadczy. Niemniej wszystkie składowe zgłaszanego znaku, tj. zarys litery A, wklęsłości i wypukłości czworoboku i wpisanie znaku dwóch czerwonych przecinających się prostopadle w środek tego zarysu uniemożliwią zinterpretowanie tego znaku, jako zastrzeżonego znaku Czerwonego Krzyża. Strona zwróciła również uwagę na wysoką rozpoznawalność nazwy spółki A. wśród społeczeństwa, co powoduje, że osoby widzące zgłaszany znak i charakterystyczny zarys litery A będą go kojarzyć z marką A. sp. z o.o., a nie z organizacją Czerwonego Krzyża.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Urząd Patentowy swoją decyzją z dnia [...] kwietnia 2019 r. utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] września 2018 roku o odmowie udzielenia prawa ochronnego na powyższy znak towarowy słowno-graficzny "A".

W uzasadnieniu decyzji organ podał, że zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo własności przemysłowej, nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie.

Zgłoszony znak przedstawia czworobok w kolorze niebieskim, którego jeden z boków jest częściowo wklęsły, a drugi częściowo wypukły, stanowiący zarys drukowanej litery A. W literze A, zawarty został element przecinających się prostopadłych linii w kolorze czerwonym, tworząc wyraźnie wyodrębniony od pozostałych, element krzyża.

W ocenie Urzędu Patentowego umieszczenie w przedmiotowym oznaczeniu prostopadłych przecinających się czerwonych linii tworzących kształt krzyża, stanowi zamierzone naśladownictwo chronionego symbolu, jakim jest znak Czerwonego Krzyża.

Organ patentowy zaznaczył, że ochrona prawna symbolu Czerwonego Krzyża wynika z Konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r" Nr 38, poz. 179), art. 38, 44 i 53. Zgodnie z art. 44 ww. Konwencji:

"Godło czerwonego krzyża na białym tle i wyrazy "Czerwony Krzyż" albo "Krzyż Genewski" będą mogły być używane, wyjąwszy przypadki wymienione w następnych ustępach niniejszego artykułu, albo w czasie pokoju, albo w czasie wojny jedynie do oznaczenia lub chronienia formacji i zakładów sanitarnych, personelu i sprzętu, chronionych przez niniejszą Konwencję i inne konwencje międzynarodowe regulujące podobne sprawy. To samo odnosi się do godeł wspomnianych w ustępie drugim artykułu 38, o ile chodzi o kraje, które ich używają. Krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i inne stowarzyszenia wymienione w artykule 26 będą miały prawo używania znaku rozpoznawczego, nadającego im ochronę konwencyjną, jedynie w ramach postanowień niniejszego ustępu.

Ponadto krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża (Czerwonego Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca) będą mogły w czasie pokoju, stosując się do ustawodawstwa krajowego, używać nazwy i godła Czerwonego Krzyża przy dokonywaniu innych czynności, zgodnych z zasadami podanymi przez międzynarodowe konferencje Czerwonego Krzyża. Jeżeli te czynności będą dokonywane podczas wojny, warunki używania godła powinny być takie, aby nie można ich było uważać za pociągającego za sobą ochronę konwencyjną; godło powinno być stosunkowo małych rozmiarów i nie może być umieszczone na opasce lub dachu. Międzynarodowe organy Czerwonego Krzyża i ich należycie upoważniony personel będą miały prawo posługiwać się w każdym czasie godłem Czerwonego Krzyża na białym tle.

Zgodnie z ustawodawstwem krajowym i za wyraźnym upoważnieniem jednego z krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (Czerwonego Półksiężyca, Czerwonego Lwa i Słońca) będzie można wyjątkowo używać w czasie pokoju godła konwencyjnego do oznaczania pojazdów używanych jako ambulanse i do wskazywania położenia punktów opatrunkowych, zastrzeżonych wyłącznie dla udzielania bezpłatnej pomocy lekarskiej rannym i chorym".

Z kolei art. 53 ust. 1 ww. Konwencji stanowi, iż "będzie zabronione w każdym czasie używanie przez osoby prywatne, towarzystwa lub domy handlowe zarówno publiczne, jak i prywatne, inne niż uprawnione do tego na mocy niniejszej Konwencji, godła albo nazwy "Czerwony Krzyż" lub "Krzyż Genewski", jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo, bez względu na cel, do którego służą i na datę, od której zaczęły być stosowane."

