drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Zobowiązano do podjęcia czynności, II SAB/Łd 64/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 64/10 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2011-01-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-12-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /sprawozdawca/
Sławomir Wojciechowski
Zygmunt Zgierski /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Zobowiązano do podjęcia czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 7, art., 13, art. 14, art. 16 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 107 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2, art. 52 par. 3, art. 149, art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 26 stycznia 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA: Zygmunt Zgierski Sędziowie Sędzia WSA: Jolanta Rosińska (spr.) Sędzia WSA: Sławomir Wojciechowski Protokolant Asystent sędziego Katarzyna Orzechowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2011 roku przy udziale --- sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy Z. do rozpatrzenia wniosku skarżącego – J. K. z dnia [...] w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. oddala skargę w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2010r. J. K. złożył za pośrednictwem organu skargę na bezczynność Wójta Gminy Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarżący oświadczył, iż pismami z dnia 10 września oraz 4 października 2010r. wystąpił do Wójta Gminy Z. o udostępnienie wskazanych w tych pismach opracowań i dokumentów. Na pierwsze pismo skarżący otrzymał odpowiedź organu z dnia 22 września 2010r. znak: [...], w której Wójt Gminy Z. oświadczył, iż część opracowań, których udostępnienia skarżący zażądał jest wyłączona z generalnego obowiązku udzielenia informacji publicznej, ponieważ stanowi własność autorską, natomiast na drugi wniosek do dnia wniesienia skargi skarżący nie otrzymał odpowiedzi.

W odpowiedzi na skargę organ oświadczył, iż sprawa z wniosku skarżącego z dnia 10 września 2010r., dotycząca dostępu do informacji publicznej, została rozstrzygnięta w części negatywnie pismem z dnia 22 września 2010r., ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów regulujących prawa autorskie. W konsekwencji wniesienie skargi w tym zakresie jest niedopuszczalne, z uwagi na uchybienie 14- dniowemu terminowi do wezwania do usunięcia naruszenia prawa, liczonemu od dnia doręczenia pisma stronie tj. od dnia 30.09.2010r. Z tego powodu skarga w tym zakresie powinna zostać odrzucona jako niedopuszczalna na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 6 p.p.s.a.

W odniesieniu natomiast do zarzutów w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 4 października 2010 r., zawierający prośbę o udostępnienie opracowań wykonanych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju pt. "Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych oraz torfów i borowin w okolicy miejscowości R. dla potrzeb rozwoju, rekreacji i lecznictwa" oraz "Koncepcja rozwoju Ośrodka szkoleniowo - wypoczynkowego w D. w oparciu o analizę potencjału zasobów naturalnych dorzecza rzeki C." organ podniósł, iż w tej kwestii zastosowanie znajdują te same ograniczenia, co przedstawione w piśmie organu z dnia 22 września 2010 r., w którym wskazano, że opracowania przygotowane między innymi przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju, są wyłączone z generalnego obowiązku udzielania informacji publicznej, ponieważ stanowią własność autorską instytucji o charakterze naukowo-badawczym oraz indywidualnych autorów. Wobec powyższego na przeszkodzie udostępnianiu opracowań wymienionych we wniosku stoją przepisy dotyczące praw autorskich. Żądane opracowania zostały przedstawione Wójtowi Gminy Z. jako informacja o ich opracowaniu. Jednocześnie udostępniając te materiały zastrzeżono, że nie będą one udostępnione Radzie Gminy Z. Z tych względów nie jest możliwe dalsze udostępniania owych publikacji, bez zgody ich autorów. Ponowne przytaczanie tej samej argumentacji było w ocenie organu nieuzasadnione.

Na tej podstawie organ wniósł o oddalenie skargi

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest częściowo zasadna.

Przedmiotem skargi jest zarzucana bezczynność Wójta Gminy Z. w zakresie prawa do informacji publicznej udzielanej na zasadach i w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Rozpoznając w pierwszej kolejności kwestię dopuszczalności wniesienia niniejszej skargi, Sąd nie stwierdził przeszkody w merytorycznej jej ocenie. W tym względzie skład orzekający podziela argumenty podniesione w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2008 r., sygn. akt I OSK 262/08. Sąd ten wyjaśnił, iż skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej, gdyż Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania do problematyki z tego zakresu. Ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera odesłanie do stosowania przepisów K.p.a. jedynie w odniesieniu do decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, nie zaś do czynności materialno-technicznej polegającej na jej udzieleniu. Poza tym, w rozpatrywanym przypadku nie może mieć zastosowania art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa. Przepis ten, jak wynika z jego literalnego brzmienia, odnosi się do skarg na akty i czynności, a nie bezczynności w zakresie wydawania aktów. Niezależnie od tego, wniesienie do sądu administracyjnego skargi na bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej, bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa, uzasadnia cel, jaki realizuje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez jak najszybsze rozpatrzenie wniosku. W myśl tej ustawy zasadą jest udostępnienie informacji, a wyjątkiem jej odmowa. Z treści art. 21 powołanej ustawy wynika, iż wolą prawodawcy jest odformalizowanie tego postępowania. Z tego też powodu ustawodawca zakreślił krótkie terminy przekazania i rozpatrzenia skargi, nie stawiając ponadto dodatkowych warunków do jej wniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości orzeka między innymi w zakresie skarg na bezczynność organów administracji w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 – 4a tej samej ustawy według stanu prawnego i faktycznego istniejącego w chwili orzekania.