Odpowiednik tego przepisu znajduje się również w ustawie z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu ( Dz. U. z 1964 r., Nr 41, poz. 276) w art. 14 ust. 1, w świetle którego "zabronione jest używanie z naruszeniem art. 13 znaku łub nazwy "Czerwony Krzyż" lub "Krzyż Genewski", jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo". Zgodnie z art. 13 ww. ustawy "Prawo do używania znaku lub nazwy Czerwonego Krzyża jako godła lub znaku rozpoznawczego i ochronnego przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach międzynarodowych".

Znak Czerwonego Krzyża podlega ochronie ze względu na jego szczególny charakter, jako znak będący o specjalnym znaczeniu dla ludzkości, powszechnie znanym i używanym w szczególnych okolicznościach przy niesieniu wszelkiego rodzaju pomocy humanitarnej, a także dla propagowania humanitarnych wartości. Dlatego też jego wizerunek jest chroniony i nie jest dopuszczalne jego naruszanie poprzez naśladownictwo czy imitację.

Organ patentowy wskazał, że w wyroku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1095/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż norma art. 131 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. (obecnie zastąpiona normą art. 129¹ ust. 1 pkt 10 o tej samej treści) dotyczy nie tylko wymienionych symboli jako takich (w ich prawidłowej formie prezentacji), ale zabrania również rejestracji i używania jako znaków towarowych, pewnego rodzaju imitacji tych symboli. Chodzi przy tym o niedopuszczalność rejestracji nie tyle symbolu (wizerunku) krzyża, jako takiego, ale o naśladownictwo właściwych mu cech heraldycznych, które pozwalają odróżnić go od symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

W ocenie Urzędu widoczny w zgłoszonym znaku A element przecinających się prostopadłych linii w kolorze czerwonym należy uznać za imitację symbolu czerwonego krzyża, która może być wizualnie postrzegana jako symbol Czerwonego Krzyża, a w konsekwencji stanowić będzie wspomniane w Konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r.. Nr 38, poz. 171), jak również w ustawie z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. z 1964 r" Nr 41, poz. 276) w art. 14 ust. 1, naśladownictwo tego symbolu. Naśladownictwem (imitacją) jest używanie znaków, które mogą być mylone ze znakiem czerwonego krzyża ze względu na podobny kolor lub kształt, a więc tak jak w przypadku przedmiotowego oznaczenia. Zgłoszony znak zawiera bowiem, oprócz innych dystynktywnych elementów - czworoboku w kolorze niebieskim, którego jeden z boków jest częściowo wklęsły, a drugi częściowo wypukły, stanowiącego zarys drukowanej litery A, wyraźnie wyodrębniony element krzyża o takim samym kolorze i proporcjach, co znak Czerwonego Krzyża.

Organ podkreślił, że połączenie symbolu Czerwonego Krzyża z innymi elementami, możne zostać uznane za naruszenie symbolu, ponieważ jeżeli znak zawiera imitację symbolu Czerwonego Krzyża, co samo w sobie jest naruszeniem normy o zakazie rejestracji takich symboli, to bez znaczenia są pozostałe elementy rozpatrywanego znaku. Dla oceny rejestrowalności przedmiotowego oznaczenie nie ma znaczącego wpływu, iż znak ten oprócz wskazanego elementu graficznego krzyża, posiada także inne elementy graficzne. Albowiem w myśl art. 129¹ ust. 1 pkt 10 pwp i art. 6 ter ust. 1 pkt a i b Konwencji paryskiej do hipotezy ich ewentualnego zastosowania wystarczy sam fakt użycia w rozpatrywanym oznaczeniu elementu przynajmniej podobnego, z heraldycznego punktu widzenia, do tego, który posiada już ochronę, w niniejszej sprawie symbolu czerwonego krzyża, W tym stanie organ nie bada znaku jako całości i jednocześnie wrażenia jakie wywołuje ono na odbiorcach. Istotny jest wyłącznie fakt stwierdzenia, że badane oznaczenie w swej treści zawiera element, który samodzielnie może być uznany za przynajmniej podobny do zastrzeżonego już symbolu. Dodatkowo znak nr [...] jest przeznaczony do oznaczania szeroko pojętych usług medycznych, leczniczych i opiekuńczych z klasy 44. Opinia publiczna mogłaby odnieść wrażenie, że dane usługi cieszą się aprobatą lub korzystają z gwarancji organizacji Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, bądź są z nią w inny sposób powiązane.