Wyjaśnić również trzeba, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w określonym w prawie terminie organ nie podejmuje żadnych czynności w sprawie lub, gdy wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, jednakże, mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie kończy go wydaniem stosownego aktu lub nie podejmuje czynności (por. Woś, H. Krysiak-Molczyk i M. Romańska, Komentarz do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wydawnictwo Prawnicze "Lexis Nexis", Warszawa 2005, str. 86). Wniesienie skargi na bezczynność organu jest przy tym uzasadnione nie tylko w przypadku niedotrzymania terminu załatwienia sprawy, ale także w przypadku odmowy wydania aktu, mimo istnienia ustawowego obowiązku, choćby organ mylnie sądził, że załatwienie sprawy nie wymaga wydania aktu.

W dalszej kolejności wskazać należy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej w kompleksowy sposób reguluje procedurę dostępu do informacji publicznej, zarówno zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy oraz procedurę i tryb udostępniania informacji publicznej, nie zawiera jednak przepisów, które dotyczyłyby bezczynności organu. W wąskim zakresie odsyła do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ustalając, że jedynie w kwestii wydania decyzji stosuje się K.p.a. I tak reguluje ona udostępnienie informacji publicznej (art. 7, 13 i 14 ustawy), jak również odmowę udostępnienia informacji w trybie art. 16 ust. 1 ustawy, czy też dopuszcza stwierdzenie przez organ, iż żądane informacje nie stanowią informacji publicznej i wówczas organ powiadamia jedynie wnoszącego, że jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa (por. teza nr 2 wyroku NSA w Warszawie z dnia 25 marca 2003 r., sygn. akt II SA 4059.02, Lex nr 77178, wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 162/07, Lex nr 322803).

Bezczynność organu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej polega zatem na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno - technicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje, czy też nie wydaje decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Innymi słowy, z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ "milczy" wobec wniosku strony o udzielenie takiej informacji.

W rozpoznawanej sprawie skarga na bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej dotyczy dwóch wniosków skarżącego: z dnia 10 września 2010 r. i 4 października 2010 r.

W świetle dokumentów znajdujących się w aktach sprawy w pełni zasadne jest stanowisko skarżącego, iż Wójt Gminy Z. pozostaje w bezczynności co do załatwienia wniosku z dnia 4 października 2010 r. Organ nie przedstawił bowiem jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego jego uwzględnienie, bądź odmowę udzielenia informacji publicznej, o której mowa w tym wniosku. Jednocześnie w uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ nie neguje charakteru żądanych przez skarżącego informacji jako informacji publicznych, a jedynie podnosi, że ich udostępnieniu sprzeciwiają się ograniczenia wynikające z przepisów regulujących prawa autorskie.

Skargę na bezczynność w przedmiocie wniosku z dnia 4 października 2010 r. należało zatem na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uwzględnić zobowiązując organ do jego rozpoznania we wskazanym terminie.

Zgoła odmienna sytuacja występuje w odniesieniu do wniosku z dnia 10 września 2010 r., w którym skarżący domagał się udostępnienia siedmiu dokumentów, w tym pięciu stanowiących opracowania instytucji naukowo – badawczych. Wójt Gminy Z. udostępnił dwa dokumenty ( Porozumienie o partnerstwie i współpracy dla realizacji Programu badawczo – rozwojowego Projektu R. z 20.06.2006 r. oraz List intencyjny o współpracy samorządów w sprawie realizacji Projektu R. z 20.06.2006 r.) , a co do pozostałych pięciu poinformował skarżącego pismem z dnia 22 września 2010 r., iż "publikacje te są wyłączone z generalnego obowiązku udzielania informacji publicznej, ponieważ stanowią własność instytucji o charakterze badawczym, a przeszkodą w ich udostępnieniu są przepisy dotyczące ochrony praw autorskich." Pismo to doręczone zostało wnioskodawcy w dniu 30 września 2010 r. Z jego treści wynika zatem wprost, iż organ w zakresie dwóch dokumentów odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji.

W literaturze prawniczej i orzecznictwie przyjmuje się, że pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decyzji są decyzjami, pomimo nieposiadania w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 K.p.a., jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako decyzji. Do takich elementów należy zaliczyć: oznaczenie organu administracji wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ (Kodeks Postępowania administracyjnego – Komentarz autorstwa M. Jaśkowskiej i A. Wróbla, ZAKAMYCZE 2005 r., s 609 ).

W ocenie Sądu pismo Wójta Gminy Z. z dnia 22 września 2010 r. zawiera niezbędne elementy decyzji administracyjnej, a zatem w istocie stanowi decyzję, od której skarżącemu zgodnie z art. 16 ust. 2 przysługiwało odwołanie do organu II instancji.

Uznając przeto, iż organ w odniesieniu do wniosku z dnia 10 września 2010 r. nie pozostaje w bezczynności, Sąd w oparciu o art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę w tej części jako bezzasadną oddalił.Powered by SoftProdukt