W zakończeniu uzasadnienia organ podał, że wskazane w art. 129¹ ust. 1 pkt 10 pwp przeszkody nie mają formy bezwzględnej, gdyż wykazanie się uprawnieniem - zezwoleniem właściwego podmiotu - pozwala oznaczeniom tym udzielić praw ochronnych. Jednakże zgłaszająca zgody odpowiedniego podmiotu nie przedstawiła, co uzasadnia odmowę udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowe oznaczenie.

Organ zauważył także, że nie zostały przedstawione przez stronę żadne materiały, które Urząd mógłby w postępowaniu wziąć pod uwagę, świadczące o twierdzeniach Zgłaszającego, na temat długości używania znaku, korzystania konsumentów z usług medycznych opatrzonych przedmiotowym oznaczeniem oraz wysoką rozpoznawalność nazwy spółki A. wśród społeczeństwa, w okresie wskazanym przez stronę.

W tej sytuacji organ patentowy stwierdził, że odmowa udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy jest zasadna.

Na powyższą decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] kwietnia 2019 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł S.. Spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w L., zarzucając jej:

I. Naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na podjętą decyzję w postaci:

- art. 129' ust. 1 pkt. 10 p.w.p. poprzez jego błędne zastosowanie i na tej podstawie wydanie decyzji odmawiającej udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny A, w sytuacji, gdy zgłoszony pod numerem [...] znak towarowy nie zawiera chronionego symbolu, jakim jest znak Czerwonego Krzyża.

II. Naruszenie innych przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy w postaci:

- art. 80 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zwanej dalej k.p.a poprzez niedokonanie na podstawie całokształtu materiału dowodowego oceny, czy okoliczność zgłoszonego pod nr [...] znaku towarowego słowno- graficzny wskazującego na integralność czworoboku stanowiącego zarys litery A i umieszczenia w nim dwóch prostopadle przecinających się linii umieszczonych w środku zarysu jako całości znaku towarowego, nie jest zbieżny ze znakiem międzynarodowej organizacji, w konsekwencji wydanie decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego oznaczenia A. sp. z o.o.

- art. 7, art. 77 § 1 k.p.a. przez wydanie zaskarżonej decyzji bez podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, w konsekwencji wyciągnięciu dowolnych, nie znajdujących oparcia w zgromadzonym materiale sprawy wniosków co do naśladownictwa chronionego symbolu, jakim jest znak Czerwonego Krzyża przez zgłoszony pod numerem [...] znak towarowy słowno-graficzny A.

Mając na uwadze powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz uchylenie poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] września 2018 r., a także o zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało oddalić, gdyż zaskarżona decyzja i utrzymana nią w mocy decyzja z dnia [...] września 2018 r. nie naruszają prawa.

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo własności przemysłowej, nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie.

Sąd stwierdza, że zgłoszony znak przedstawia czworobok w kolorze niebieskim, którego jeden z boków jest częściowo wklęsły, a drugi częściowo wypukły, stanowiący zarys drukowanej litery A. W literze A, zawarty został element przecinających się prostopadłych linii w kolorze czerwonym, tworząc wyraźnie wyodrębniony od pozostałych, element krzyża.

W ocenie Sądu należy zgodzić się ze stanowiskiem organu, że umieszczenie w przedmiotowym oznaczeniu prostopadłych przecinających się czerwonych linii tworzących kształt krzyża, stanowi zamierzone naśladownictwo chronionego symbolu, jakim jest znak Czerwonego Krzyża.

Należy podkreślić, że ochrona prawna symbolu Czerwonego Krzyża wynika z Konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r" Nr 38, poz. 179), art. 38, 44 i 53.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. Konwencji stanowi, iż "będzie zabronione w każdym czasie używanie przez osoby prywatne, towarzystwa lub domy handlowe zarówno publiczne, jak i prywatne, inne niż uprawnione do tego na mocy niniejszej Konwencji, godła albo nazwy "Czerwony Krzyż" lub "Krzyż Genewski", jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo, bez względu na cel, do którego służą i na datę, od której zaczęły być stosowane."

Odpowiednik tego przepisu znajduje się również w ustawie z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu ( Dz. U. z 1964 r., Nr 41, poz. 276) w art. 14 ust. 1, w świetle którego "zabronione jest używanie z naruszeniem art. 13 znaku łub nazwy "Czerwony Krzyż" lub "Krzyż Genewski", jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo". Zgodnie z art. 13 ww. ustawy "Prawo do używania znaku lub nazwy Czerwonego Krzyża jako godła lub znaku rozpoznawczego i ochronnego przysługuje

w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach międzynarodowych".

Znak Czerwonego Krzyża podlega ochronie ze względu na jego szczególny charakter, jako znak będący o specjalnym znaczeniu dla ludzkości, powszechnie znanym i używanym w szczególnych okolicznościach przy niesieniu wszelkiego rodzaju pomocy humanitarnej, a także dla propagowania humanitarnych wartości. Dlatego też jego wizerunek jest chroniony i nie jest dopuszczalne jego naruszanie poprzez naśladownictwo czy imitację.

Sąd stwierdza, że norma art. 129¹ ust. 1 pkt 10 pwp dotyczy nie tylko wymienionych symboli jako takich (w ich prawidłowej formie prezentacji), ale zabrania również rejestracji i używania jako znaków towarowych, pewnego rodzaju imitacji tych symboli. Chodzi przy tym o niedopuszczalność rejestracji nie tyle symbolu (wizerunku) krzyża, jako takiego, ale o naśladownictwo właściwych mu cech heraldycznych, które pozwalają odróżnić go od symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

W ocenie Sądu widoczny w zgłoszonym znaku A element przecinających się prostopadłych linii w kolorze czerwonym należy uznać za imitację symbolu czerwonego krzyża, która może być wizualnie postrzegana jako symbol Czerwonego Krzyża, a w konsekwencji stanowić będzie wspomniane w Konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r.. Nr 38, poz. 171), jak również w ustawie z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. z 1964 r" Nr 41, poz. 276) w art. 14 ust. 1, naśladownictwo tego symbolu. Zaznaczyć trzeba, że naśladownictwem (imitacją) jest używanie znaków, które mogą być mylone ze znakiem czerwonego krzyża ze względu na podobny kolor lub kształt, a więc tak jak w przypadku przedmiotowego oznaczenia. Zgłoszony znak zawiera bowiem, oprócz innych dystynktywnych elementów - czworoboku w kolorze niebieskim, którego jeden z boków jest częściowo wklęsły, a drugi częściowo wypukły, stanowiącego zarys drukowanej litery A, wyraźnie wyodrębniony element krzyża o takim samym kolorze i proporcjach, co znak Czerwonego Krzyża.

Sąd uznaje, że połączenie symbolu Czerwonego Krzyża z innymi elementami, zasadnie uznane zostało przez organ patentowy za naruszenie symbolu, ponieważ jeżeli znak zawiera imitację symbolu Czerwonego Krzyża, co samo w sobie jest naruszeniem normy o zakazie rejestracji takich symboli, to bez znaczenia są pozostałe elementy rozpatrywanego znaku.

W myśl art. 129¹ ust. 1 pkt 10 pwp i art. 6 ter ust. 1 pkt a i b Konwencji paryskiej do hipotezy ich ewentualnego zastosowania wystarczy sam fakt użycia w rozpatrywanym oznaczeniu elementu przynajmniej podobnego, z heraldycznego punktu widzenia, do tego, który posiada już ochronę, w niniejszej sprawie symbolu czerwonego krzyża.

W zakończeniu trzeba zaznaczyć, że wskazane w art. 129¹ ust. 1 pkt 10 pwp przeszkody nie mają formy bezwzględnej, gdyż wykazanie się uprawnieniem - zezwoleniem właściwego podmiotu - pozwala oznaczeniom tym udzielić praw ochronnych. Z akt sprawy nie wynika jednak aby skarżąca dysponowała zgodą organizacji Czerwonego Krzyża na używanie jej symbolu w jakimkolwiek celu.

W tej sytuacji Sąd uznał, że odmowa rejestracji przedmiotowego znaku słowno-graficznego była zasadna i zgodna z prawem.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy wyczerpująco zbadał wszystkie istotne okoliczności faktyczne związane z niniejszą sprawą oraz dokładnie przeanalizował materiał dowodowy, co doprowadziło do ustalenia stanu faktycznego zgodnie z zasadami prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 k.p.a.). Organ patentowy oparł swoje rozstrzygnięcia na prawidłowo zgromadzonym w niniejszej sprawie materiale dowodowym, dokonując przy tym jego wszechstronnej, pełnej oceny. Ponadto należy uznać, że stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji, zostało uzasadnione w sposób określony przez normę prawną wyrażoną w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

W następstwie prawidłowo ustalonego stanu faktycznego, a także analizy argumentacji podniesionej przez stronę skarżącą, Urząd Patentowy wydając obie kwestionowane decyzje administracyjne, prawidłowo zastosował stosowne przepisy prawa materialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku, działając na podstawie przepisu art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt